Förfarande : 2010/2007(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0074/2010

Ingivna texter :

A7-0074/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.49
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0139

BETÄNKANDE     
PDF 161kWORD 77k
24.3.2010
PE 438.185v02-00 A7-0074/2010

om ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

(2010/2007(INI))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Véronique Mathieu

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll

(2010/2007(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet av den 15 oktober 2008 om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet för 2006 (KOM(2008)0629) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionen (SEK(2008)2579),

–    med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 mars 2008 ”EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” (KOM(2008)0135),

–    med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter(1),

–    med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–    med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 96,

–    med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2008 ”Unionens tillsynsmyndigheter: att uppnå resultat”,

–    med beaktande av parlamentets undersökning från 2009 om lämpligheten och möjligheten av att inrätta gemensamma stödtjänster för EU-organ,

–    med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0074/2010), och av följande skäl:

A.  Denna resolution innehåller för varje byrå, i den mening som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, de övergripande iakttagelserna i samband med besluten om ansvarsfrihet enligt artikel 96 i förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 och artikel 3 i bilaga VI i parlamentets arbetsordning.

B.   Antalet byråer har ökat på ett sätt som saknar motstycke under de senaste åren, vilket skett i enlighet med beslut av EU:s lagstiftande myndigheter, och gjort det möjligt att lägga ut vissa av kommissionens uppgifter på externa organ och medfört att ytterligare uppgifter har lagts på byråerna, ibland med risk för en uppdelning av gemenskapsförvaltningen till nackdel för ansvarsutövandet.

C.  Efter antagande av ovannämnda meddelande från kommissionen av den 11 mars 2008 har parlamentet, rådet och kommissionen på nytt börjat arbeta med projektet att utforma en gemensam ram för gemenskapsorganen och 2009 bildat en interinstitutionell arbetsgrupp.

D.  Gemenskapens bidrag till de centraliserade byråerna, med undantag för Europeiska byrån för återuppbyggnad (vars verksamhet nu avslutats), ökade mellan 2000 och 2010 med ungefär 610 procent, från 94 700 000 EUR till 578 874 000 EUR och antalet anställda ökade med ungefär 271 procent från 1219 till 4794. Antalet decentraliserade byråer har emellertid ökat från 11 år 2000 till 29 år 2010, vilket motsvarar 0,102 procent av EU:s totala budget för 2000 och 0,477 procent av budgeten för 2010.

I. Gemensamma utmaningar och ekonomisk förvaltning

Överförda och förfallna driftsanslag

1.   Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten för budgetåret 2008 för flera byråers del konstaterat en hög nivå på överförda och förfallna anslag. Parlamentet understryker att denna situation ofta tyder på brister i rutinerna för resursplaneringen. Parlamentet anser därför att dessa byråer bör inrätta följande:

- Ett effektivt system för planering och kontroll av kontraktsenliga tidsfrister.

- Ett riskbedömningsförfarande avseende verksamheten för att senare möjliggöra en noggrann uppföljning av denna.

- Ett system för differentierade anslag i framtida budgetar som påverkar subventioner, i syfte att undvika att anslag förfaller under kommande budgetår.

2.   Europaparlamentet konstaterar dessutom att vissa byråer har svårigheter med att hantera en avsevärd ökning av budgeten. Parlamentet frågar sig följaktligen om det inte vore mer ansvarsfullt att budgetmyndigheterna i framtiden var försiktigare med att besluta om ökningar av vissa byråers budgetar så att hänsyn tas till den tid som behövs för att inleda nya verksamheter. Parlamentet uppmanar därför de byråer som ofta brottas med detta problem att förse budgetmyndigheten med så detaljerad information som möjligt om möjligheterna att genomföra framtida åtaganden.

Likvida medel

3.   Europaparlamentet konstaterar att många byråer ständigt redovisar stora likvida medel. Parlamentet begär att kommissionen och byråerna utarbetar metoder att minska de likvida medlen till försvarbara nivåer. Parlamentet uppmanar kommissionen i detta avseende att också undersöka alternativa, gemensamma förhållningssätt för en effektiv förvaltning av de likvida medlen, och att utarbeta förslag för att förändra de strukturella ramvillkoren i syfte att uppnå en effektivare förvaltning av likvida medel. Parlamentet konstaterar emellertid även att byråerna får betalt efter att det auktoriserade arbetet utförts och betalats (exempelvis arbeten som utförs av rapportörer) och därför behövs en viss mängd likvida medel i varje situation.

Brister i upphandlingsförfarandena

4.   Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten på nytt konstaterat brister i upphandlingsförfarandena inom flera byråer. Parlamentet oroas framför allt av revisionsrättens konstaterande att det under 2008 inte gjordes någon förhandsuppskattning av marknadsvärdet innan förfarandet inleddes samt att det fanns återkommande och allvarliga brister i övervakningen av kontrakt och planeringen av upphandlingar. Parlamentet understryker att denna situationen tyder på en allvarlig brist på samarbetsförmåga inom olika berörda avdelningar vid de byråer som berörs av denna brist.

Personal

5.   Europaparlamentet oroas över att revisionsrätten på nytt konstaterat brister i planeringen och genomförandet av rekryteringsförfarandena. Parlamentet understryker särskilt behovet att minska skillnaderna mellan antalet tillsatta tjänster och antalet tjänster i byråns tjänsteförteckning. Parlamentet är medvetet om de problem som uppkommit till följd av genomförandet av EU:s tjänsteföreskrifter, särskilt för de decentraliserade organen. Parlamentet uppmanar bland annat byråerna att bättre garantera insyn och icke‑diskriminerande behandling av externa och interna sökande.

Värdlandsavtal

6.   Europaparlamentet konstaterar att de avtal som ingåtts mellan byråerna och värdlandet ofta uppvisar brister och ger senare upphov till effektivitetsproblem (såsom höga transportkostnader för att nå byrån, problem relaterade till byggnader som hyrs av byrån, social integrering av de anställda m.m.). Parlamentet begär därför att värdländerna i samband med rådets beslut om en byrås placeringsort tillhandahåller avtal som är mer detaljerade och fördelaktigare för byrån. Parlamentet anser även att byråns säte kan flyttas i fall då ett sådant avtal om säte orsakar en allvarlig ineffektivitet. Parlamentet uppmanar den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer att ta itu med frågan och eventuellt fastställa gemensamma standarder för avtalen med värdländerna.

Internrevision

7.   Europaparlamentet är inte berett att acceptera att en byrå rekryterar tillfällig personal för att utföra känsliga finansiella uppgifter.

8.   Europaparlamentet uppmanar byråernas styrelser att beakta och senare genomföra rekommendationerna från kommissionens internrevisionstjänst i syfte att snabbt vidta de åtgärder som krävs för att råda bot på de brister som konstaterats.

9.   Europaparlamentet anser att den revisionskommitté som inrättades av Europeiska livsmedelsmyndigheten 2006 spelar en viktig roll när det gäller att bistå styrelsen genom att se till att arbetet inom kommissionens internrevisionstjänst och myndighetens internrevisionsenhet utförs korrekt och vederbörligen beaktas av styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet tror därför att denna revisionskommitté inom myndigheten kan tjäna som exempel för andra byråer.

II. Byråernas förvaltning

Byråernas existensberättigande

10. Europaparlamentet konstaterar att vissa byråers befogenhetsområden ligger mycket nära varandra. Parlamentet uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer att överväga möjligheten att närmare knyta samman eller till och med slå samman vissa byråer.

11. Europaparlamentet konstaterar dessutom att de små byråerna (med en personal på högst 75 personer, såsom Europeiska polisakademin, Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet) brottas med allvarliga effektivitetsbrister. Parlamentet uppmanar därför arbetsgruppen för byråerna att överväga möjligheten att fastställa den kritiska massa som behövs för att en byrå ska kunna inrättas och undersöka möjligheten att organisera gemensamma tjänster, exempelvis assistans i samband med offentliga anbudsförfaranden, förfaranden inom personalförvaltningen och budgetförfarandet.

Disciplinära förfaranden

12. Europaparlamentet påminner om att man i sina resolutioner om beviljande av ansvarsfrihet för budgetåren 2006 och 2007 uppmanade byråerna att överväga en gemensam disciplinnämnd. Parlamentet noterar de hinder som fortfarande kvarstår för att genomföra detta projekt, särskilt på grund av att det är svårt att finna personer med lämplig tjänstegrad till nämnden. Parlamentet uppmanar dock samordningsorganet för nätverket av byråer att inrätta ett nätverk av anställda med lämplig tjänstegrad för att delta i disciplinnämnden.

Byråernas styrelse

13. Europaparlamentet konstaterar att samtliga byråer som omfattas av ansvarsfrihetsförfarandet för 2008 har en företrädare för varje medlemsstat i sin styrelse. Parlamentet anser särskilt att de fasta förvaltningskostnaderna för de små byråerna inte kan anses vara obetydliga, såsom i fallet med Europeiska polisakademin, vars styrelse består av 27 ledamöter samtidigt som personalen endast består av 24 personer (i början av budgetåret 2008), eller i fallet med Europeiska arbetsmiljöbyrån, vars styrelse består av 84 ledamöter, medan byrån har 64 anställda (under budgetåret 2008).

14. Europaparlamentet begär att EU-byråernas styrelser skapar maximal överensstämmelse mellan planeringen av arbetsuppgifter och planeringen av resurser (både ekonomiska och mänskliga) genom att införa verksamhetsbaserad budgetering (ABB) och förvaltning (ABB/ABM), och betonar att byråerna är underställda principen om sund budgetförvaltning och budgetdisciplin.

15. Europaparlamentet uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer att överväga möjligheten att bevilja kommissionen en blockerande minoritet vid omröstning i styrelserna så att den kan driva igenom lämpliga tekniska beslut för byråerna.

Direktörens roll

16. Europaparlamentet uppmanar den interinstitutionella arbetsgruppen för byråer att diskutera vilka egenskaper och vilken kompetens som krävs för att effektivt utföra arbetet som direktör för en byrå, och att från och med byråns grundande utnyttja sakkunniga i frågor relaterade till gemenskapens budgetbestämmelser.

Kommissionens roll

17. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att öka sina insatser för att tillhandahålla relativt små och särskilt nyligen inrättade byråer nödvändigt administrativt stöd.

III. Verksamhetsresultat

18. Europaparlamentet betonar att byråerna måste utarbeta fleråriga arbetsprogram enligt den berörda sektorns fleråriga gemenskapsstrategi. Parlamentet anser att man i det årliga arbetsprogrammet bör fastställa SMART-mål och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma de resultat som uppnåtts. Parlamentet understryker att man i arbetsprogrammen ska respektera gränserna för byråernas budgetar som har godkänts av budgetmyndigheten. Parlamentet uppmanar därför byråerna att överväga att införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och gynna en metod som är inriktad på att nå resultat.

19. Europaparlamentet anser det vara positivt att Europeiska livsmedelsbyrån infört ett riskbedömningsförfarande som redan från 2009 bör stärka och möjliggöra en noggrann övervakning av myndighetens vetenskapliga och administrativa verksamhet. Parlamentet uppmanar därför övriga byråer att tillämpa detta goda förfarande.

20. Europaparlamentet anser att Europeiska miljöbyråns initiativ är ett gott exempel. I syfte att effektivera sin verksamhet har byrån utarbetat ett integrerat system för administrativ kontroll som länkar samman olika administrativa IT-applikationer, vilket gör det möjligt för byrån att i realtid övervaka hur projekten framskrider och hur resurserna utnyttjas. Parlamentet preciserar att detta integrerade system för administrativ kontroll binder samman följande applikationer:

    i)       Finansiella applikationer som ger information om i vilken utsträckning åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden har använts.

    ii)      En applikation för karriärutveckling som gör att överensstämmelse mellan befattningsbeskrivningar, enskilda insatser och genomförande av korrigerande åtgärder kan bekräftas.

    iii)     Ett system för registrering av arbetstid.

    iv)     Ett system för övervakning av publikationer som kopplar varje produkt till en åtgärd i arbetsprogrammet.

21. Europaparlamentet anser att initiativet från Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor är ett gott exempel. Institutet har utarbetat ett system för uppföljning av den information som den förmedlar. Parlamentet understryker särskilt att detta system syftar till att undersöka hur den information som institutet tillhandahåller utvalda instanser utnyttjas och hur denna information påverkar gemenskapsinstitutionernas och arbetsmarknadsparternas beslutsprocess.

22. Europaparlamentet understryker vikten av att man inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet utvärderar byråernas verksamhetsresultat och gör detta tillgängligt för det behöriga utskott i Europaparlamentet som arbetar med respektive byrå. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att ta upp denna fråga i sina kommande rapporter om byråerna.

23. Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang byråerna att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapporter ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråernas resultat från år till år.

24. Europaparlamentet uppmanar dessutom byråerna att förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med den ”logiska modell” som ska läggas fram i samband med granskningen av byråns verksamhetsresultat, i syfte att fastställa och koppla samman de socioekonomiska behov som ska beaktas inom ramen för byråns åtgärder, mål och resultat, eftersom byråernas resultat är av avgörande betydelse och behöver bli synligare.

IV. Interinstitutionell dialog om en gemensam ram för byråerna

25. Europaparlamentet gläder sig över inrättandet av en interinstitutionell arbetsgrupp för byråer, vars uppgift är att analysera och eventuellt fastställa minsta gemensamma normer i fråga om inrättande av decentraliserade organ.

oo   o

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till de byråer som omfattas av detta förfarande för beviljande av ansvarsfrihet samt till rådet, kommissionen och revisionsrätten.

(1)

EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 27.

(2)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy