Procedură : 2009/2127(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0075/2010

Texte depuse :

A7-0075/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.50
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0140

RAPORT     
PDF 202kWORD 129k
26.3.2010
PE 430.456v02-00 A7-0075/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Colegiului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliţie (CEPOL)(3), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0075/2010),

1.  amână decizia de a acorda directorului Colegiului European de Poliţie descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Colegiului European de Poliţie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Colegiului(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliţie (CEPOL)(7), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0075/2010),

1.  amână închiderea conturilor Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Colegiului European de Poliţie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Colegiului European de Poliţie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Colegiului(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2005/681/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 de instituire a Colegiului European de Poliţie (CEPOL)(11), în special articolul 16,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0075/20010),

A. întrucât Colegiul a fost instituit în 2001 şi a fost transformat, începând de la 1 ianuarie 2006, într-un organism comunitar în sensul articolului 185 din Regulamentul financiar, căruia i se aplică Regulamentul financiar cadru aplicabil agenţiilor;

B.  întrucât în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exerciţiul financiar 2006, Curtea de Conturi a formulat un aviz cu rezerve în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, bazându-se pe faptul că procedurile de achiziţii publice nu respectau dispoziţiile Regulamentului financiar;

C. întrucât în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exerciţiul financiar 2007, Curtea de Conturi a formulat un aviz cu rezerve în ceea ce priveşte fiabilitatea conturilor şi în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

D. întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Colegiului European de Poliţie descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului aferent exerciţiului financiar 2007(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, inter alia,

- îşi exprima profunda îngrijorare cu privire la identificarea de către Curtea de Conturi a unor cazuri în care au fost utilizate credite pentru finanţarea cheltuielilor private ale personalului Colegiului;

- invita Colegiul să adopte norme detaliate de aplicare în conformitate cu Regulamentul său financiar, inclusiv norme pentru asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţii publice;

- solicita Comisiei să supravegheze îndeaproape execuţia bugetului Colegiului;

- lua act de iniţierea de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a unei investigaţii interne privind Colegiul;

E.  întrucât, în Raportul său privind conturile anuale ale Colegiului pentru exerciţiul financiar 2008, Curtea de Conturi a formulat un aviz fără rezerve în ceea ce priveşte fiabilitatea conturilor şi un aviz cu rezerve în ceea ce priveşte legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente,

1.  consideră că, în general, răspunsurile Colegiului la observaţiile Curţii de Conturi sunt din nou insuficiente, iar măsurile propuse pentru remediere sunt prea vagi şi generice, şi că, prin urmare, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune nu este în măsură să evalueze corespunzător dacă, pe viitor, Colegiul este capabil să îşi amelioreze performanţele;

Probleme structurale ale Colegiului

2.  consideră că dimensiunea redusă a Colegiului pune sub semnul întrebării capacitatea sa de a face faţă în mod eficace caracterului complex al normelor financiare şi privind personalul ale UE;

3.  constată că amplasarea secretariatului Colegiului la Bramshill, la aproximativ 70 km de Londra, are o serie de dezavantaje, în special în ceea ce priveşte recrutarea şi lipsa transportului public;

4.  se întreabă cum va putea face faţă acestor probleme structurale noul director al Colegiului;

5.  se întreabă dacă nu ar trebui avută în vedere alipirea la Europol;

Guvernanţa Colegiului şi transparenţa

6.  nu consideră neglijabil costul fix al guvernanţei Colegiului, al cărui consiliu de administraţie este compus din 27 de membri, în timp ce personalul numără doar 24 de membri (cifrele datează de la începutul exerciţiului financiar 2008);

7.  constată că Colegiul nu publică informaţii despre consiliul său de administraţie pe site-ul său; recomandă, prin urmare, pentru creşterea transparenţei, publicarea unei liste a membrilor consiliului pe site-ul Colegiului, care să conţină coordonatele complete ale acestora;

Fiabilitatea conturilor

8.  este extrem de preocupat de faptul că ajustările aferente perioadei de utilizare a sistemului de contabilitate manual instituit în intervalul de migrare de la vechiul său sistem de contabilitate (23 mai 2008) la noul sistem ABAC (14 iulie 2008) nu au fost toate operate în timp util, iar informaţiile financiare privind reportările din exerciţiul anterior, utilizarea veniturilor alocate şi corelaţia cu anumite cifre din bilanţul exerciţiului 2007 erau neclare;

9.  este îngrijorat de faptul că, din cauza coexistenţei în 2008 a două sisteme de gestiune a imobilizărilor, Colegiul şi-a înregistrat uneori de două ori activele, fără să se atribuie o etichetă sau un număr de inventar unic;

10. regretă că, aşa cum a evidenţiat şi Curtea de Conturi în comentariile sale, nu s-a iniţiat un control ex-post realizat de către o societate externă nici măcar la jumătatea lui 2009 (în urma constatărilor Curţii de Conturi din raportul aferent exerciţiului financiar 2007 potrivit căruia s-au înregistrat cazuri de credite care au fost utilizate pentru a finanţa cheltuieli private); solicită Colegiului să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că se efectuează un astfel de control cât mai curând posibil, pentru ca această deficienţă să nu apară din nou în raportul privind conturile anuale ale Colegiului pentru 2009;

Deficienţele procedurilor de achiziţii

11. observă existenţa unor nereguli în procedura de atribuire a unui contract cu un furnizor, în valoare de aproximativ 2% din cheltuielile operaţionale; în special, constată că acest contract cu furnizorul se baza pe un alt tip de contract-cadru, prevăzut exclusiv pentru furnizarea de servicii de formare; mai mult, observă că, în prevederile contractului respectiv, nu se impunea Colegiului nicio limitare în ceea ce priveşte reînnoirea contractului sau extinderea parametrilor acestuia;

12. subliniază, ca şi în anii precedenţi, necesitatea respectării cu stricteţe de către Colegiu a Regulamentului financiar şi a legislaţiei comunitare din domeniul achiziţiilor publice, precum şi necesitatea ca acesta să îşi îmbunătăţească gestiunea financiară;

Nerespectarea normelor aplicabile cheltuielilor de organizare a cursurilor

13. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la identificarea de către Curtea de Conturi a numeroase cazuri de nerespectare a normelor administrative şi financiare aplicabile cheltuielilor de organizare a cursurilor şi seminariilor, care reprezintă o parte importantă (64%) a cheltuielilor operaţionale ale Colegiului; constată că aceste nereguli vizează în principal: lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate, absenţa unor confirmări de participare, precum şi a unor facturi originale şi documente necesare pentru rambursarea cheltuielilor de cazare şi nesolicitarea de informaţii privind cheltuielile de deplasare efectuate de experţi; consideră, în plus, că răspunsurile Colegiului la observaţiile Curţii de Conturi şi la întrebările raportorului cu privire la acest aspect sunt extrem de vagi şi, prin urmare, nesatisfăcătoare pentru autoritatea care acordă descărcarea de gestiune; solicită Colegiului să se angajeze să remedieze această situaţie;

Reportarea creditelor

14. ia act de constatarea Curţii de Conturi conform căreia a trebuit să se reporteze peste 2 700 000 EUR (echivalentul a 31% din bugetul total al Colegiului); este îngrijorat, prin urmare, de faptul că această situaţie contravine principiului anualităţii şi relevă deficienţe care afectează programarea şi monitorizarea execuţiei bugetului Colegiului;

15. solicită Colegiului să introducă credite disociate în bugetele viitoare destinate subvenţiilor, astfel încât să se evite anulările;

Alte nereguli

16. ia act de constatările Curţii de Conturi privind absenţa:

- angajamentelor juridice în trei cazuri, în valoare totală de 39 500 EUR;

- angajamentelor bugetare înainte de angajamentele juridice în nouă cazuri, în valoare totală de 244 200 EUR;

solicită, prin urmare, Colegiului să se angajeze să remedieze această situaţie şi să informeze ulterior autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

17. subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Colegiului din cursul exerciţiului;

Investigaţia OLAF aflată în desfăşurare

18. ia act de iniţierea de către OLAF, în 2008, a unei investigaţii interne privind Colegiul, după ce Curtea de Conturi şi Serviciul de Audit Intern (SAI) au depistat utilizarea în scopuri private a fondurilor publice de către unii membri ai personalului Colegiului; observă că informaţiile furnizate de Colegiu în 2009 la cererea Parlamentului se refereau la utilizarea de telefoane mobile, furnizarea de mobilier pentru locuinţele personalului şi servicii gratuite de transport al angajaţilor la aeroporturi şi gări; observă că, potrivit informaţiilor furnizate de Colegiu, sumele implicate şi situaţia recuperării acestora erau următoarele:

- utilizarea telefoanelor mobile de către angajaţi: 3 405 GBP în perioada aprilie - decembrie 2007; toate costurile au fost recuperate;

- utilizarea maşinilor de serviciu de către personal: 1 157 GBP în perioada aprilie - decembrie 2007; toate costurile au fost recuperate; între timp, maşinile au fost vândute;

- obiecte de mobilier: 6 625 GBP pentru mobilierul achiziţionat în 2007, care, între timp, a fost vândut;

- servicii gratuite de transport al angajaţilor la aeroporturi şi gări: costuri în valoare de 9 508 GBP pentru 2007; a fost demarată acţiunea de recuperare a sumelor;

19. solicită Colegiului, OLAF şi Comisiei să informeze fără întârziere autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre rezultatele investigaţiei OLAF;

Resurse umane

20. este îngrijorat de faptul că, până acum, pentru activităţile financiare au fost angajaţi agenţi temporari; constată că abia în 2009 Colegiul a publicat un anunţ de concurs pentru recrutarea unui coordonator pentru standardele de control intern şi că interviurile pentru acest post erau programate la începutul anului 2010;

