Procedură : 2009/2112(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0072/2010

Texte depuse :

A7-0072/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0101

RAPORT     
PDF 167kWORD 87k
25.3.2010
PE 430.471v01-00 A7-0072/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(3), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(7), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Reconstrucție aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Reconstrucție pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție(11), în special articolul 8,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0072/2010),

A.  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.     întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Agenției Europene pentru Reconstrucție descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul a subliniat, printre altele, faptul că, în raportul său anual din 2007, Curtea de Conturi identificase trei riscuri potențiale legate de transferul activităților Agenției către delegații, și anume:

a)  având în vedere caracterul multianual al activităților Agenției, existau încă credite bugetare neutilizate în valoare de 453 000 000 EUR, care trebuiau utilizate în exercițiile ulterioare anului 2008, acesta fiind ultimul an de existență al Agenției;

b)  nota orientativă emisă de Comisie la 11 iunie 2008 privind transferul dosarelor nu acoperea toate posturile din bilanțul Agenției;

c)  surplusul acumulat de 180 000 000 EUR care apare în bilanțul Agenției la 31 decembrie 2007 ar fi trebuit să fie, de asemenea, preluat și gestionat de Comisie la încheierea mandatului Agenției;

1.      constată că memorandumul de înțelegere dintre Comisie și Agenția Europeană pentru Reconstrucție din 17 decembrie 2008 prevede că, ulterior datei de 31 decembrie 2008, activele rămase ale Agenției devin proprietatea Comisiei;

Gestiunea bugetară și financiară

2.      ia act de constatarea Curții de Conturi, conform căreia niciuna dintre condițiile necesare în mod oficial pentru acordarea în mod direct a unei subvenții în valoare de 1 399 132 EUR (adică 0,31% din bugetul operațional disponibil) unei organizații internaționale nu a fost îndeplinită în acest caz;

3.      subliniază faptul că pertinența celor cinci proiecte auditate de Curtea de Conturi în domeniul cooperării transfrontaliere (în valoare totală de 528 000 EUR, adică 0,12% din bugetul operațional disponibil) a fost contestată pe baza faptului că problemele ridicate de evaluatorii locali nu fuseseră luate în considerare de comitetul de evaluare, compus din Agenție și dintr-o delegație a Comisiei; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției conform căruia, potrivit normelor în vigoare, comitetul de evaluare nu a fost obligat să respecte opinia evaluatorilor;

4.      solicită, dat fiind faptul că activitatea Agenției Europene pentru Reconstrucție a încetat, să aibă loc o evaluare a resurselor financiare utilizate în Kosovo pentru a se stabili dacă acestea au condus la instituirea unor structuri operaționale și durabile în domeniile justiției și administrației;

5.      regretă încetarea activității acestei Agenții, care funcționa de manieră eficientă și transferarea gestionării fondurilor către delegații; solicită elaborarea unui raport de către Comisie privind resursele umane nou-prevăzute în structurile delegației în vederea preluării sarcinilor Agenției; solicită Comisiei să furnizeze informații detaliate și complete cu privire la orice eventuală asistență bugetară furnizată din fondurile transmise de Agenție delegațiilor;

oo  o

6.      face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 43.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 306, 7.12.2000, p. 7.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 43.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 306, 7.12.2000, p. 7.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 43.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 306, 7.12.2000, p. 7.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 176.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate