Postopek : 2009/2129(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0073/2010

Predložena besedila :

A7-0073/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.29
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0119

POROČILO     
PDF 159kWORD 87k
25.3.2010
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008

(C7‑0200/2009 – 430.457(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008

(C7‑0200/2009 – 430.457(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori organa(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema(3), zlasti člena 12,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7‑0073/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega nadzornega organa za GNSS glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega nadzornega organa za GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008

(C7‑0200/2009 – 430.457(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori organa(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema(7), zlasti člena 12,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7‑0073/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega nadzornega organa za GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008

(C7‑0200/2009 – 430.457(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori organa(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema(11), zlasti člena 12,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7‑0073/2010),

A. ker je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom glede zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilo o letnih računovodskih izkazih Nadzornega organa za leto 2006 vključilo pozitivno izjavo o zanesljivosti,

C. ker je Računsko sodišče izjavilo, da ni moglo oblikovati mnenja o računovodskih izkazih Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2007, ter opozorilo, da je v letu 2007 potekal pregled celotne strukture projekta Galileo in da so bili računovodski izkazi nadzornega organa pripravljeni v nejasnih pravnih okoliščinah,

D. ker je nadzorni organ postal finančno neodvisen leta 2006,

E.  ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršnemu direktorju Evropskega nadzornega organa za GNSS podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim:

 ugotovil, da so bila sredstva, ki so bila nadzornemu organu dejansko na voljo, precej manjša (210.000.000 EUR) zaradi zamud pri izvajanju programa Galileo,

 izrazil zaskrbljenost, ker je Računsko sodišče ugotovilo naslednje pomanjkljivosti pri izvrševanju proračuna: nizka poraba sredstev za plačila in sredstev za prevzem obveznosti za dejavnosti poslovanja (63 % pri obveznostih in 51 % pri plačilih); ne obstaja jasna povezava med delovnim programom in proračunom nadzornega organa; prerazporeditve, ki niso ne utemeljene ne dokumentirane; ponavljajoče se zamude pri knjiženju nalogov za izterjavo; nedosledna predstavitev izvrševanja proračuna,

 navedel, da je seznanjen s kritiko Računskega sodišča glede sredstev za projekt Galileo, namreč da nadzorni organ v računovodske izkaze ni vključil dovolj informacij, saj do konca leta 2007 ni bila sestavljena evidenca sredstev v lasti Evropske vesoljske agencije (ESA),

Proračunsko in finančno upravljanje

1.   obžaluje, da je Računsko sodišče izdalo mnenje s pridržkom glede zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 in glede zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

2.  ugotavlja, da se je nadzorni organ odločil predstaviti rezultate svojih dejavnosti, ne da bi upošteval dejstvo, da po zaključku prenosa premoženja in finančnih sredstev na Komisijo, predvidenega v prvi četrtini leta 2008, ne bo več upravljal programov Galileo in EGNOS;

3.  je seznanjen s tem, da je Uredba (ES) št. 683/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008(14) začela veljati 25. julija 2008 in da je Komisija ne glede na to, da so se pristojnosti za upravljanje programov Galileo in EGNOS prenesle nanjo, na bančni račun nadzornega organa 24. decembra 2008 nakazala 95.000.000 EUR; obžaluje, da ni bila pripravljena nobena ustrezna sprememba proračuna;

4.  ugotavlja, da je bilo zaradi začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 683/2008 v letu 2008 sprejeto precejšnje znižanje proračuna Nadzornega organa (s 436.500.000 EUR leta 2007 na 22.700.000 EUR);

5.  izraža zaskrbljenost, ker kljub Uredbi (ES) št. 683/2008, ki določa, da je od 1. januarja 2009 Komisija pristojna za upravljanje sredstev in izvajanje evropskih programov za satelitsko navigacijo (Galileo in EGNOS), do konca leta 2008 še ni bila na Komisijo prenesena nobena dejavnost ali premoženje, prav tako v letnih računovodskih izkazih obeh institucij ni prikazana nova razdelitev pristojnosti med Komisijo in nadzornim organom; na podlagi zaključka Računskega sodišča ugotavlja, da bi moral nadzorni organ obravnavati znesek v višini 58.400.000 EUR kot dolg do Komisije in ga ne bi smel prikazati kot vnaprejšnje financiranje z njene strani; poleg tega ugotavlja, da plačilo Evropski vesoljski agenciji v višini 55.600.000 EUR ne bi smelo biti prikazano v računovodskih izkazih, ker ta znesek ustreza prispevkom Evropskih skupnosti za programa Galileo in EGNOS in je zanj pristojna Komisija;

6.  ne glede na to je seznanjen z odgovorom nadzornega organa, ki svoje ravnanje utemeljuje s trditvijo, da je Komisija uradno potrdila soglasje k temu, da se prenos premoženja opravi šele z 31. julijem 2009, saj se s Komisijo ni bilo mogoče dogovoriti o načinu prenosa sredstev pred koncem junija 2009;

7.  opozarja na priporočila iz posebnega poročila Računskega sodišča št. 7/2009, ki so namenjena Komisiji kot novemu upravljavcu programa Galileo;

Notranja revizija

8.  priznava, da je služba za notranjo revizijo opravila notranjo revizijo novembra 2007, nato pa še naknadni reviziji oktobra 2008 in decembra 2009; ugotavlja, da se dve pomembni priporočili omenjene službe, ki ju je treba še uresničiti, nanašata na občutljiva delovna mesta in opise delovnih nalog;

oo  o

9.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 100.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 100.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 100.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 162.

(14)

Uredba (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in Galileo) (UL L 196, 24.7.2008, str. 1).

(15)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov