Διαδικασία : 2010/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0074/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0074/2010

Συζήτηση :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.49
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0139

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 185kWORD 107k
24.3.2010
PE 438.185v02-00 A7-0074/2010

σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

(2010/2007(INI))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για το 2008: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ

(2010/2007(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2008 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση των αποφάσεων απαλλαγής για το 2006 (COM(2008)0629) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2008)2579),

-    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008 με τίτλο «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον» (COM(2008)0135),

-    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών(1),

-    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

-    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού,

-    έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2008 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίτευξη αποτελεσμάτων»,

-    έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2009 σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας κοινών υπηρεσιών για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-    έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0074/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 και το άρθρο 3 του παραρτήματος VΙ του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθμού των οργανισμών, όπως την αποφάσισε ο νομοθέτης της ΕΕ, έχει λάβει άνευ προηγουμένου διαστάσεις και έχει επιτρέψει την ανάθεση ορισμένων καθηκόντων της Επιτροπής σε τρίτους φορείς και την ανάθεση επιπρόσθετων καθηκόντων σε οργανισμούς, φαινόμενο που, ενίοτε, προσομοιάζει επικίνδυνα με διάλυση της κοινοτικής διοίκησης, επιζήμια για την επιτέλεση των καθηκόντων της,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της έγκρισης της προαναφερθείσας ανακοίνωσης της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δρομολόγησαν εκ νέου τη διαδικασία καθορισμού κοινού πλαισίου για τους οργανισμούς και, το 2009, συγκρότησαν διοργανική ομάδα εργασίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισφορές της Κοινότητας στους αποκεντρωμένους οργανισμούς – εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης (EAR) που τώρα πλέον δεν λειτουργεί –σημείωσαν μεταξύ 2000 και 2010 αύξηση κατά 610% περίπου, έχοντας ανέλθει από 94 700 000 ευρώ σε 578 874 000 ευρώ ενώ ο αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 271% περίπου έχοντας ανέλθει από 1219 σε 4794· σημειώνοντας ωστόσο ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξήθηκε από 11 το 2000 σε 29 το 2010, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,102% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2000 και 0,477% για το 2010·

I. Κοινές προκλήσεις για την δημοσιονομική διαχείριση

Μεταφορά και ακύρωση επιχειρησιακών πιστώσεων

1.  διαπιστώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε σε πολλούς οργανισμούς πλήθος μεταφορών και ακυρώσεων επιχειρησιακών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2008· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή συχνά οφείλεται σε αδυναμίες του συστήματος προγραμματισμού των πόρων των οργανισμών· θεωρεί, για τον λόγο αυτό, ότι οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να θεσπίσουν:

- αποτελεσματικό σύστημα προγραμματισμού και παρακολούθησης των συμβατικών προθεσμιών που τίθενται·

- διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, ώστε να καθίσταται δυνατή στη συνέχεια η στενή παρακολούθησή τους·

- σύστημα διαχωριζόμενων πιστώσεων στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς για τις επιχορηγήσεις, ώστε να αποφεύγονται οι ακυρώσεις κατά τα προσεχή οικονομικά έτη·

2.  επισημαίνει, επιπροσθέτως, ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση σημαντικών αυξήσεων του προϋπολογισμού τους· διερωτάται, κατά συνέπεια, εάν δεν θα ήταν πιο υπεύθυνο οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να επιδείξουν στο μέλλον μεγαλύτερη προσοχή κατά τη λήψη αποφάσεων για αυξήσεις του προϋπολογισμού ορισμένων οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση των νέων δραστηριοτήτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές που αντιμετωπίζουν συχνά το συγκεκριμένο πρόβλημα να παρέχουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πληρέστερα στοιχεία σχετικά με το εφικτό των μελλοντικών τους δεσμεύσεων·

Ρευστά διαθέσιμα

3.  σημειώνει ότι πολλοί οργανισμοί εμφανίζουν μονίμως υψηλά ρευστά διαθέσιμα· καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς να καταβάλουν προσπάθειες για να μειωθούν τα ρευστά διαθέσιμα σε αποδεκτό επίπεδο· δεδομένων των ανωτέρω, ζητεί επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει εναλλακτικά κοινά σχέδια για την αποτελεσματική διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων και να εκπονήσει προτάσεις για να αλλάξουν οι σε διαρθρωτικό πλαίσιο προϋποθέσεις με σκοπό να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων· σημειώνει όμως επίσης ότι οι οργανισμοί λαμβάνουν αμοιβές αφού ολοκληρωθεί και πληρωθεί το έργο (έργο που αναλαμβάνουν εισηγητές, επί παραδείγματι) και ως εκ τούτου κάποια ρευστά διαθέσιμα είναι ουσιαστικής σημασίας σε εκάστη περίπτωση·

Αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις αδυναμίες που εξακολουθεί να εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που ακολουθούν πολλοί οργανισμοί· εκφράζει ιδίως την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το 2008 αφενός δεν είχε πραγματοποιηθεί εκτίμηση της αξίας στην αγορά πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεως και αφετέρου εντοπίζονται επαναλαμβανόμενες και σοβαρές αδυναμίες στην παρακολούθηση των συμβάσεων και στον προγραμματισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή παραπέμπει σε σοβαρές ελλείψεις συνεργασίας των διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών των οργανισμών όπου παρατηρείται το συγκεκριμένο πρόβλημα·

Ανθρώπινο δυναμικό

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις που διαπίστωσε εκ νέου το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ορισμένους οργανισμούς όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των θέσεων εργασίας που έχουν καλυφθεί και των θέσεων που εμφαίνονται στο οργανόγραμμα των οργανισμών· αναγνωρίζει τις δυσκολίες που δημιουργεί η εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να παρέχουν καλύτερα εχέγγυα για διαφανή και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των εξωτερικών και των εσωτερικών υποψηφίων·

Συμφωνίες φιλοξενίας

6.  διαπιστώνει ότι πολλές από τις συμφωνίες φιλοξενίας που συνάπτονται μεταξύ των οργανισμών και των χωρών υποδοχής παρουσιάζουν ελλείψεις που αντιστρατεύονται στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών (όπως είναι, επί παραδείγματι, το υψηλό κόστος των μετακινήσεων προς κάποιους οργανισμούς, προβλήματα με τα κτίρια που έχουν μισθώσει κάποιοι οργανισμοί, η κοινωνική ενσωμάτωση του προσωπικού)· ζητεί, για τον λόγο αυτό, όταν λαμβάνεται η αρχική απόφαση από το Συμβούλιο σχετικά με το πού τοποθετείται ένας οργανισμός, να παρέχονται από τις χώρες υποδοχής λεπτομερέστερες και πιο συμφέρουσες για τον οργανισμό συμφωνίες φιλοξενίας· τάσσεται επίσης υπέρ του να εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησης οργανισμών σε περιπτώσεις όπου η συμφωνία φιλοξενίας υπονομεύει σοβαρά την αποδοτικότητα του οργανισμού· καλεί την διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς να αντιμετωπίσει το ζήτημα και, ει δυνατόν, να καθορίσει κοινά πρότυπα για τις συμφωνίες φιλοξενίας·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

7.  δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί την πρακτική της χρησιμοποίησης προσωπικού από γραφείο εξεύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την επιτέλεση οικονομικών καθηκόντων τα οποία θεωρούνται ευαίσθητου χαρακτήρα·

8.  ζητεί από τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών να λάβουν υπόψη και να εφαρμόσουν τις συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής, για να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που απαιτούνται προς κάλυψη των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί·

9.  θεωρεί ότι η επιτροπή λογιστικού ελέγχου που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2006 παρέχει σημαντική συνδρομή στο διοικητικό συμβούλιο, εξασφαλίζοντας ότι το έργο της υπηρεσίας εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής και οι δραστηριότητες εσωτερικού λογιστικού έλεγχου της Αρχής επιτελούνται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και λαμβάνονται δεόντως υπόψη από το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι αυτή η επιτροπή λογιστικού ελέγχου που έχει συγκροτηθεί εντός της συγκεκριμένης Αρχής θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους οργανισμούς·

II. Διακυβέρνηση των οργανισμών

Συλλογιστική των οργανισμών

10. διαπιστώνει ότι ορισμένοι οργανισμοί έχουν πολύ συγγενή πεδία αρμοδιοτήτων· ζητεί, για τον λόγο αυτό, από τη διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς να εξετάσει εάν κάποιοι οργανισμοί πρέπει να έχουν στενή συνεργασία μεταξύ τους ή ακόμη και να συγχωνευθούν·

11. σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι οι μικροί οργανισμοί (με ολιγότερους από 75 υπαλλήλους, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS) αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποδοτικότητας· καλεί, για τον λόγο αυτό, τη διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς να εξετάσει τη δυνατότητα προσδιορισμού κρίσιμης μάζας για την ύπαρξη ενός οργανισμού και το ενδεχόμενο συγκρότησης κοινών υπηρεσιών που να παρέχουν βοήθεια, επί παραδείγματι, για τις διαδικασίες πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, τις διαδικασίες πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού και τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

Πειθαρχικές διαδικασίες

12. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή για το 2006 και το 2007, κάλεσε τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου· σημειώνει τα εμπόδια που εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την υλοποίηση της ιδέας αυτής, ιδίως το πρόβλημα εξεύρεσης υπαλλήλων με βαθμό που να τους επιτρέπει να γίνουν μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου· καλεί, ωστόσο, τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του δικτύου των οργανισμών να δημιουργήσει δίκτυο υπαλλήλων με το βαθμό που απαιτείται για να συμμετέχουν στο πειθαρχικό συμβούλιο·

Διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών

13. τονίζει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί που υπάγονται στη διαδικασία απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008 έχουν στο διοικητικό τους συμβούλιο έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι τα πάγια έξοδα διακυβέρνησης των μικρών οργανισμών δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα, όπως συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, που, στις αρχές του οικονομικού έτους 2008, αριθμούσε 27 μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο και απασχολούσε μόλις 24 εργαζομένους, ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που κατά το οικονομικό έτος 2008 αριθμούσε 84 μέλη στο διοικητικό του συμβούλιο και απασχολούσε 64 εργαζομένους·

14. ζητεί από τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών της ΕΕ να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή σύγκλιση μεταξύ του προγραμματισμού των εργασιών και του προγραμματισμού των πόρων (τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων), καθιερώνοντας τη μέθοδο κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και τη μέθοδο διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι οργανισμοί υπόκεινται στην αρχή της χρηστής οικονομικής διαχείρισης και στη δημοσιονομική πειθαρχία·

15. ζητεί, για τον λόγο αυτό, από την διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς να εξετάσει τη δυνατότητα να εκχωρηθεί στην Επιτροπή αναστέλλουσα μειοψηφία στις ψηφοφορίες που διενεργούνται εντός των διοικητικών συμβουλίων, με σκοπό να εξασφαλίσει τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών αποφάσεων για τους οργανισμούς·

Ο ρόλος των διευθυντών των οργανισμών

16. ζητεί από τη διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς αφενός να εξετάσει τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ασκεί αποδοτικά τα καθήκοντά του ένας διευθυντής οργανισμού, αφετέρου να εξασφαλίζει, από τη στιγμή της ίδρυσης ενός οργανισμού, την πλαισίωσή του με ειδικούς στον τομέα των κοινοτικών δημοσιονομικών κανόνων·

Ο ρόλος της Επιτροπής

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή όλης της απαραίτητης διοικητικής συνδρομής στους σχετικά μικρούς οργανισμούς, ιδίως δε στους νεοσυσταθέντες·

III. Απόδοση

18. τονίζει ότι οι οργανισμοί πρέπει να εκπονούν πολυετή προγράμματα εργασίας σύμφωνα με την πολυετή κοινοτική στρατηγική στους τομείς αρμοδιότητάς τους· εκτιμά ότι στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να τίθενται στόχοι SMART και να ορίζονται δείκτες RACER, με σκοπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα εργασίας πρέπει επίσης να παραμένει εντός των ορίων του προϋπολογισμού του οργανισμού που έχουν τεθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, από τους οργανισμούς να εξετάσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαγράμματος Gantt στον προγραμματισμό καθεμιάς εκ των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων, για να απεικονίζεται υπό συνοπτική μορφή ο χρόνος που δαπανά κάθε εργαζόμενος σε ένα έργο και να ενθαρρύνεται προσέγγιση που να επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων·

19. θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θέσπισε διεργασία εκτίμησης των κινδύνων, η οποία αναμένεται, ήδη από το 2009, να ενισχύσει και να επιτρέψει τη στενή παρακολούθηση των επιστημονικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της αρχής· ζητεί, για τον λόγο αυτό, να εφαρμοστεί και από τους λοιπούς οργανισμούς η εν λόγω ορθή πρακτική που εφάρμοσε η συγκεκριμένη αρχή·

20. θεωρεί ότι συνιστά ορθή πρακτική η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος να συγκροτήσει ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της διαχείρισης για να ενισχύσει τις επιδόσεις του, το οποίο συνδυάζει διάφορες υπολογιστικές εφαρμογές διαχείρισης που επιτρέπουν στη διοίκηση του οργανισμού να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των έργων και τη χρήση των πόρων του· παρατηρεί ότι το εν λόγω ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου διαχείρισης συνδέει τις εξής εφαρμογές:

(i) τις δημοσιονομικές εφαρμογές που παρέχουν πληροφορίες ως προς το βαθμό απορρόφησης πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών·

(ii) την εφαρμογή διαχείρισης σταδιοδρομίας που επιβεβαιώνει τη συνεκτικότητα μεταξύ των περιγραφών των θέσεων εργασίας, των ατομικών επιδόσεων και της χρήσης διορθωτικών μέτρων·

(iii) το σύστημα καταγραφής χρόνου εργασίας·

(iv) το σύστημα διεύθυνσης δημοσιεύσεων που συνδέει κάθε προϊόν με μια ενέργεια του προγράμματος εργασίας·

21. θεωρεί ότι επίσης συνιστά ορθή πρακτική η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας να συγκροτήσει σύστημα παρακολούθησης των πληροφοριών που παρέχει· τονίζει, ιδίως, ότι το σύστημα αυτό αξιολογεί τη χρήση των πληροφοριών που παρέχει το ίδρυμα στα ενδιαφερόμενα όργανα καθώς και τον αντίκτυπό τους στη λήψη αποφάσεων από τα κοινοτικά όργανα και τους κοινωνικούς εταίρους·

22. τονίζει ότι είναι σημαντικό να περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιδόσεων των οργανισμών στη διαδικασία της απαλλαγής, αξιολόγηση η οποία να τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία ασχολείται με τους αντίστοιχους οργανισμούς· καλεί, ως εκ τούτου, το Ελεγκτικό Συνέδριο να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό στις προσεχείς εκθέσεις του για τους οργανισμούς·

23. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους οργανισμούς να περιλάβουν στους πίνακές τους που θα επισυνάπτουν ως παραρτήματα στις προσεχείς εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύγκριση των αποτελεσμάτων τους κατά το εξεταζόμενο έτος απαλλαγής και των αποτελεσμάτων τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ώστε να μπορεί η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να αξιολογεί καλύτερα τις επιδόσεις των οργανισμών από έτος σε έτος·

24. καλεί, επιπλέον, έκαστο οργανισμό να παρέχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το «μοντέλο λογικής», που πρέπει να παρουσιάζεται κατά τον λογιστικό έλεγχο της απόδοσής του, με σκοπό τον καθορισμό και τη διασύνδεση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με το έργο του, τους στόχους του, τα επιτεύγματά του και τον αντίκτυπό του, δεδομένου ότι τα επιτεύγματα των οργανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας και πρέπει να προβάλλονται περισσότερο·

IV. Διοργανικός διάλογος σχετικά με τη δημιουργία κοινού πλαισίου για τους οργανισμούς

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία διοργανικής ομάδας για τους οργανισμούς για να εξετάσει και ενδεχομένως να θεσπίσει ελάχιστους κοινούς κανόνες για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

oo   o

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1)

ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 27

(2)

ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ.1.

(3)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ.72.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου