Procedură : 2009/2129(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0073/2010

Texte depuse :

A7-0073/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.29
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0119

RAPORT     
PDF 161kWORD 86k
25.3.2010
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii de Supraveghere a GNSS European aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii de Supraveghere a GNSS European aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(3), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0073/2010),

1.  acordă directorului executiv al Autorităţii de Supraveghere a GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorităţii de Supraveghere a GNSS European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(7), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0073/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorităţii de Supraveghere a GNSS European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii de Supraveghere a GNSS European aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Autorităţii(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit(11), în special articolul 12,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0073/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi şi-a nuanţat declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor anuale aferente exerciţiului 2008 şi privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât Curtea de Conturi a emis o declaraţie de asigurare pozitivă în Raportul său privind conturile anuale ale Autorităţii pentru 2006;

C. întrucât Curtea de Conturi afirmă că nu a putut să îşi formeze o opinie cu privire la conturile Autorităţii de Supraveghere a GNSS European pentru exerciţiul 2007, atrăgând atenţia asupra faptului că arhitectura proiectului Galileo, în ansamblul său, a făcut obiectul unei reexaminări în 2007 şi că aceste conturi au fost întocmite într-un context juridic fragil;

D. întrucât Autoritatea a devenit autonomă din punct de vedere financiar în 2006;

E.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Autorităţii de Supraveghere a GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi întrucât, în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

 a luat act de faptul că valoarea creditelor puse efectiv la dispoziţia Autorităţii (210 000 000 EUR) a fost net inferioară, din cauza întârzierilor înregistrate de programul Galileo;

 şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la constatarea de către Curtea de Conturi a următoarelor deficienţe referitoare la execuţia bugetară: un nivel redus de utilizare a creditelor de angajament şi de plată pentru activităţile operaţionale (63 % pentru angajamente şi 51 % pentru plăţi); lipsa unei legături clare între programul de activitate al Autorităţii şi buget; transferuri nejustificate în mod adecvat sau nedocumentate; cazuri repetate de înregistrare cu întârziere a ordinelor de recuperare în contabilitatea bugetară; prezentarea incoerentă a execuţiei bugetului;

 a luat act de critica formulată de Curte privind activele proiectului Galileo, conform căreia Autoritatea nu a fost în măsură să furnizeze informaţii suficiente în cadrul situaţiei conturilor, pentru că, până la sfârşitul lui 2007, nu se întocmise o listă a activelor deţinute de Agenţia Spaţială Europeană (ASE),

Gestiune bugetară şi financiară

1.   regretă că Curtea de Conturi a emis o declaraţie de asigurare cu rezerve privind fiabilitatea conturilor anuale aferente exerciţiului 2008 şi privind legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

2.  constată că Autoritatea a decis să prezinte rezultatele activităţilor sale fără să ţină cont de faptul că gestionarea de către Autoritate a programelor Galileo şi EGNOS urma să fie întreruptă după finalizarea transferului activelor şi fondurilor către Comisie, programată pentru sfârşitul primului trimestru din 2008;

3.  ia act de faptul că Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008(14) a intrat în vigoare la 25 iulie 2008 şi că, în pofida transferării către Comisie a responsabilităţii pentru gestionarea programelor Galileo şi EGNOS, Comisia a virat 95 000 000 EUR în contul bancar al Autorităţii la 24 decembrie 2008; regretă că nu s-a întocmit un buget rectificativ adecvat;

4.  ia act de faptul că, după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008, în 2008 s-a adoptat o reducere substanţială a bugetului Autorităţii (de la 436 500 000 EUR în 2007 la 22 700 000 EUR);

5.  este preocupat de faptul că, deşi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 683/2008, Comisia a devenit responsabilă, începând cu 1 ianuarie 2009, de gestiunea fondurilor şi de punerea în aplicare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo), până la sfârşitul anului 2008 nu fuseseră transferate Comisiei niciun fel de activităţi sau active şi că noua repartizare a responsabilităţilor între Comisie şi Autoritate nu a fost clar reflectată în conturile lor anuale; a aflat de la Curtea de Conturi că, în consecinţă, Autoritatea ar fi trebuit să considere suma de 58 400 000 EUR ca o datorie faţă de Comisie şi nu să o înregistreze drept o prefinanţare primită de la Comisie; constată, în plus, că suma de 55 600 000 EUR plătibilă Agenţiei Spaţiale Europene nu ar fi trebuit să apară în conturi deoarece aceasta corespundea contribuţiilor Comunităţilor Europene la programele Galileo şi EGNOS şi intra în responsabilitatea Comisiei;

6.  ia act totuşi de răspunsul Autorităţii prin care aceasta îşi justifică acţiunile afirmând că Comisia şi-a dat acordul oficial ca activele să fie transferate doar de la 31 iulie 2009, întrucât modalităţile de transfer nu au putut fi convenite cu Comisia mai devreme de sfârşitul lunii iunie 2009;

7.  face trimitere la recomandările din Raportul special nr. 7/2009 al Curţii de Conturi adresat Comisie în calitatea sa de nouă autoritate de gestionare a programului Galileo;

Audit intern

8.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat un audit intern în noiembrie 2007 şi audituri de verificare în octombrie 2008 şi decembrie 2009; remarcă faptul că cele două recomandări ale IAS care nu au fost încă aplicate se referă la o serie de posturi şi fişe ale posturilor sensibile;

oo  o

9.  face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(15) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 100.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 246, 20.7.2004, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 100.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 246, 20.7.2004, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 100.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 246, 20.7.2004, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 162.

(14)

Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (JO L 196, 24.7.2008, p. 1).

(15)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate