Procedură : 2009/2117(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0071/2010

Texte depuse :

A7-0071/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0098

RAPORT     
PDF 170kWORD 89k
25.3.2010
PE 430.480v02-00 A7-0071/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Centrului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(3), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Centrului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(7), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Centrului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(11), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0071/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

- a luat act de observația formulată de Curte în raportul său pentru 2006 conform căreia excedentul bugetar acumulat s-a ridicat la 16 900 000 EUR în 2006, iar Centrul ar fi trebuit să ramburseze clienților săi 9 300 000 EUR în 2007; a împărtășit opinia Curții conform căreia această acumulare de excedent a evidențiat faptul că metoda utilizată de Centru pentru stabilirea prețului traducerilor nu a fost suficient de precisă;

- a solicitat Comisiei și Centrului găsească rapid o soluție la diferendul legat de contribuția la regimul de pensii pentru personal,

Performanțe

1.  felicită Centrul pentru dezvoltarea unui instrument IT eficient, FLOSYSWEB, care este utilizat de clienți pentru trimiterea traducerilor, aceștia având posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de format și de a primi traducerile prin intermediul aceluiași sistem;

Excedent bugetar contrar regulamentului de instituire

2.  ia act de faptul că, de mai mulți ani, Centrul prezintă un excedent bugetar acumulat contrar Regulamentului (CE) nr. 2965/94, excedent care se ridica la 26 700 000 EUR în 2008 (2006: 16 900 000 EUR; 2005: 10 500 000 EUR; 2004: 3 500 000 EUR); constată că acest surplus este cauzat în principal de lipsa de precizie a estimărilor legate de cererile de traduceri transmise de clienții săi; solicită Centrului să ia măsuri mai eficace pentru a găsi o soluție la această creștere constantă a excedentului său;

3.  constată că Centrul a rambursat clienților săi 11 450 000 EUR în 2009; subliniază, de asemenea, că Centrul rambursase deja clienților săi 9 300 000 EUR în 2007;

4.   ia act de faptul că în 2008 Centrul a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 1 580 984,34 EUR; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Centrul dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Centrului se ridicau la 48 405 006,88 EUR; îndeamnă Comisia să examineze care sunt posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Centrului la un nivel cât mai redus posibil; solicită Centrului să ofere în viitor servicii clienților săi astfel încât să își acopere cheltuielile;

Contribuții la regimul de pensii pentru personal

5.  consideră foarte regretabil faptul că nu a fost încă găsită o soluție la conflictul dintre Centru și Comisie cu privire la contribuția angajatorului la regimul de pensii pentru personal, deși în rezoluțiile de descărcare de gestiune se atrage atenția de mai mulți ani asupra acestei probleme;

6.  constată cu îngrijorare că acest conflict în curs de desfășurare cu Comisia costă Centrul mai multe milioane de euro; constată, în special, că Centrul a creat în 2008 o rezervă de 15 300 000 EUR pentru a face față consecințelor acestui conflict; solicită, prin urmare, Centrului să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la derularea negocierilor și costurile de personal (în funcție de timp și de cheltuieli) pe care acest conflict le-a generat;

Audit intern

7.  ia act de faptul că Centrul a înființat o funcție de audit intern în 2006 și că acest post este ocupat din februarie 2008;

8.  recunoaște faptul că majoritatea recomandărilor Serviciului de Audit Intern (IAS) au fost puse în aplicare; consideră că este deosebit de important ca Centrul să implementeze pe deplin o politică privind posturile sensibile și mobilitatea personalului;

Resurse umane

9.  constată că în decembrie 2008, doar 81% dintre posturile prevăzute erau ocupate de funcționari și agenți temporari; ia act de faptul că Centrul a justificat această deficiență prin lipsa spațiilor de birouri, care nu a permis recrutarea în conformitate cu schema de personal; consideră, cu toate acestea, că Centrul trebuie să își planifice procedurile de recrutare în mod mai realist și mai eficace, astfel încât să respecte termenele și toate cerințele legate de creșterea efectivelor de personal ale Centrului;

10. încurajează Centrul să elaboreze planuri de formare cuprinzătoare, care au la bază abilitățile și capacitățile necesare pentru menținerea unui nivel ridicat de competență a personalului; în plus, acordă sprijin Centrului pentru măsurile luate în vederea monitorizării eficiente a calității cursurilor sale de formare;

oo   o

11. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 107.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 107.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 107.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 314, 7.12.1994, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 145.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate