Procedūra : 2009/2127(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0075/2010

Pateikti tekstai :

A7-0075/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.50
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0140

PRANEŠIMAS     
PDF 203kWORD 125k
26.3.2010
PE 430.456v02-00 A7-0075/2010

dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(3), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0075/2010),

1.  atideda savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Koledžo 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(7), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0075/2010),

1.  atideda Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos policijos koledžo direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimą 2005/681/TVR, įsteigiantį Europos policijos koledžą (CEPOL)(11), ypač į jo 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0075/2010),

A.  kadangi Koledžas buvo įsteigtas 2001 m. ir pagal Bendrojo finansinio reglamento 185 straipsnio nuostatas pertvarkytas į Bendrijos įstaigą, kuriai nuo 2006 m. sausio 1 d. taikomas agentūroms parengtas Bendrasis finansinis reglamentas,

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje apie Koledžo 2006 finansinių metų metines finansines ataskaitas pareiškė sąlyginę nuomonę dėl šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo remdamiesi tuo, kad viešųjų pirkimų procedūros neatitiko Finansinio reglamento nuostatų,

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje apie Koledžo 2007 finansinių metų metines finansines ataskaitas pareiškė sąlyginę nuomonę dėl šių finansinių ataskaitų patikimumo ir dėl jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo,

D.  kadangi 2009 m. balandžio 23 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos policijos koledžo direktoriui, kad Koledžo 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir savo rezoliucijoje, pridedamoje prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, inter alia:

- išreiškė savo didelį susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai nustatė atvejų, kai asignavimai buvo naudojami asmeninėms Koledžo personalo išlaidoms finansuoti;

- paragino Koledžą priimti išsamias įgyvendinimo taisykles, įskaitant taisykles, pagal kurias būtų užtikrinamas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas pagal Finansinio reglamento nuostatas;

- paprašė Komisiją įdėmiai kontroliuoti, kaip naudojamas Koledžo biudžetas;

- atkreipė dėmesį į tai, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo vidaus tyrimą, susijusį su Koledžu,

E.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje apie Koledžo 2008 finansinių metų metines finansines ataskaitas papildė savo nuomonę dėl metinių ataskaitų nereikšdami abejonių dėl jų patikimumo ir pareiškė sąlyginę nuomonę dėl šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo,

1. apskritai mano, kad Koledžo atsakymai į Audito Rūmų pastabas vėl netinkami, o taisomosios priemonės, kurių jis ėmėsi, labai miglotos ir nekonkrečios, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų nuspręsti, ar Koledžas pajėgus ateityje tinkamiau naudoti biudžeto lėšas;

Struktūrinės problemos

2. mano, kad dėl Koledžo mažumo kyla abejonių dėl jo pajėgumo veiksmingai spręsti problemas, kurias lemia ES finansų reguliavimo ir pareigūnų darbo tvarkos taisyklių sudėtingumas;

3. atkreipia dėmesį, kad kyla nepatogumų dėl to, kad Koledžo sekretoriatas yra Bramshile, maždaug 70 km nuo Londono, inter alia, personalo įdarbinimo ir susisiekimo viešuoju transportu problemų;

4. abejoja, ar naujasis Koledžo direktorius galės išspręsti šias struktūrines problemas;

5. mano, kad gal reikėtų svarstyti Koledžo prijungimo prie Europolo klausimą;

Koledžo valdymas ir skaidrumas

6. mano, kad Koledžo valdymo išlaidos nėra mažos, atsižvelgiant į tai, kad jame įdarbinti tik 24 darbuotojai, o Koledžo valdyboje yra 27 nariai (2008 finansinių metų pradžios duomenys);

7. pažymi, kad Koledžas savo interneto svetainėje nepaskelbė informacijos apie savo valdymo organus; todėl siekiant didesnio skaidrumo rekomenduoja Koledžo interneto svetainėje paskelbti valdybos narių sąrašą nurodant išsamius visų valdybos narių kontaktinius duomenis;

Finansinių ataskaitų patikimumas

8. labai susirūpinęs dėl to, kad ne visi pakeitimai, susiję su laikotarpiu, kai veikė rankiniu būdu pagrįsta apskaitos sistema, nes nustota naudotis senąja Koledžo apskaitos sistema (2008 m. gegužės 23 d.) ir įdiegta naujoji centrinė apskaitos sistema ABAC (2008 m. liepos 14 d.), atlikti tinkamu laiku ir kad finansinė informacija, susijusi su perkėlimais iš ankstesnių metų, asignuotųjų pajamų panaudojimu ir sąsaja su kai kuriais skaičiais 2007 m. balanse, nepakankamai aiški;

9. reiškia susirūpinimą, kad dėl to, jog 2008 m. tuo pačiu metu naudotos dvi ilgalaikio turto valdymo sistemos, kai kuriais atvejais Koledžas įrašė tą patį turtą du kartus ir nesinaudojo ženklinimu arba inventoriaus numeriais;

10. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų pastabose nurodoma, jog po to, kai Audito Rūmai 2007 m. finansinių metų ataskaitoje pateikė duomenis apie atvejus, kai asignavimai buvo naudojami asmeninėms išlaidoms padengti, net iki 2009 m. vidurio dar nebuvo pradėta išorės įmonės vykdoma ex post kontrolė; ragina Koledžą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų kuo greičiau atlikta minėtoji kontrolė ir kad šis trūkumas vėl nebūtų konstatuotas ataskaitoje apie Koledžo 2009 finansinių metų metinių sąskaitas;

Pirkimo procedūrų trūkumai

11. atkreipia dėmesį į pirkimų procedūrų, susijusių su viešojo prekių pirkimo sutartimi, kurios vertė sudaro apie 2 proc. veiklos išlaidų, pažeidimus; visų pirma pažymi, kad prekių pirkimo sutartis pagrįsta bendrąja sutartimi, kuri skirta tik mokymų sutartims sudaryti; be to, pažymi, kad pagal šios sutarties nuostatas Koledžas turi teisę atnaujinti arba pratęsti sutartį neribotam laikui;

12. kaip ir ankstesniais metais pabrėžia, kad Koledžas turi griežtai laikytis Finansinio reglamento ir EB viešųjų pirkimų teisės aktų ir tobulinti savo finansų valdymą;

Išlaidų kursams reglamentavimo taisyklių pažeidimai

13. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Europos Audito Rūmai nustatė daug atvejų, kai buvo nesilaikoma administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos kursų ir seminarų organizavimo išlaidos, sudarančios didžiąją dalį (64 proc.) Koledžo veiklos išlaidų; pažymi, kad didžioji dalis pažeidimų susijusi su tuo, kad: nepateikti susidariusių išlaidų patvirtinimo dokumentai, nepateikti dalyvavimo patvirtinimai, taip pat originalios sąskaitos ir dokumentai, reikalingi apgyvendinimo išlaidoms kompensuoti, nebuvo prašoma informacijos apie ekspertų kelionės išlaidas; mano, kad Koledžo atsakymai į Audito Rūmų pastabas ir pranešėjos klausimus, susijusius su minėtomis problemomis, buvo pernelyg migloti ir todėl nepriimtini biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai; ragina Koledžą imtis veiksmų ir ištaisyti šias klaidas;

Asignavimų perkėlimas

14. pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad reikėjo perkelti 2 700 000 EUR asignavimų sumą (tai sudaro 31 proc. viso Koledžo biudžeto); taigi yra susirūpinęs, kad ši padėtis neatitinka metinio periodiškumo principo ir parodo Koledžo biudžeto planavimo ir atitinkamai jo naudojimo trūkumus;

15. ragina Koledžą būsimame dotacijų biudžete pradėti taikyti diferencijuotų asignavimų sistemą, kad nereikėtų panaikinti asignavimų;

Kitos klaidos

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nurodė, jog:

- trimis atvejais (bendra suma 39 500 EUR) nebuvo numatyti teisiniai įsipareigojimai,

- devyniais atvejais (bendra suma 244 200 EUR) nenumatyti biudžetiniai įsipareigojimai, prisiimami prieš teisinius įsipareigojimus,

taigi ragina Koledžą imtis veiksmų ir ištaisyti šias klaidas, o po to pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tai, kas padaryta;

17. pažymi, kad ateinančiais metais Koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas Koledžo per metus atliktu darbu;

Tebevykstantis OLAF tyrimas

18. atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) pradėjo vidaus tyrimą, susijusį su Koledžu, reaguodama į tai, kad Audito Rūmai ir Vidaus audito tarnyba (VAT) nustatė, jog Koledžo darbuotojai naudojo viešąsias lėšas asmeniniais tikslais; pabrėžia, kad Parlamento prašymu Koledžas 2009 m. pateikė informaciją, susijusią su naudojimusi mobiliaisiais telefonais, darbuotojų būstams skirtų baldų tiekimu ir nemokamo darbuotojų vežimo į oro uostus ir geležinkelio stotis paslaugomis; pažymi, kad Koledžas pateikė tokią informaciją, susijusią su atitinkamomis sumomis ir su lėšų susigrąžinimu:

- darbuotojų naudojimasis mobiliaisiais telefonais: 3 405 Didžiosios Britanijos svarai sterlingai už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio mėn. iki gruodžio mėn., visos lėšos susigrąžintos;

- darbuotojų naudojimasis automobiliais: 1 157 Didžiosios Britanijos svarai sterlingai už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio mėn. iki gruodžio mėn., visos lėšos susigrąžintos; po to automobiliai parduoti,

- baldai: 6 625 Didžiosios Britanijos svarai sterlingai už 2007 m. pirktus baldus; po to baldai parduoti,

- nemokamo darbuotojų vežimo į oro uostus ir geležinkelio stotis paslaugos: nustatyta, kad per 2007 m. joms išleista 9 508 Didžiosios Britanijos svarų sterlingų suma; pradėtas šių lėšų susigrąžinimo procesas;

19. ragina Koledžą ir Komisiją nedelsiant pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai OLAF tyrimo nustatytus faktus;

Žmogiškieji ištekliai

20. susirūpinęs, kad iki šiol su finansais susijusį darbą dirba laikinieji darbuotojai; atkreipia dėmesį į tai, kad tik 2009 m. Koledžas pranešė apie laisvą darbo vietą, siekdamas įdarbinti vidaus kontrolės standartų koordinatorių, ir kad pokalbiai su kandidatais į šį postą numatyti 2010 m. pradžioje;

Vidaus auditas

21. pripažįsta, kad savo audito ataskaitoje Vidaus audito tarnyba (VAT) pateikė 13 rekomendacijų (2 iš jų yra visų svarbiausios, o 9 labai svarbios) sąrašą; pažymi, kad šios rekomendacijos susijusios su Finansiniame reglamente nustatytų viešųjų pirkimų taisyklių laikymusi, patikinimu dėl valdymo, ilgalaikiu turtu (inventoriaus sistema), įgaliojimu valdymu (įgaliojimai privalo būti visiškai pagrįsti dokumentais ir reguliariai persvarstomi), biudžeto valdymu, apskaitos taisyklių ir principų laikymusi ir patikros lapu, pagal kurį užtikrinama, kad finansų kontrolė būtų nuosekli ir pagrįsta dokumentais;

Veiksmų planas, kurį iki 2010 m. birželio 30 d. valdyba turi priimti ir Koledžo direktorius pradėti vykdyti

22. tikisi, kad pirmiausia valdyba greitai priims veiksmų planą, kuris atitiktų tikslus, nustatytus šios rezoliucijos priede; ragina Koledžo direktorių bendradarbiauti su Vidaus audito tarnyba ir atsakingu generaliniu direktoratu ir parengti specialias priemones ir tvarkaraščius, pagal kuriuos minėtasis planas būtų įgyvendinamas, ir pateikti šias priemones ir tvarkaraščius valdybai tvirtinti; atitinkamai ragina Vidaus audito tarnybą ir atsakingą generalinį direktoratą teikti visą reikalingą pagalbą, kad būtų nustatyti rodikliai, pagal kuriuos būtų galima reguliariais laiko tarpais matuoti pažangą, daromą įgyvendinant priemones, kurių ėmėsi Koledžas; tikisi, kad iki 2010 m. birželio 30 d. Koledžas informuos biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie patvirtintas konkrečias priemones ir rodiklius;

23. ragina Audito Rūmus kuo greičiau pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai raštą, kuriame būtų išdėstyta Audito Rūmų nuomonė apie patvirtintą Koledžo veiksmų planą;

o

o         o

24. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

PRIEDAS

Veiksmų planas, kurį iki 2010 m. birželio 30 d. valdyba turi priimti ir Koledžo direktorius pradėti vykdyti

BIUDŽETO PLANAVIMAS

1.  Tikslas:

Pagerinti Koledžo biudžeto ir veiklos planavimą ir priežiūrą.

Veiksmai:

Direktorius parengia daugiametį planą, kuriame būtų šios priemonės, vykdomos per direktoriaus tarnybos laiką:

– numatytos priemonės (rezultatai ir poveikis);

– susiję finansiniai poreikiai ir metinės biudžeto prognozės;

– žmogiškieji ištekliai, kurių reikia, kad būtų įgyvendintos numatytos priemonės;

– materialiniai ištekliai, kurių reikia, kad būtų įgyvendintos numatytos priemonės.

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS

2.  Tikslas:

Pagerinti finansų valdymą, susijusį su Koledžo darbu, įskaitant lėšas, kurios teikiamos programoms iš asignuotųjų pajamų (AGIS, ISEC ir MEDA).

Veiksmai:

Finansų valdymo sistemas reikia peržiūrėti (kartu pakeisti dabartines finansines procedūras), standartizuoti įvairios Koledžo veiklos finansų valdymą ir padaryti jį veiksmingesnį. Šia peržiūra taip pat siekiama užtikrinti, kad įvairių programų administratoriai teiktų kokybiškesnę finansinę informaciją.

3.  Tikslas:

Oficialiai patvirtinti visas finansines procedūras ir naująją apskaitos sistemą, kaip reikalaujama pagal Finansinio pagrindų reglamento 43 straipsnį.

Veiksmai:

Leidimus duodantis pareigūnas ir įgaliotieji leidimus duodantys pareigūnai oficialiai pagrindžia dokumentais sistemas, kurias pradėjo taikyti, siekdami teikti apskaitos pareigūnui būtiną finansinę informaciją. Apskaitos pareigūnas oficialiai patvirtina sistemų aprašymus siekdamas užtikrinti, kad jam būtų teikiama labai kokybiška finansinė informacija, kurios reikia siekiant parengti metines finansines ataskaitas.

4.  Tikslas:

Pagerinti išlaidų patikros aplinką (Audito Rūmų 2008 finansinių metų ataskaitos 14 punktas).

Veiksmai:

Oficialiai priimamos ir naudojamos veiksmingos procedūras ir (arba) patikros lapai, pagal kuriuos būtų užtikrinama, kad mokėjimų prašymai, kuriuos pateikia įstaigos, organizuojančios kursus Koledžo vardu, atitiktų galiojančias administracines ir finansines taisykles.

PERSONALAS

5.  Tikslas:

Laisvų darbo vietų užpildymas, kad būtų pasiektas „normalus“ laisvų darbo vietų lygis (pvz., 5 proc.).

Veiksmai:

– Priimami ir įgyvendinami metiniai personalo planai tiems metams, kurie įtraukti į daugiametį planą, nurodytą anksčiau 1 punkte.

– Priimamos ir įgyvendinamos personalo gairės.

6.  Tikslas:

Pagerinti padėtį personalo komplektavimo srityje.

Veiksmai:

Visi šiuo metu laisvi (arba agentūros darbuotojų užimti) etatai iki metų pabaigos užpildomi įdarbinant laikinus darbuotojus.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

7.  Tikslas:

Pagerinti viešųjų pirkimų kontrolės aplinką.

Veiksmai:

– Patvirtinamas ir naudojamas viešųjų pirkimų procedūrų vadovas ir patikros lapai siekiant užtikrinti, kad būtų pasirenkamos tinkamos procedūros, kurios būtų deramai įgyvendinamos.

– Patvirtinamas ir įgyvendinamas metinis prekių ir paslaugų pirkimo planas.

KITI KLAUSIMAI

8.  Tikslas:

Baigti spręsti klausimą, susijusį su asignavimais, naudotais asmeninėms išlaidoms finansuoti.

Veiksmai:

Išorės auditorius pateikia galutinę ataskaitą, kurioje išdėstoma ši informacija:

– visa asignavimų, naudotų asmeninėms išlaidoms finansuoti, suma;

– iki dabar susigrąžintos sumos;

– galimybė susigrąžinti negrąžintas sumas ir jų susigrąžinimo tvarkaraštis.

13.1.2010

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos policijos kolegijos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC))

Nuomonės referentas: Juan Fernando López Aguilar

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Audito Rūmai pateikė pagrįstą patikinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Europos policijos koledžo (toliau – koledžas) metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimos, Audito Rūmai pastebėjo, kad 2008 m. turėta sunkumų senąją apskaitos sistemą keičiant kaupimo principu vykdomos apskaitos (ABAC) sistema ir uždelsta įdiegti tinkamą apskaitos sistemą, dėl to vis dar daroma žala finansinės informacijos, susijusios su perkėlimais iš praėjusiųjų metų, asignuotųjų pajamų panaudojimu ir sąsajomis su tam tikrais 2007 m. balanso skaičiais, kokybei; tinkamai atsižvelgia į koledžo atsakymus į šį konkretų klausimą;

2. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors Audito Rūmai patvirtino, kad visos atliktos operacijos, atspindimos koledžo metinėse finansinėse ataskaitose, yra teisėtos ir tvarkingos, jie taip pat atkreipė dėmesį į šias svarbias išimtis: tvarkos neatitinkanti viešųjų pirkimų procedūra (koledžas sudarė tiesioginę 96 000 eurų vertės sutartį su konsultacinių paslaugų teikėju pagal Komisijos bendrąją sutartį, kuri skirta tik mokymo paslaugoms); daug galiojančių administracinių ir finansinių taisyklių pažeidimų, susijusių su kursų ir seminarų organizavimo išlaidomis, ir nemaža įsipareigojimų, kurie nepagrįsti teisiniais įsipareigojimais, arba teisinių įsipareigojimų, nepagrįstų biudžeto įsipareigojimais; tinkamai atsižvelgia į tai, kaip koledžas atsakė į šiuos klausimus, tačiau apgailestauja dėl to, kad šiuose atsakymuose nepakankamai paaiškinamos specialios priemonės, kurių buvo imtasi ir kurios taikomos siekiant greitai išspręsti šias problemas;

3. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmų pastabose nurodoma, jog po to, kai Audito Rūmai 2007 m. finansinių metų ataskaitoje pateikė duomenis apie atvejus, kai asignavimai buvo naudojami asmeninėms išlaidoms padengti, 2009 m. viduryje išorės įmonė dar nebuvo pradėjusi vykdyti ex post kontrolės; ragina koledžą imtis visų būtinų priemonių kuo greičiau vykdyti šią kontrolę, kad šis trūkumas nebegalėtų būti nustatytas ataskaitoje dėl koledžo 2009 metų metinių finansinių ataskaitų;

4. kaip ir ankstesniais metais pabrėžia, kad koledžas turi griežtai laikytis Finansinio reglamento ir EB viešųjų pirkimų teisės aktų ir tobulinti savo finansų valdymą;

5. pažymi, kad ateinančiais metais koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas koledžo per metus atliktu darbu;

6. ragina Komisiją atidžiai stebėti, kaip vykdomas koledžo biudžetas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 124.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 124.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 124.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 256, 2005 10 1, p. 63.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 157.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)…

Teisinė informacija - Privatumo politika