Procedure : 2010/2007(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0074/2010

Indgivne tekster :

A7-0074/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.49
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0139

BETÆNKNING     
PDF 176kWORD 70k
24.3.2010
PE 438.185v02-00 A7-0074/2010

om decharge for regnskabsåret 2008: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer

(2010/2007(INI))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Véronique Mathieu

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om decharge for regnskabsåret 2008: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer

(2010/2007(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet af 15. oktober 2008 om opfølgning af dechargeafgørelserne for 2006 (KOM(2008)0629) og Kommissionens arbejdsdokument (SEK(2008)2579), som ledsagede det,

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 "Europæiske agenturer – vejen frem" (KOM(2008)0135),

- der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer(1),

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3), særlig artikel 96,

- der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 5/2008 om Den Europæiske Unions organer: Resultatopnåelse,

- der henviser til sin undersøgelse fra 2009 vedrørende mulighederne for at etablere fælles støttetjenester for fællesskabsagenturer og gennemførligheden heraf,

- der henviser til forretningsordenens artikel 48,

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7‑0074/2010),

A. der henviser til, at denne beslutning for hvert enkelt organ, jf. artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, indeholder de horisontale bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelserne i henhold til artikel 96 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, og artikel 3 i Bilag VI til Parlamentets forretningsorden,

B. der henviser til, at stigningen i antallet af agenturer i de seneste år som vedtaget af EU-lovgiveren har antaget et hidtil uset omfang og har gjort det muligt at sende nogle af Kommissionens opgaver "ud af huset" og at tildele agenturerne yderligere opgaver, nogle gange med risiko for at nærme sig noget, der kunne betegnes som en opsplitning af Fællesskabets forvaltning til skade for varetagelsen af de forskellige ansvarsområder,

C. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter vedtagelsen af ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 11. marts 2008 har relanceret projektet vedrørende fastlæggelse af en fælles ramme for agenturerne og nedsættelse af en interinstitutionel arbejdsgruppe,

D. der henviser til, at Fællesskabets bidrag til de decentraliserede agenturer – eksklusive det nu lukkede Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) – i perioden 2000-2010 steg med omkring 610 % fra 94.700.000 euro til 578.874.000 euro, og at antallet af medarbejdere steg med omkring 271 % fra 1.219 til 4.794; bemærker imidlertid, at antallet af decentraliserede agenturer steg fra 11 i 2000 til 29 i 2010, hvilket svarer til 0,102 % af EU’s samlede budget for 2000 og 0,477 % for 2010,

I.    Fælles udfordringer ved den finansielle forvaltning

Fremførsel og bortfald af aktionsbevillinger

1. noterer sig, at Revisionsretten for flere agenturers vedkommende har konstateret et højt niveau af fremførte og bortfaldne aktionsbevillinger i regnskabsåret 2008; understreger, at dette forhold ofte er tegn på svagheder i agenturernes ressourceallokeringssystem; mener derfor, at disse agenturer bør indføre:

- et effektivt system til programmering af og kontrol med de fastsatte kontraktlige forpligtelser

- en proces til evaluering af risici vedrørende deres aktiviteter, der efterfølgende kan muliggøre en nærmere opfølgning heraf

- et system med opdelte bevillinger i de kommende budgetter vedrørende tilskud for at undgå bortfald af bevillinger i de kommende regnskabsår;

2. konstaterer desuden, at visse agenturer har vanskeligt ved at forvalte en betydelig forhøjelse af deres budget; overvejer derfor, om det ikke ville være mere ansvarligt, hvis budgetmyndigheden i fremtiden udviste større opmærksomhed ved beslutninger om eventuelle forhøjelser af visse agenturers budget i betragtning af den tid, det tager at iværksætte nye aktiviteter; anmoder i den forbindelse de agenturer, som ofte støder ind i sådanne problemer, om at forelægge budgetmyndigheden mere detaljerede oplysninger om, hvor gennemførlige deres fremtidige arbejdsopgaver er;

Kassebeholdninger

3. bemærker, at mange agenturer permanent ligger inde med store kassebeholdninger; opfordrer Kommissionen og agenturerne til at arbejde på en sænkning af kassebeholdningerne til et acceptabelt niveau; anmoder Kommissionen om i denne henseende også at undersøge alternative, fælles koncepter til effektiv forvaltning af kassebeholdninger og at udarbejde forslag til ændring af de strukturelle rammebetingelser for at fremme en mere effektiv forvaltning af kassebeholdninger; men bemærker også, at agenturerne modtager betalinger efter, at de godkendte opgaver er blevet afsluttet og betalt (arbejde foretaget f.eks. af ordførere), og at det derfor i hvert enkelt tilfælde er nødvendigt med visse kassebeholdninger;

Svagheder i udbudsprocedurerne

4. beklager, at Revisionsretten igen fandt svagheder i udbudsprocedurerne i flere af agenturerne; er i særdeleshed foruroliget over, at Revisionsretten anførte, at der i 2008 dels ikke blev foretaget en forudgående vurdering af udbuddenes værdi, inden proceduren blev iværksat, og at der dels blev konstateret tilbagevendende og alvorlige svagheder i tilsynet med kontrakter og planlægning af udbudsprocedurerne; understreger, at dette forhold afslører en alvorlig mangel på samarbejde mellem de relevante tjenester i de pågældende agenturer;

Menneskelige ressourcer

5. er foruroliget over, at Revisionsretten igen har konstateret svagheder i planlægningen og iværksættelsen af ansættelsesprocedurerne i nogle agenturer; understreger især, at det er nødvendigt at mindske forskellen mellem de besatte stillinger og stillingerne i agenturernes stillingsfortegnelse; anerkender de vanskeligheder, der er forbundet med gennemførelsen af EU's tjenestemandsvedtægt, navnlig for decentraliserede agenturer; henstiller også til agenturerne, at de i højere grad sikrer en gennemskuelig og ikke-diskriminerende behandling af eksterne og interne ansøgere;

Hjemstedsaftaler

6. bemærker, at mange af hjemstedsaftalerne, der er indgået mellem agenturerne og værtslandene, er utilstrækkelige og skaber problemer rent effektivitetsmæssigt (f.eks. i form af høje omkostninger til transport til visse agenturer, problemer i forbindelse med visse agenturers leje af bygninger, social inddragelse af personale); forlanger derfor, at værtslandene, når Rådet træffer den indledende afgørelse om et agenturs hjemsted, forelægger hjemstedsaftaler, som er mere detaljerede og fordelagtige for agenturet; stiller sig også positivt over for muligheden af at flytte et agenturs hjemsted, hvis den pågældende hjemstedsaftale i alvorlig grad skader effektiviteten; opfordrer den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer til at drøfte spørgsmålet og eventuelt fastlægge fælles normer for hjemstedsaftaler;

Intern revision

7. kan ikke acceptere, at agenturer foretager midlertidige ansættelser af personale, som skal varetage opgaver af finansiel karakter, der anses for at være følsomme;

8. henstiller til bestyrelserne i agenturerne, at de tager hensyn til og efterfølgende iværksætter henstillingerne fra Kommissionens interne revisionstjeneste for dermed hurtigt at tage de nødvendige skridt til at afhjælpe de påviste mangler;

9. mener, at revisionsudvalget nedsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i 2006 spiller en vigtig rolle, idet det hjælper bestyrelsen med at sikre, at det arbejde, der udføres af Kommissionens interne revisionstjeneste og autoritetens interne revisionskapacitet, varetages ordentligt, og at bestyrelsen og direktøren tager behørigt hensyn hertil; er derfor af den opfattelse, at revisionsudvalget i denne autoritet kan danne forbillede for andre agenturer;

II.  Agenturernes forvaltning

Agenturers eksistensberettigelse

10. gør opmærksom på, at visse agenturers kompetenceområder ligger meget tæt op ad hinanden; anmoder følgelig om, at den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer gør sig overvejelser om muligheden for en tilnærmelse eller endog en sammenlægning af visse agenturer;

11. konstaterer endvidere, at de små agenturer (med færre end 75 ansatte, som f.eks. Det Europæiske Politiakademi, Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed) står over for alvorlige effektivitetsmæssige problemer; anmoder derfor om, at den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer gør sig tanker om, hvorvidt der kan fastlægges en kritisk masse for et agenturs eksistensberettigelse, og vurderer, om der er mulighed for at være fælles om administrative funktioner, f.eks. på området udbudsprocedurer, procedurer for menneskelige ressourcer og budgetproceduren;

Disciplinære procedurer

12. minder om, at det i sine beslutninger om decharge for 2006 og 2007 opfordrede agenturerne til at overveje at oprette et fælles disciplinærudvalg; noterer sig de hindringer, der ligger i vejen for gennemførelsen af dette projekt, navnlig på grund af problemer med at rekruttere ansatte fra de relevante stillingskategorier som medlemmer af dette udvalg; opfordrer ikke desto mindre det agentur, der er ansvarlig for koordinationen af agenturnetværket, til at etablere et net af kontaktpersoner med den nødvendige indplacering, der kan indgå som medlemmer af disciplinærudvalget;

Agenturernes bestyrelser

13. gør opmærksom på, at der i bestyrelsen i de fleste af de agenturer, der er underkastet dechargeproceduren for regnskabsåret 2008, er en repræsentant for hver enkelt medlemsstat; påpeger især, at de faste omkostninger til forvaltning af de små agenturer ikke kan siges at være ubetydelige, hvilket f.eks. gælder for Det Europæiske Politiakademi, der har 27 medlemmer i sin bestyrelse og kun beskæftiger 24 ansatte (i begyndelsen af regnskabsåret 2008) eller for Arbejdsmiljøagenturet, der har 84 medlemmer i sin bestyrelse og beskæftiger 64 ansatte (i regnskabsåret 2008);

14. kræver, at EU-agenturernes bestyrelser sikrer den størst mulige overensstemmelse mellem planlægningen af såvel opgaver som ressourcer (både de finansielle og menneskelige) ved at gå over til at opstille budgettet efter aktivitetsområder (ABB) og ligeledes forvalte det efter aktivitetsområder (ABB/ABM-metoden), og understreger, at agenturerne er omfattet af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og budgetdisciplin;

15. slår følgelig til lyd for, at den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer overvejer muligheden for at give Kommissionen en spærreminoritet ved afstemningerne i bestyrelserne for at sikre, at der træffes de rigtige tekniske afgørelser for det pågældende agentur;

Direktørens rolle i agenturerne

16. opfordrer den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer til at gøre sig tanker om de kvaliteter og kompetencer, der kræves for effektivt at kunne varetage opgaven som direktør i et agentur, og til i forbindelse med agenturets oprettelse at indhente råd og vejledning hos eksperter i Fællesskabets budgetbestemmelser;

Kommissionens rolle

17. opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats for at yde al den nødvendige administrative bistand til de relativt små og navnlig de nyoprettede agenturer;

III. Præstationer

18. understreger, at det er nødvendigt, at agenturerne udarbejder flerårige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med den flerårige fællesskabsstrategi inden for den pågældende sektor; mener, at der i de årlige arbejdsprogrammer bør fastsættes SMART-mål og RACER-indikatorer for at gøre det muligt at evaluere de opnåede resultater; understreger, at hvert agenturs arbejdsprogram ligeledes bør respektere begrænsningerne i agenturets budget, som er godkendt af budgetmyndigheden; opfordrer derfor agenturerne til at overveje at indføre et Gantt-diagram i forbindelse med programmeringen af deres respektive operationelle aktiviteter, så det koncist kan fastslås, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og en resultatorienteret tilgang kan fremmes;

19. anser Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets indførelse af en risikovurderingsproces for at være en positiv udvikling, der allerede ved sin start i 2009 burde styrke og muliggøre en nøje overvågning af autoritetens videnskabelige og administrative aktiviteter; opfordrer derfor til, at de øvrige agenturer også følger denne udmærkede praksis, som denne myndighed har indført;

20. betragter endvidere Det Europæiske Miljøagenturs initiativ til etablering af et integreret forvaltningskontrolsystem med henblik på en forbedring af dets præstationer som et godt eksempel, der kæder de forskellige forvaltningsmæssige it-applikationer sammen og således giver agenturets ledelse mulighed for at overvåge, hvorledes projekterne skrider frem, og hvorledes ressourcerne udnyttes i realtid; påpeger, at dette integrerede forvaltningskontrolsystem kæder følgende applikationer sammen:

(i)   de finansielle applikationer, der giver oplysninger om udnyttelsesgraden af forpligtelses- og betalingsbevillingerne

(ii)  applikationen til forvaltning af karrierecyklussen, der gør det muligt at sikre overensstemmelse mellem stillingsbeskrivelser, individuelle præstationer og iværksættelse af korrigerende foranstaltninger

(iii)  systemet til registrering af arbejdstid

(iv) styringssystemet for publikationer, der forbinder hvert produkt med en aktion i arbejdsprogrammet;

21. betragter også udviklingen af det initiativ, der er taget i Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, og som indebærer et system til overvågning af de informationer, instituttet formidler, som værende udmærket praksis; understreger i særdeleshed, at dette system skal anvendes til at evaluere brugen af de oplysninger, som instituttet har sendt til målgrupperne, og den effekt, de har på beslutningsprocessen i fællesskabsinstitutionerne og hos arbejdsmarkedets parter;

22. påpeger, at det er vigtigt at foretage en evaluering af agenturernes præstationer som led i dechargeproceduren, der stilles til rådighed for det udvalg, der beskæftiger sig med de pågældende agenturer i Europa-Parlamentet; opfordrer derfor Revisionsretten til at tage dette emne op i dets kommende beretninger om agenturerne;

23. opfordrer i den forbindelse agenturerne til i deres tabeller, der vedføjes som bilag til Revisionsrettens næste beretninger, at forelægge en sammenlignende oversigt over de tiltag, der er gennemført dels i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, dels i det foregående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere agenturernes præstationer fra et år til et andet;

24. slår også til lyd for, at agenturerne forelægger dechargemyndigheden de "logiske rammer", der skal forelægges i forbindelse med revisionen af det enkelte agenturs præstationer, således at de socioøkonomiske behov, der skal tages i betragtning i forbindelse med agenturets tiltag, målsætninger, resultater og effekten heraf, kan defineres og kædes sammen indbyrdes, da agenturernes opnåede resultater er af afgørende betydning og skal gøres mere synlige;

IV. Interinstitutionel dialog om fælles rammer for agenturerne

25. glæder sig over oprettelsen af den interinstitutionelle gruppe om agenturer, som har til opgave at analysere og eventuelt fastlægge fælles mindstenormer for de decentraliserede agenturer;

oo

  o

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til de agenturer, der er underlagt denne dechargeprocedure, og til Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

(1)

EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 27.

(2)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

EUT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik