Postopek : 2009/2075(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0070/2010

Predložena besedila :

A7-0070/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0096

POROČILO     
PDF 136kWORD 73k
25.3.2010
PE 430.318v02-00 A7-0070/2010

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Ryszard Czarnecki

PR_DEC_Drugi

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008(1),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – zvezek I (C7‑0179/2009)(2),

–   ob upoštevanju letnega poročila Evropskega varuha človekovih pravic organu, ki sprejme sklep o razrešnici, o opravljenih notranjih revizijah v letu 2008,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2008 skupaj z odgovori revidiranih institucij,(3)

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(4),

–   ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe ES ter členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7‑0070/2010),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja splošnega proračuna za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2008(6),

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2008 – zvezek I (C7–0176/2009),(7)

–   ob upoštevanju letnega poročila Evropskega varuha človekovih pravic organu, pristojnemu za podeljevanje razrešnice, o opravljenih notranjih revizijah v letu 2008,

–   ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori institucij,(8)

–   ob upoštevanju izjave o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki jo predloži Računsko sodišče v skladu s členom 248 Pogodbe ES(9),

–   ob upoštevanju členov 272(10), 274, 275 in 276 Pogodbe o ES ter členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0070/2019),

1. ugotavlja, da je imel Evropski varuh človekovih pravic v letu 2008 na voljo odobrena sredstva za prevzem obveznosti v skupnem znesku 9 milijonov EUR (2008: 8,2 milijona EUR) s stopnjo izkoriščenosti 91,51 %, kar je manj od povprečja preostalih institucij (95,67 %);

2. opozarja na navedbo iz letnega poročila Računskega sodišča, da po reviziji ni imelo nobene bistvene pripombe v zvezi z Varuhom človekovih pravic;

3. ugotavlja vztrajno rast med letoma 2003 in 2008; v tem obdobju so se odobrena sredstva za prevzem obveznosti podvojila s 4,4 milijona EUR na 9 milijonov EUR, število delovnih mest se je povečalo z 31 na 57 (šest dodatnih delovnih mest v letu 2009), medtem ko se je število pritožb povečalo z 2436 na 3217, število novih preiskav pa z 253 na 293; ugotavlja, da medtem ko se število delovnih mest v zadnjih treh letih ni povečalo, je bilo načrtovano povečanje v letu 2009 na 63 delovnih mest; je tudi seznanjen, da je bilo po notranjem prestrukturiranju iz leta 2008 določenih 24 od 57 delovnih mest za analiziranje pritožb in izvajanje preiskav (pravni oddelek) ter 31 mest za registracijo in razdelitev pritožb in nadaljnje ukrepanje, pa tudi za drugo delo, ki ni neposredno povezano z osrednjo dejavnostjo (upravni in finančni oddelek);

4. opozarja, da je v okvirnem sporazumu o sodelovanju med Varuhom človekovih pravic in Parlamentom za nedoločen čas, ki je začel veljati 1. aprila 2006, navedeno, da Parlament zagotavlja nekatere upravne storitve, vključno s poslopji, informacijsko tehnologijo, komunikacijami, pravnim svetovanjem, zdravstvenimi storitvami, usposabljanjem, prevajanjem in tolmačenjem;

5. je seznanjen s prednostnimi področji, ki jih je opredelila služba za notranjo revizijo, zlasti z revizijo postopkov javnega naročanja, vključno s spremljanjem nedokončanih ukrepov, s postopki za revizijo subvencij ter zaključkom revizij iz leta 2007 in poročanjem o njih; pozdravlja ugotovitve, predvsem opombo, da je bil postopek javnega naročanja znatno izboljšan, in tudi dve odprti vprašanji iz revizije leta 2005, pa tudi opombo, da je postopek za dodeljevanje subvencij v skladu z regulativnim okvirom ter načeloma preglednosti in dobrega finančnega poslovodenja;

6. vendar opaža, da je notranja revizija odkrila tudi področja, ki bi se jih lahko dodatno izboljšalo, in sicer predvsem: dokumentacija javnega naročanja bi lahko vsebovala popolnejše informacije, spremembe roka dobave so dopuščene le v izrednih primerih, potrebno je boljše načrtovanje časovnega razporeda za razpisne postopke, nedosledne klavzule v pogodbah morajo biti popravljene pred podpisom; pričakuje, da bo Varuh človekovih pravic spremljal ta vprašanja in poročal Evropskemu parlamentu v svojem poročilu o dejavnostih;

7. pozdravlja odločitev Varuha človekovih pravic o objavi letne izjave o svojih interesih in dejstvo, da je izjava objavljena na njegovi spletni strani;

8. ponovno zahteva, da varuh v svoje poročilo o dejavnostih vključi poglavje, v katerem bo podrobno opisal ukrepe, sprejete v letu po sklepu Parlamenta o razrešnici.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL L 71, 14. 3. 2008.

(2)

UL C 273, 13.11.2009, str. 1.

(3)

UL C 269, 10. 11. 2009, str. 1.

(4)

UL C 273, 13. 11. 2009, str. 122.

(5)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(6)

UL L 71, 14. 3. 2008.

(7)

UL C 273, 13. 11. 2009, str. 1.

(8)

UL C 269, 10. 11. 2009, str. 1.

(9)

UL C 273, 13. 11. 2009, str. 122.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov