Procedūra : 2010/2007(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0074/2010

Pateikti tekstai :

A7-0074/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.49
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0139

PRANEŠIMAS     
PDF 172kWORD 88k
25.3.2010
PE 438.185v02-00 A7-0074/2010

dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

(2010/2007(INI))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

(2010/2007(INI))

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 15 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2008)0629), ir į susijusį Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2008)2579),

-    atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Europos agentūros. Tolesnės veiklos kryptys“ (COM(2008)0135),

-    atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl reguliavimo agentūrų institucinių aspektų būsimo nustatymo strategijos(1),

-    atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2),

-    atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) 185 straipsnyje, ypač į jo 96 straipsnį,

-    atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 5/2008 „Europos Sąjungos agentūros: siekiant rezultatų“,

-    atsižvelgdamas į 2009 m. atliktą Europos Parlamento tyrimą dėl bendrųjų paramos paslaugų ES agentūroms sukūrimo galimybės ir įmanomumo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0074/2010),

A. kadangi šioje rezoliucijoje pateikiamos kiekvienai Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje nurodytai institucijai skirtos horizontaliosios pastabos, pridedamos prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 96 straipsnį ir Parlamento darbo tvarkos taisyklių VI priedo 3 straipsnį,

B.  kadangi kaip niekada anksčiau pastaraisiais metais labai išaugo agentūrų skaičius, tokį sprendimą priėmus ES teisės aktų leidėjui, ir kadangi Komisijai atsirado galimybė kai kurias užduotis perduoti atlikti trečiosioms šalims ir agentūroms pavesti papildomas užduotis, tačiau tam tikrais atvejais kilo rizika, kad tai gali būti panašu į Bendrijos administracijos padalijimą, kuris trukdo vykdyti įsipareigojimus,

C. kadangi, priėmus minėtąjį 2008 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą, Parlamentas, Taryba ir Komisija iš naujo pradėjo bendros agentūrų sistemos apibrėžties sukūrimo projektą ir 2009 m. sukūrė tarpinstitucinę darbo grupę,

D. kadangi Bendrijos įnašai decentralizuotoms agentūroms – išskyrus dabar uždarytą Europos rekonstrukcijos agentūrą – nuo 2000 m. iki 2010 m. padidėjo apie 610 proc. nuo 94 700 000 EUR iki 578 874 000 EUR, o darbuotojų skaičius padidėjo apie 271 proc. nuo 1219 iki 4794 darbuotojų; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad decentralizuotų agentūrų skaičius padidėjo nuo 11 agentūrų 2000 m. iki 29 agentūrų 2010 m. ir tai atitinka 0,102 proc. viso 2000 m. ES biudžeto ir 0,477 proc. viso 2010 m. ES biudžeto;

I. Bendri finansų valdymo uždaviniai

Veiklos asignavimų perkėlimas ir panaikinimas

1.  nurodo, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2008 m. finansiniais metais daugelyje agentūrų buvo perkeliami ir panaikinami veiklos asignavimai; pabrėžia, kad tokia padėtis dažnai rodo, jog agentūrų lėšų planavimo sistemos turi trūkumų; todėl mano, kad agentūros turėtų pradėti taikyti:

- veiksmingą sutartyse apibrėžtų terminų planavimo ir laikymosi kontrolės sistemą,

- su veikla susijusios rizikos įvertinimo procedūrą, kuria remiantis atitinkamai būtų galima atidžiai stebėti veiklą,

- diferencijuotų asignavimų dotacijoms sistemą sudarydamos biudžetus ateityje, kad kitais finansiniais metais būtų išvengta panaikinimų;

2.  taip pat pažymi, kad kai kurios agentūros turi problemų valdydamos gerokai padidėjusį biudžetą; kelia klausimą, ar nebūtų atsakingiau, jei biudžeto valdymo institucijos ateityje priimdamos sprendimus dėl tam tikrų agentūrų biudžeto padidinimo būtų atidesnės ir atsižvelgtų į tai, kiek laiko reikia norint pradėti vykdyti naują veiklą; atsižvelgdamas į tai, ragina agentūras, kurios dažnai susiduria su šia problema, biudžeto valdymo institucijai pateikti išsamesnę informaciją būsimų įsipareigojimų įvykdomumo klausimu;

Grynieji pinigai

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis agentūrų nuolatos turi didelį grynųjų pinigų kiekį; ragina Komisiją ir agentūras numatyti galimybes grynųjų pinigų kiekį sumažinti iki priimtino lygio; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją taip pat apsvarstyti alternatyvius bendrus veiksmingo grynųjų pinigų valdymo planus ir parengti pasiūlymus siekiant pakeisti struktūrines sąlygas, kad jos būtų palankios veiksmingesniam grynųjų pinigų valdymui; tačiau taip pat pažymi, kad agentūros gauna mokėjimus po to, kai patvirtintas darbas užbaigtas ir už jį sumokėta (pavyzdžiui, pranešėjų atliekamas darbas), ir dėl to kiekvienu atveju būtina turėti tam tikrą grynųjų pinigų kiekį;

Viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai

4.  apgailestauja, kad Audito Rūmai keliose agentūrose vėl nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų; ypač susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog visų pirma, prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą, nebuvo atliekamas pradinis rinkos vertės įvertinimas, ir, antra, buvo nustatyti pasikartojantys ir rimti sutarčių priežiūros ir viešųjų pirkimų planavimo trūkumai; pabrėžia, kad tokia padėtis atskleidžia atitinkamų agentūrų įvairių tarnybų dideles gebėjimo bendradarbiauti problemas;

Žmogiškieji ištekliai

5.  susirūpinęs, kad Audito Rūmai vėl nustatė, kad kai kuriose agentūrose būta personalo įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų; pabrėžia, kad visų pirma reikia sumažinti numatytų ir iš tiesų užimtų darbo vietų skirtumą; pripažįsta su ES tarnybos nuostatų įgyvendinimu susijusius sunkumus, su kuriais ypač susiduria decentralizuotos agentūros; taip pat ragina, kad agentūros užtikrintų didesnį skaidrumą ir nediskriminacines sąlygas vidaus ir išorės kandidatams;

Susitarimai dėl būstinės

6.  nurodo, kad agentūrų ir priimančių šalių sudaryti susitarimai dėl būstinės dažnai turi trūkumų, dėl kurių kyla veiksmingumo problemų (didelės transporto vykstant į agentūrą išlaidos, su agentūrų išnuomotais pastatais susijusios problemos ir problemos, susijusios su darbuotojų socialine įtrauktimi); todėl ragina, kad, Tarybai priimant sprendimą dėl agentūros būstinės, priimančios šalys pateiktų išsamesnius ir agentūroms palankesnius susitarimus dėl būstinės; taip pat pritaria tam, kad agentūros būstinė galėtų būti perkeliama, jei dėl minėtųjų susitarimų atsirastų didelių veiksmingumo problemų; ragina tarpinstitucinę agentūrų reikalų darbo grupę spręsti šį klausimą ir galbūt nustatyti bendrus susitarimų dėl būstinės standartus;

Vidaus auditas

7.  nepritaria tam, kad agentūros įdarbintų laikinus darbuotojus atlikti finansines užduotis, kurios laikomos slaptomis;

8.  ragina agentūrų valdančiąsias tarybas deramai atsižvelgti ir įgyvendinti Komisijos vidaus audito tarnybos rekomendacijas, kad būtų galima skubiai imtis būtinų priemonių ir pašalinti nustatytus trūkumus;

9.  mano, kad 2006 m. Europos maisto saugos tarnybos sukurtas audito komitetas atlieka svarbų vaidmenį padėdamas valdančiajai tarybai ir užtikrindamas, kad Komisijos vidaus audito tarnybos ir Tarnybos vidaus audito tarnybos darbas būtų tinkamai atliktas ir į jį deramai atsižvelgtų valdančioji taryba ir vykdamasis direktorius; mano, kad šios Tarnybos audito komitetas galėtų būti pavyzdys kitoms agentūroms;

II. Agentūrų valdymas

Agentūrų gyvavimo pagrindimas

10. pažymi, kad kai kurių agentūrų kompetencijos sritys labai panašios; todėl ragina tarpinstitucinę agentūrų reikalų darbo grupę apsvarstyti kai kurių agentūrų glaudesnio bendradarbiavimo ar net sujungimo galimybes;

11. be to, nurodo, kad nedidelės agentūros, kuriose dirba mažiau nei 75 darbuotojai, pvz., Europos policijos koledžas, Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir Europos GNSS priežiūros institucija, susiduria su rimtomis riboto veiksmingumo problemomis; todėl ragina tarpinstitucinę agentūrų reikalų darbo grupę apsvarstyti agentūrai gyvuoti reikalingų mažiausių išteklių nustatymo galimybę ir įvertinti bendrųjų paslaugų, pvz., paramos vykdant viešųjų pirkimų konkursų, su žmogiškaisiais ištekliais susijusias ir biudžetines procedūras, teikimo galimybę;

Drausminės procedūros

12. primena, kad Parlamentas savo 2006 m. ir 2007 m. rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo paragino agentūras svarstyti galimybę įsteigti agentūrų drausmės komisiją; pažymi, kad vykdant šį projektą esama sunkumų, nes visų pirma susiduriama su problemomis ieškant darbuotojų, kurie turėtų komisijos nariui būtiną atitinkamą profesinį rangą; nepaisant to, ragina už agentūrų tinklo koordinavimą atsakingą agentūrą įsteigti tarnautojų, turinčių drausmės komisijos nariui būtiną atitinkamą profesinį rangą, tinklą;

Agentūrų valdančiosios tarybos

13. pabrėžia, kad daugumos agentūrų, kurioms taikoma 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, valdančiosiose tarybose yra po kiekvienos valstybės narės atstovą; mano, kad negalima laikyti, jog mažų agentūrų fiksuotos valdymo išlaidos yra mažos, kaip antai Europos policijos koledžo, kuris turi 27 atstovus valdančiojoje taryboje ir kuriame dirba tik 24 darbuotojai (2008 m. pradžios duomenys), ar Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, kuri turi 84 atstovus valdančiojoje taryboje ir kurioje dirba 64 darbuotojai (2008 m.), atvejais;

14. reikalauja, kad ES agentūrų valdančiosios tarybos kaip įmanoma labiau užtikrintų užduočių ir išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) planavimo atitiktį taikydamos veikla pagrįstą biudžeto sudarymo ir valdymo principą, ir pabrėžia, kad agentūros turi laikytis patikimo finansų valdymo ir biudžetinės drausmės principo;

15. todėl ragina, kad tarpinstitucinė agentūrų reikalų darbo grupė apsvarstytų galimybę suteikti Komisijai blokuojančią balsų mažumą valdančiojoje taryboje siekiant užtikrinti, kad būtų priimami agentūroms tinkami techniniai sprendimai;

Agentūrų direktorių vaidmuo

16. ragina, kad tarpinstitucinė agentūrų reikalų darbo grupė apsvarstytų, kokius įgūdžius ir kvalifikaciją turi turėti agentūros direktorius, kad galėtų veiksmingai eiti pareigas ir nuo agentūros įkūrimo momento užsitikrinti galimybę naudotis ekspertų Bendrijos biudžeto teisės klausimais paslaugomis;

Komisijos vaidmuo

17. ragina Komisiją dėti daugiau pastangų teikiant visą reikiamą administracinę pagalbą sąlyginai mažoms ir ypač neseniai įsteigtoms agentūroms;

III. Veikla

18. pabrėžia, kad agentūros turi parengti daugiametes darbo programas, remdamosi daugiamete Bendrijos strategija, skirta tam tikram sektoriui; nurodo, kad metinėje darbo programoje turi būti nustatyti konkretūs, įvertinami, įvykdomi, tinkami ir laiku pasiekiami tikslai (angl. SMART) ir numatyti priimtini, patikimi, paprasti ir tvarūs rodikliai (angl. RACER), kad būtų galima įvertinti pasiektus rezultatus; pažymi, kad kiekvienos agentūros darbo programą reikėtų rengti taip pat atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijos nustatytas agentūros biudžeto ribas; todėl ragina agentūras apsvarstyti planuojant atskiras veiklos rūšis H. L. Ganto diagramos taikymo galimybę, nes ja remiantis galima greitai nurodyti, kiek laiko kiekvienas agentūros darbuotojas skyrė projektui, ir skatinti į rezultatus orientuotą požiūrį;

19. teigiamai vertina Europos maisto saugos tarnybos pradėtą taikyti rizikos įvertinimo procedūrą, kuria remiantis 2009 m. jau turėjo būti galima vykdyti griežtesnę ir išsamesnę institucijos mokslinės ir administracinės veiklos kontrolę; ragina, kad kitos agentūros taip pat pasinaudotų šiuo geru Tarnybos pavyzdžiu;

20. mano, jog geras pavyzdys yra Europos aplinkos agentūros iniciatyva sukurta veiklai pagerinti skirta integruota kontrolės sistema, kuria remiantis sujungiamos įvairios valdymo kompiuterinės taikomosios programos ir agentūros direkcija gali stebėti, kaip realiu laiku vyksta pažanga įgyvendinant projektus ir naudojant išteklius; pažymi, kad remiantis šia integruota kontrolės sistema sujungiamos šios taikomosios programos:

i) finansinės programos, kuriose nurodomas įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis;

ii) karjeros raidos ciklo programa, pagal kurią galima patikrinti pareiginių instrukcijų, atskirų veiklos rezultatų ir taisomųjų priemonių taikymo lygio suderinamumą;

iii) darbo laiko registravimo sistema;

iv) leidinių, siejančių kiekvieną produktą su darbo programos veiksmu, priežiūros sistema;

21. mano, jog geras pavyzdys yra Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo iniciatyva sukurta jo teikiamos informacijos stebėsenos sistema; pabrėžia, kad visų pirma taikant šią sistemą siekiama įvertinti, kaip panaudojama informacija, kurią fondas suteikia tikslinėms institucijoms ir kokį ji daro poveikį Bendrijos institucijoms ir socialiniams partneriams priimant sprendimus;

22. pabrėžia, jog vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą svarbu įvertinti agentūros veiklą ir šis vertinimas turi būti prieinamas Europos Parlamento komitetui, sprendžiančiam su atitinkamomis agentūromis susijusius klausimus; todėl ragina Audito Rūmus į kitą savo agentūrų ataskaitą įtraukti šį klausimą;

23. atsižvelgdamas į tai, ragina, kad agentūros pateiktų lenteles, kurios būtų pridedamos prie kitų Audito Rūmų ataskaitų ir kuriose būtų palyginami metų, kai vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, ir ankstesnių metų rezultatai, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija galėtų geriau įvertinti agentūrų veiklą, vykdomą kiekvienais metais;

24. be to, ragina agentūras biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai perduoti loginius modelius, kurie turi būti pateikti vykdant agentūros veiklos auditą, kad būtų galima nustatyti ir susieti socialinius ir ekonominius poreikius, į kuriuos reikia atsižvelgti vykdant veiklą, siekiant tikslų, laimėjimų ir rezultatų, nes agentūrų pasiekti rezultatai yra labai svarbūs ir jie turi tapti labiau matomi;

IV. Tarpinstitucinis dialogas bendros agentūrų sistemos klausimu

25. pritaria tam, kad įsteigta tarpinstitucinė agentūrų reikalų darbo grupė, kurios tikslas išanalizuoti ir prireikus nustatyti bendrus decentralizuotų agentūrų minimalius standartus;

oo   o

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją agentūroms, kurioms taikoma ši biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.

(1)

OL C 15 E, 2010 1 21, p. 27.

(2)

OL L 248, 2002 16 9, p 1.

(3)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Teisinė informacija - Privatumo politika