Procedura : 2009/2117(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0071/2010

Teksty złożone :

A7-0071/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0098

SPRAWOZDANIE     
PDF 174kWORD 85k
25.3.2010
PE 430.480v02-00 A7-0071/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(3), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0071/2010),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(7), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0071/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat ostatecznych rocznych sprawozdań finansowych Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Centrum(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(11), a w szczególności jego art. 14,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0071/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, że uzyskał wystarczającą pewność, iż sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,

B.  mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2007(13), a także, iż w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

- odnotował uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2006 r., zgodnie z którą skumulowana nadwyżka budżetowa za 2006 r. wyniosła 16 900 000 EUR i w 2007 r. Centrum zwróci swoim klientom 9 300 000 EUR; zgodził się z opinią Trybunału Obrachunkowego, że takie zgromadzenie nadwyżki pokazuje, iż metoda, z jakiej korzysta Centrum do określenia ceny swych tłumaczeń, nie jest wystarczająco precyzyjna;

- zwrócił się do Komisji i Centrum o dołożenie starań, by szybko rozstrzygnięty został spór co do składek do systemu emerytalnego pracowników;

Wykonanie

1.  gratuluje Centrum rozwinięcia skutecznego narzędzia informatycznego FLOSYSWEB, z którego korzystają jego klienci do przesyłania tłumaczeń, wybierając różne opcje formatów i otrzymując tłumaczenia z powrotem za pośrednictwem tego systemu;

Nadwyżka budżetowa sprzeczna z podstawowym rozporządzeniem

2.  odnotowuje, że od wielu lat Centrum gromadzi nadwyżkę budżetową, co jest sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 2965/94, której kwota w 2008 r. wyniosła 26 700 000 EUR (w 2006 r. wynosiła ona 16 900 000 EUR, w 2005 r. – 10 500 000 EUR, a w 2004 – 3 500 000 EUR); odnotowuje, że nadwyżka wynika w głównej mierze z braku precyzji w szacunkowych ocenach co do ilości nadsyłanych przez klientów wniosków o tłumaczenia; zwraca się do Centrum o przyjęcie skuteczniejszych środków celem zaradzenia tym ciągłym wzrostom jego nadwyżki;

3.  odnotowuje, że w 2009 r. Centrum zwróciło swoim klientom kwotę 11 450 000 EUR; podkreśla również, że już w 2007 r. Centrum zwróciło swoim klientom 9 300 000 EUR;

4.  przyjmuje do wiadomości, że w 2008 r. Centrum zaksięgowało dochody z odsetek w wysokości 1 580 984,34 EUR; ze sprawozdania finansowego i wysokości odsetek wnioskuje, że Centrum trwale utrzymuje niezwykle wysoką kwotę środków pieniężnych w kasie; przyjmuje do wiadomości, że na dzień 31 grudnia 2008 r. środki pieniężne w kasie Centrum wynosiły 48 405 006,88 EUR; zwraca się do Komisji o sprawdzenie, jakie są możliwości pełnej realizacji ukierunkowanego na potrzeby zagospodarowania środków pieniężnych w kasie zgodnie z art. 15 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2343/2002 oraz jakie koncepcyjne zmiany są potrzebne, by środki w kasie Centrum utrzymywać trwale na jak najniższym poziomie; wzywa Centrum, by w przyszłości dochody z usług świadczonych klientom służyły wyłącznie pokryciu jego kosztów własnych;

Składki na system emerytalny pracowników

5.  ubolewa nad tym, że chociaż od wielu lat rezolucje w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu zwracają uwagę na ten problem, do tej pory nie udało się znaleźć rozwiązania sporu między Centrum a Komisją w sprawie wkładu pracodawcy na system emerytalny pracowników;

6.  stwierdza z zaniepokojeniem, że ten utrzymujący się spór z Komisją kosztuje Centrum wiele milionów euro; zauważa w szczególności, że w 2008 r. Centrum przewidziało rezerwę w wysokości 15 300 000 EUR, aby móc stawić czoła konsekwencjom tego sporu; zwraca się w związku z tym do Centrum o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o rozwoju negocjacji i o rzeczywistych kosztach (w stosunku do czasu i wydatków) spowodowanych tym sporem;

Audyt wewnętrzny

7.  zauważa, że Centrum w 2006 r. wprowadziło funkcję audytu wewnętrznego i że stanowisko to jest zajmowane od lutego 2008 r.;

8.  przyjmuje do wiadomości, że większość zaleceń służb audytu wewnętrznego jest obecnie wdrażana; uważa, że niezwykle ważne jest, by Centrum w pełni wdrożyło politykę kluczowych stanowisk i mobilności pracowników;

Zasoby ludzkie

9.  stwierdza, że w grudniu 2008 r. zaledwie 81% przewidzianych stanowisk zajmowali urzędnicy i pracownicy czasowi; odnotowuje, że Centrum uzasadniło to uchybienie brakiem przestrzeni biurowej, który uniemożliwia dokonanie rekrutacji zgodnie z planem zatrudnienia; uważa jednak, że Centrum musi planować swe procedury rekrutacji w bardziej realistyczny i efektywny sposób, aby przestrzegać terminów i zaspokoić wszystkie potrzeby związane ze wzrostem liczby pracowników Centrum;

10. zachęca Centrum do ustanowienia wszechstronnych map szkoleń w oparciu o wymagane umiejętności i możliwości pracowników w celu zachowania wysokiego poziomu kompetencji kadry; ponadto wspiera Centrum w podjętych przez niego krokach, aby skutecznie monitorować jakość kursów szkoleniowych;

oo   o

11. jeżeli chodzi o inne uwagi o charakterze przekrojowym towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, odsyła do swojej rezolucji z dnia xxx kwietnia 2010 r.(14) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 107.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 107.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 107.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(13)

Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 145.

(14)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności