Procedura : 2009/2129(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0073/2010

Teksty złożone :

A7-0073/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.29
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0119

SPRAWOZDANIE     
PDF 162kWORD 83k
25.3.2010
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Organu(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(3), a w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0073/2010),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Organu(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(7), a w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0073/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Organu(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 Traktatu WE i art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi(11), a w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0073/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił zastrzeżenie co do wiarygodności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008, jak i legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw,

B.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego organu za 2006 r. wydał pozytywne poświadczenie wiarygodności,

C. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, że nie jest w stanie wydać opinii na temat sprawozdania finansowego Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2007, i zaznaczył, że cała struktura projektu Galileo została w 2007 r. poddana przeglądowi oraz że sprawozdanie finansowe organu przygotowano w niestabilnym kontekście prawnym,

D. mając na uwadze, że organ zyskał autonomię finansową w 2006 r.,

E.  mając na uwadze fakt, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu organu za rok budżetowy 2007(13), a także fakt, że w rezolucji załączonej do decyzji o absolutorium Parlament między innymi:

 zauważył, że środki faktycznie udostępnione organowi (210 mln EUR) były zdecydowanie niższe z powodu opóźnień w programie Galileo,

 wyraził zaniepokojenie w związku z następującymi wykazanymi przez Trybunał Obrachunkowy słabymi punktami wykonania budżetu: niskim poziomem wykorzystania środków na zobowiązania i płatności w odniesieniu do działań operacyjnych (63% na zobowiązania i 51% na płatności); brakiem wyraźnego związku między programem prac Organu a budżetem; nieuzasadnionymi i nieudokumentowanymi przesunięciami; wielokrotnymi spóźnieniami w rejestrowaniu nakazów odzyskania środków; niespójną prezentacją wykonania budżetu,

 przyjął do wiadomości zarzuty Trybunału Obrachunkowego w odniesieniu do aktywów projektu Galileo, zgodnie z którymi Organ nie był w stanie przedstawić wystarczających informacji w odniesieniu do swoich sprawozdań finansowych, ponieważ do końca 2007 r. nie sporządzono żadnego wykazu aktywów znajdujących się w posiadaniu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);

Zarządzanie budżetem i finansami

1.   wyraża ubolewanie, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił zastrzeżenie co do wiarygodności rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008, jak i legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw;

2.  stwierdza, że organ zdecydował o przedstawieniu rezultatów swoich działań bez uwzględnienia faktu, że zarządzanie przezeń programami Galileo i EGNOS ustanie po zakończeniu przekazywania Komisji aktywów i środków, co było przewidziane na koniec pierwszego kwartału 2008 r.;

3.  odnotowuje fakt, że rozporządzenie (WE) nr 683/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.(14) weszło w życie w dniu 25 lipca 2008 r., a pomimo przeniesienia na Komisję odpowiedzialności za zarządzanie programami Galileo i EGNOS Komisja przekazała w dniu 24 grudnia 2008 r. 95 mln EUR na rachunek bankowy organu; ubolewa, że nie przyjęto stosownego budżetu korygującego;

4.  stwierdza, że w wyniku wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 683/2008 w 2008 r. przyjęto bardzo znaczącą redukcję budżetu organu (z 436,5 mln EUR w 2007 r. do 22,7 mln EUR);

5.  wyraża zaniepokojenie faktem, że chociaż na mocy rozporządzenia (WE) nr 683/2008 z dniem 1 stycznia 2009 r. Komisja stała się odpowiedzialna za zarządzanie środkami europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) i realizację tych programów, do końca 2008 r. nie przekazano Komisji żadnych działań ani aktywów, a nowy podział kompetencji między Komisją i organem nie został odzwierciedlony w ich rocznych sprawozdaniach finansowych; dowiaduje się za pośrednictwem Trybunału Obrachunkowego, że organ powinien był ująć kwotę 58,4 mln EUR jako dług wobec Komisji, nie zaś jako prefinansowanie otrzymane od Komisji; stwierdza ponadto, że sprawozdanie finansowe nie powinno było obejmować kwoty 55,6 mln EUR zobowiązań wobec Europejskiej Agencji Kosmicznej z uwagi na fakt, że kwota ta wynikała z wkładów Wspólnot Europejskich do programów Galileo i EGNOS i stanowiła odpowiedzialność Komisji;

6.  przyjmuje jednak do wiadomości odpowiedź organu, który usprawiedliwia się twierdzeniem, że Komisja oficjalnie potwierdziła przyjęcie przekazanych aktywów dopiero z dniem 31 lipca 2009 r., ponieważ przed końcem czerwca 2009 r. nie można było uzgodnić z Komisją warunków przekazania;

7.  odsyła do zaleceń sprawozdania specjalnego nr 7/2009 Trybunału Obrachunkowego skierowanych do Komisji jako nowego zarządzającego programem Galileo;

Audyt wewnętrzny

8.  uznaje, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła audyt wewnętrzny w listopadzie 2007 r. i audyty uzupełniające w październiku 2008 r. i grudniu 2009 r.; zauważa, że dwa pozostające do wdrożenia ważne zalecenia IAS odnoszą się do kluczowych stanowisk i do opisów stanowisk;

oo  o

9.  jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r.(15) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 100.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 100.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 100.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(13)

Dz.U. L 255 z 26.9.2009, s. 162.

(14)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1).

(15)

Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności