Postopek : 2009/2112(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0072/2010

Predložena besedila :

A7-0072/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0101

POROČILO     
PDF 152kWORD 77k
25.3.2010
PE 430.471v02-00 A7-0072/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(3), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0072/2010),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske agencije za obnovo glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za obnovo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(7), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0072/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za obnovo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008

(C7‑0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo(11), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0072/2010),

A.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.     ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorju Evropske agencije za obnovo podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim ugotovil, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2007 opredelilo tri možna tveganja v zvezi s prenosom dejavnosti iz agencije na delegacije:

a)  zaradi večletne narave dejavnosti agencije so v proračunu ostala neporabljena odobrena proračunska sredstva v višini 453.000.000 EUR, ki jih je bilo treba porabiti v letih po letu 2008, ki je bilo zadnje leto delovanja agencije,

b)  navodilo, ki ga je Komisija izdala dne 11. junija 2008 o prenosu dokumentov, ne vključuje vseh postavk iz bilance stanja agencije;

c)  zbran presežek v višini 180.000.000 EUR, ki je prikazan v bilanci stanja agencije z dne 31. decembra 2007, bo morala ob izteku mandata agencije prevzeti in upravljati Komisija,

1.      ugotavlja, da Memorandum o soglasju med Komisijo in Evropsko agencijo za obnovo z dne 17. decembra 2008 predvideva, da bodo po 31. decembru 2008 preostala sredstva agencije postala last Komisije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.      je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da ni bil izpolnjen noben formalni pogoj za dodelitev neposredne donacije v višini 1.399.132 EUR (oziroma 0,31 % razpoložljivega operativnega proračuna) mednarodni organizaciji;

3.      poudarja, da je bila pod vprašaj postavljena ustreznost petih projektov čezmejnega sodelovanja, ki jih je revidiralo Računsko sodišče (v skupni vrednosti 528.000 EUR oziroma 0,12 % razpoložljivega operativnega proračuna), saj odbor za ocenjevanje v sestavi agencije in delegacije Komisije ni upošteval vprašanj, ki so jih postavili lokalni izvedenci; vendar je seznanjen z odgovorom agencije, ki meni, da v skladu z veljavnimi pravili mnenje izvedencev za odbor za ocenjevanje ni bilo zavezujoče;

4.      ob zaključitvi delovanja Evropske agencije za obnovo zahteva, da se ovrednotijo na Kosovu uporabljena sredstva z vidika tega, ali so pripomogla k vzpostavitvi delujočih in trajnih struktur na področju sodstva in uprave;

5.      obžaluje, da je agencija, ki je delovala učinkovito, prenehala obstajati in da se je upravljanje sredstev preneslo na delegacije; od Komisije zahteva poročilo, v katerem naj navede število zaposlenih v delegacijah, ki so jih pripravili na prevzem nalog agencije; poziva Komisijo, naj obširno in v celoti pojasni, ali so bila sredstva, ki jih je agencija prenesla na delegacije, namenjena proračunski podpori;

oo   o

6.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 43.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 306, 7.12.2000, str. 7.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 43.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 306, 7.12.2000, str. 7.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 43.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 306, 7.12.2000, str. 7.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 176.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov