Postopek : 2009/2117(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0071/2010

Predložena besedila :

A7-0071/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0098

POROČILO     
PDF 164kWORD 82k
25.3.2010
PE 430.480v02-00 A7-0071/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori centra(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(3), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0071/2010),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori centra(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(7), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0071/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008

(C7‑0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori centra(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(11), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0071/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

- upošteval ugotovitev Računskega sodišča iz poročila za leto 2006, da je akumulirani proračunski presežek za leto 2006 znašal 16.900.000 EUR in da bo center v letu 2007 svojim naročnikom vrnil 9.300.000 EUR; soglašal z Računskim sodiščem, da je takšen presežek dokaz, da metoda za določanje cen prevodov centra ni bila dovolj natančna,

- izrazil upanje, da bosta Komisija in center kmalu našla rešitev za vprašanje plačila pokojninskih prispevkov za uslužbence;

Uspešnost

1.  čestita centru, ker je razvil učinkovito orodje IT, FLOSYSWEB, prek katerega naročniki pošljejo besedila, pri čemer lahko izbirajo med več različnimi oblikami zapisa, nato pa prejmejo prevode prek istega sistema;

Proračunski presežek v nasprotju z uredbo o ustanovitvi centra

2.  je seznanjen z dejstvom, da ima center v nasprotju z Uredbo (ES) št. 2965/94 že vrsto let proračunski presežek, ki za leto 2008 znaša 26,7 milijona EUR (leta 2006 je znašal 16.900.000 EUR, leta 2005 10.500.000 EUR in leta 2004 3.500.000 EUR); je seznanjen s tem, da je ta presežek povezan predvsem s pomanjkanjem natančnosti pri predvidevanju zahtev po prevodih, ki jih prejme od svojih naročnikov; zahteva, naj center sprejme učinkovitejše ukrepe za reševanje tega stalnega povečevanja proračunskega presežka;

3.  ugotavlja, da je center leta 2009 vrnil svojim naročnikom 11,45 milijona EUR; poudarja, da je center tudi leta 2007 svojim naročnikom vrnil 9,30 milijona EUR;

4.   je seznanjen s tem, da je center v letu 2008 vknjižil prihodke iz obresti v višini 1.589.984,34 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima center vseskozi izjemno visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo centra 31. decembra 2008 znašal 48.405.006,88 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo centra trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni; poziva center, naj v prihodnje ponuja storitve strankam tako, da bo pokril stroške;

Prispevki za pokojninski sistem osebja

5.  po njegovem mnenju je obžalovanja vredno, da še ni bilo mogoče najti rešitve za spor med centrom in Komisijo glede tega, kolikšen delež pokojninskih prispevkov osebja mora vplačati delodajalec, čeprav Parlament v svojih resolucijah o razrešnici že več let opozarja na to vprašanje;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ta še vedno nerešeni spor s Komisijo stane center več milijonov; zlasti ugotavlja, da je center leta 2008 oblikoval rezervo v višini 15.300.000 EUR za reševanje posledic tega spora; zato poziva center, naj obvesti organ za podelitev razrešnice o poteku pogajanj in dejanskih stroških (glede časa in izdatkov), ki jih je povzročil ta spor;

Notranja revizija

7.  ugotavlja, da je center leta 2006 oblikoval delovno mesto notranjega revizorja, ki je zasedeno od februarja 2008;

8.  ugotavlja, da je večina priporočil službe za notranjo revizijo že bila izvedena; meni, da je izredno pomembno, da center v celoti izvede politiko v zvezi z občutljivimi delovnimi mesti in mobilnostjo osebja;

Človeški viri

9.  ugotavlja, da je bilo decembra 2008 samo 81 % delovnih mest zapolnjenih z uradniki in začasnimi uslužbenci; ugotavlja, da je center nezadostno število zaposlenih opravičil s pomanjkanjem pisarniških prostorov, ki mu preprečuje zaposlovanje v skladu s kadrovskim načrtom; meni pa, da mora center bolj realistično in učinkoviteje načrtovati svoje postopke zaposlovanja, da bi izpolnil roke in predvidel vse potrebe, povezane s povečanjem osebja centra;

10. poziva center, naj oblikuje celovite načrte usposabljanja, temelječe na zahtevanih spretnostih in zmožnostih osebja, da se ohrani visoka raven sposobnosti osebja; poleg tega podpira pobude centra na področju učinkovitega spremljanja kakovosti tečajev usposabljanja;

oo   o

11. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 107.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 107.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 107.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 314, 7.12.1994, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 145.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov