Процедура : 2010/2007(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0074/2010

Внесени текстове :

A7-0074/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.49
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0139

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 99k
24.3.2010
PE 438.185v02-00 A7-0074/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите

(2010/2007(INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Véronique Mathieu

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите

(2010/2007(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент от 15 октомври 2008 г. относно последващите мерки към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г. (COM(2008)0629) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC(2008)2579),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено „Европейските агенции – Пътят напред“ (COM(2008)0135),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2008 г. относно стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3), и по-специално член 96 от него,

–   като взе предвид Специален доклад № 5/2008 на Европейската сметна палата, озаглавен „Агенциите на Европейския съюз: постигане на резултати“,

–   като взе предвид проучването на Парламента от 2009 г. относно възможността и приложимостта на създаването на общи служби за подпомагане на агенциите на ЕС,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0074/2010),

А. като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган, посочен в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, хоризонтални съображения, придружаващи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 и член 3 на приложение VІ от правилника,

Б. като има предвид, че броят на агенциите се увеличи безпрецедентно през последните години, съгласно решения на законодателя на ЕС, като позволи някои задачи на Комисията да се прехвърлят и допълните задачи да бъдат възложени на агенции, с риск понякога това да придобие характеристиките на феномен на разчленяване на администрацията на Общността, което вреди на изпълнението на отговорностите,

В.  като има предвид, че в резултат от приемането на горепосоченото съобщение на Комисията от 11 март 2008 г. Парламентът, Съветът и Комисията дадоха нов тласък на проекта за определяне на обща рамка за агенциите и учредиха през 2009 г. междуинституционална работна група,

Г.  като има предвид, че вноските на Общността в децентрализираните агенции, с изключение на закритата вече Европейска агенция за възстановяване (ЕАВ), се повишиха между 2000 г. и 2010 г. с около 610% от 94 700 000 евро на 578 874 000 евро, а броят на служителите се увеличи с около 271% от 1 219 на 4 794; отбелязва все пак, че броят на децентрализираните агенции нарасна от 11 през 2000 г. на 29 през 2010 г., което съответства на 0,102% от общия бюджет на ЕС за 2000 г. и 0,477% за 2010 г.;

І. Общи предизвикателства пред финансовото управление

Пренасяне и освобождаване на бюджетни кредити за оперативни разходи

1.  констатира, че за няколко агенции Сметната палата отбелязва за финансовата 2008 година висок процент на преноси и освобождаване на бюджетни кредити за оперативни разходи; подчертава, че това положение често показва слабости в системите за планиране на ресурсите на агенциите; във връзка с това счита, че тези агенции следва да въведат:

- ефективна система за планиране и контрол на договорените крайни срокове;

- процес за оценка на рисковете, свързани с техните дейности, който да позволява внимателното им наблюдение впоследствие;

- система от многогодишни бюджетни кредити за безвъзмездните средства в бъдещите бюджети с цел да се избегне необходимостта от освобождаване през следващите финансови години;

2.  констатира освен това, че някои агенции изпитват затруднения с управлението при значително увеличение на бюджета им; във връзка с това си поставя въпроса дали не е по-отговорно в бъдеще бюджетните органи да обмислят по-внимателно решенията за увеличаване на бюджета на някои агенции, като вземат предвид времето, което е необходимо за изпълнение на допълнителните дейности; предвид това призовава агенциите, които често срещат този проблем, да предоставят на бюджетния орган по-подробна информация относно осъществимостта на бъдещите си ангажименти;

Парични средства

3.  отбелязва, че при много агенции се наблюдава трайно висок размер на паричните средства; призовава Комисията и агенциите да разработят възможности за намаляване на размера на паричните средства до приемливо ниво; в тази връзка приканва Комисията да проучи също така алтернативни общи концепции за ефективно управление на паричните средства и да изработи предложения, насочени към промяна на структурните рамкови условия с оглед по-ефективно управление на паричните средства; освен това отбелязва, обаче, че агенциите получават плащания, след като възложената работа приключи и за нея бъде заплатено (работата на докладчици, например), и затова във всеки случай е необходима някаква сума парични средства;

Слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки

4.  изразява съжаление, че в няколко агенции Сметната палата отново откри слабости в процедурите за възлагане на обществени поръчки; по-конкретно изразява загриженост предвид констатацията на Сметната палата, съгласно която през 2008 г., от една страна, при възлагането на обществени поръчки не е извършвана предварителна оценка на пазарната стойност преди стартирането на процедурата, а от друга страна, се отчитат повтарящи се и сериозни слабости по отношение на контрола върху договорите и планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че това положение показва сериозни слабости в капацитета на различните служби да се координират помежду си в рамките на съответната агенция, засегната от този недостиг;

Човешки ресурси

5.   изразява загриженост поради факта, че в някои агенции Сметната палата отново констатира слабости в планирането и провеждането на процедурите за набиране на персонал; подчертава по-конкретно необходимостта от преодоляване на разликата между броя заети длъжности и броя на длъжностите, предвидени в щатното разписание на агенциите; признава затрудненията, произтичащи от прилагането на Правилника за длъжностните лица на ЕС, особено за децентрализираните агенции; призовава агенциите, наред с другото, да гарантират по-добре прозрачността и недискриминационното третиране на външните и вътрешните кандидати;

Споразумения за седалищата

6.  констатира, че много от споразуменията за седалищата, подписани между агенциите и приемащите държави, показват слабости и предизвикват впоследствие проблеми с ефективността на агенциите (като например високи разходи за транспорт до някои агенции, проблеми, свързани с наетите от някои агенции сгради, социалното приобщаване на служителите); във връзка с това призовава при вземането на решение от страна на Съвета относно местоположението на седалището на агенцията приемащите държави да предоставят по-подробни споразумения за седалищата, които ще обслужват по-добре интересите на агенциите;

склонен е да приеме и евентуално преместване на седалищата на агенции, когато споразуменията за седалищата сериозно накърняват ефективността;

изисква междуинституционалната работна група по въпросите на агенциите да се занимае с въпроса и евентуално да определи общи стандарти за споразуменията за седалищата;

Вътрешен одит

7.  не е готов да приеме назначаването от агенция на временен служител за изпълнение на финансови задачи, които се определят като чувствителни;

8.  отправя искане към управителните съвети на агенциите да вземат предвид и впоследствие да приведат в изпълнение препоръките на службата за вътрешен одит на Комисията с цел бързо въвеждане на необходимите мерки за отстраняване на установените слабости;

9.  счита, че одитният комитет, създаден от Европейския орган за безопасност на храните през 2006 г., е от голямо значение за подпомагане на управителния съвет, като гарантира, че работата на службата за вътрешен одит на Комисията и на структурата за вътрешен одит на Органа протича правилно и се взема съответно под внимание от управителния съвет и изпълнителния директор; във връзка с това изразява убеждението, че одитният комитет в рамките на Органа може да послужи за пример на другите агенции;

ІІ. Управление на агенциите

Обосновка за съществуването на агенциите

10.  констатира, че сферите на компетентност на някои агенции са много близки; във връзка с това отправя искане към междуинституционалната работна група за агенциите да разгледа възможността за сближаване и дори сливане на някои от тях;

11.  констатира освен това, че малките агенции (с по-малко от 75 души персонал, като например Европейския полицейски колеж, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейския надзорен орган на ГНСС) срещат сериозни затруднения с постигането на ефективност; във връзка с това отправя искане към междуинституционалната работна група за агенциите да разгледа възможността за определяне на критична маса за съществуването на агенция и да направи преценка на възможността да се организира съвместно ползване на услуги като например помощ в рамките на процедурите по възлагане на обществени поръчки, процедурите, свързани с човешките ресурси и бюджетния процес;

Дисциплинарни процедури

12. припомня, че в своите резолюции за освобождаване от отговорност за 2006 г. и 2007 г. Парламентът призовава агенциите да обмислят създаването на свой междуинституционален дисциплинарен съвет; отбелязва, че все още съществуват трудности за осъществяването на този проект, по-специално във връзка с проблеми по набирането на служители със съответната професионална степен, които да бъдат включени в състава на съвета; при все това приканва агенцията, която координира мрежата на агенциите, да изгради мрежа на служителите, които притежават необходимата професионална степен за работа в дисциплинарния съвет;

Управителен съвет на агенциите

13. отбелязва, че в управителния съвет на повечето агенции, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, има представител от всяка държава-членка; счита по-конкретно, че фиксираните разходи за управление на малките агенции не могат да бъдат считани за пренебрежими, какъвто е случаят с Европейския полицейски колеж, чийто управителен съвет се състои от 27 члена при персонал от 24 души (в началото на финансовата 2008 година) или Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в чийто управителен съвет има 84 члена, а служителите са 64 (за финансовата 2008 година);

14. изисква от управителните съвети на агенциите на ЕС да съгласуват в максимална степен планирането на задачите и ресурсите (финансови и човешки) чрез въвеждането на система за бюджетиране/управление по дейности (ABB/ABM) и подчертава, че агенциите се подчиняват на принципа за добро финансово управление и бюджетна дисциплина;

15. във връзка с това отправя искане към междуинституционалната работна група за агенциите да разгледа възможността да се предостави на Комисията блокиращо малцинство при гласуване в управителните съвети, така че да могат да се вземат подходящи технически решения от полза за агенцията;

Роля на директора на агенцията

16. отправя искане към междуинституционалната работна група за агенциите да обмисли кои са необходимите качества и умения за ефективно изпълнение на задачите на директор на агенция и да си осигури, още със създаването на агенцията, съдействието на специалисти в областта на бюджетните разпоредби на Общността;

Роля на Комисията

17. приканва Комисията да положи повече усилия за предоставяне на необходимата административна помощ на относително малките агенции, и по-специално на новосъздадените агенции;

ІІІ. Резултати от дейността

18. подчертава необходимостта агенциите да разработват многогодишни работни програми в съответствие с многогодишната стратегия на Общността за сектора; счита, че в годишните работни програми следва да се определят конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER) с цел оценка на резултатите; подчертава, че работната програма на всяка агенция следва да спазва също така рамките на бюджета на агенцията, одобрени от бюджетния орган; във връзка с това приканва агенциите да разгледат възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект, и насърчаване на използването на подход, ориентиран към постигането на резултати;

19. оценява като положителна стъпка въвеждането от страна на Европейския орган за безопасност на храните на процес за оценка на рисковете, който още през 2009 г. следва да предостави допълнителна подкрепа за научните и административните дейности на Органа и да позволява внимателното им наблюдение; във връзка с това отправя искане към другите агенции да използват тази добра практика на този Орган;

20. счита за добра практика инициативата на Европейската агенция за околната среда, която с оглед управление на изпълнението е въвела интегрирана система за контрол на управлението, която съчетава различни ИТ приложения за управление и позволява на ръководството да проследява напредъка на проектите на агенцията и използването на нейните ресурси в реално време; уточнява, че интегрираната система за контрол на управлението съчетава следните приложения:

i) финансови приложения, които предоставят информация до каква степен са използвани бюджетните кредити за поети задължения и за плащания;

ii) приложение за управление на кариерното развитие, което позволява потвърждаването на съгласуваността между длъжностните характеристики, индивидуалните резултати и прилагането на коригиращи мерки;

iii) система за регистриране на времето, прекарано в работа;

iv) система за мониторинг на публикации, която свързва всеки продукт към дадена мярка от работната програма;

21. счита за добра практика също така инициативата на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, която е изградила система за мониторинг на предоставяната от нея информация; подчертава в частност, че тази система е насочена към оценка на начина, по който се използва изпратената на съответните органи информация, както и нейното въздействие върху процеса на вземане на решение на ниво институции на Общността и социални партньори;

22. подчертава значението на включването на оценка на резултатите на агенциите в рамките на процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, като тази оценка бъде предоставена на разположение на комисията на Европейския парламент, в чиято сфера на компетентност попада съответната агенция; във връзка с това приканва Сметната палата да включи този въпрос в следващите си доклади за агенциите;

23. предвид това призовава агенциите да представят в таблиците, приложени към следващите доклади на Сметната палата, съпоставка между дейностите, извършени през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези от предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на агенциите през две последователни години;

24. приканва освен това всяка агенция да предостави на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, „логическата рамка“, която следва да се представи в рамките на одита на резултатите от дейността на агенцията, за да се определят и обвържат социално-икономическите потребности, които следва да бъдат взети под внимание във връзка с нейната дейност, цели, резултати и въздействие, тъй като резултатите, постигнати от агенциите, са от съществено значение и трябва да получат по-забележимо присъствие в публичното пространство;

ІV. Междуинституционален диалог за обща рамка за агенциите

25. приветства създаването на междуинституционална работна група за агенциите, чиято задача е да анализира и при необходимост да определи минимални общи стандарти за децентрализираните агенции;

oo   o

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата.

(1)

ОВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 27.

(2)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Илиана Иванова, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ивайло Калфин, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Правна информация - Политика за поверителност