Audit intern

21. ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern (SAI) a enumerat 13 recomandări (două dintre ele esenţiale şi nouă foarte importante) în raportul său de audit; constată că acestea vizează în principal: conformitatea cu Regulamentul financiar privind achiziţiile publice, asigurarea în materie de gestiune, mijloacele fixe (sistemul de inventar), gestiunea delegaţiilor (delegaţiile trebuie să se bazeze pe documente justificative complete şi să fie revizuite periodic), gestiunea bugetară, conformitatea cu normele şi principiile contabile, lista de control pentru asigurarea consecvenţei şi justificării controalelor financiare;

Planul de acţiune care trebuie adoptat de consiliul de administraţie şi pus în aplicare de directorul Colegiului până la 30 iunie 2010

22. solicită, în primul rând, consiliului de administraţie să adopte rapid un plan de acţiune menit să corespundă obiectivelor prevăzute în anexa la prezenta rezoluţie; solicită ca directorul Colegiului, în cooperare cu SAI şi cu direcţia generală (DG) tutelară, să elaboreze măsuri concrete şi un calendar de punere în aplicare a planului respectiv şi să le prezinte spre adoptare consiliului de administraţie; solicită, prin urmare, SAI şi DG tutelare să ofere tot sprijinul necesar pentru identificarea unor indicatori care să permită să se măsoare la intervale regulate realizarea măsurilor întreprinse de Colegiu; solicită Colegiului, de asemenea, să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, până la 30 iunie 2010, cu privire la măsurile concrete şi indicatorii adoptaţi;

23. invită Curtea de Conturi să transmită autorităţii care acordă descărcarea de gestiune, cât mai curând posibil, un aviz sub formă de scrisoare referitor la punerea în aplicare a planului de acţiune al Colegiului;

o

o         o

24. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

ANEXĂ

Planul de acţiune care trebuie adoptat de consiliul de administraţie şi pus în aplicare de directorul Colegiului până la 30 iunie 2010

PROGRAMARE BUGETARĂ

1.  Obiectiv:

Îmbunătăţirea programării şi monitorizării bugetare şi operaţionale ale Colegiului.

Acţiuni care trebuie întreprinse:

Stabilirea de către director a unui plan multianual care să vizeze, pe durata mandatului său, următoarele domenii:

–   prestaţiile prevăzute (rezultate şi impact); –

  nevoile financiare şi previziunile bugetare anuale corespunzătoare; –

  resursele umane necesare pentru a realiza prestaţiile prevăzute; –

  resursele materiale necesare pentru a realiza prestaţiile prevăzute;

SISTEME DE CONTROL INTERN

2.  Obiectiv:

Îmbunătăţirea gestiunii financiare a activităţilor Colegiului, inclusiv cele din programele finanţate prin veniturile alocate (AGIS, ISEC, şi MEDA).

Acţiuni care trebuie întreprinse:

Acţiuni care trebuie întreprinse: Revizuirea sistemului de gestiune financiară (modificarea circuitelor financiare actuale) într-un mod mai armonizat şi mai eficace pentru diferitele activităţi ale Colegiului. Această adaptare trebuie să aibă drept obiectiv şi furnizarea unor informaţii financiare de mai bună calitate de către diferitele autorităţi de gestionare a programelor.

3.  Obiectiv:

În conformitate cu articolul 43 din Regulamentul financiar cadru, validarea oficială a tuturor procedurilor financiare şi a noului sistem contabil.

Acţiuni care trebuie întreprinse: Acţiuni care trebuie întreprinse: Ordonatorul de credite şi persoanele delegate de acesta trebuie să documenteze oficial sistemele pe care le-au aplicat pentru a furniza informaţiile financiare necesare contabilului: contabilul trebuie să valideze aceste descrieri ale sistemelor pentru a asigura calitatea informaţiilor financiare care îi sunt furnizate în vederea întocmirii conturilor anuale.

4.  Obiectiv:

Îmbunătăţirea sistemului de control al cheltuielilor (punctul 14 din raportul Curţii de Conturi pentru exerciţiul financiar 2008).

Acţiuni care trebuie întreprinse: Adoptarea oficială şi aplicarea unor proceduri şi/sau a unor liste de control eficace pentru a asigura că cererile de plată prezentate de entităţile care organizează cursuri în numele Colegiului sunt conforme cu normele administrative şi financiare aplicabile.

PERSONAL

5.  Obiectiv:

Ocuparea posturilor vacante pentru a atinge un nivel „normal” de posturi vacante (de exemplu 5%).

Acţiuni care trebuie întreprinse:

  adoptarea şi punerea în aplicare a unor planuri anuale de recrutare în anii vizaţi de planul multianual menţionat la punctul 1; –

  adoptarea şi punerea în aplicare a unor linii directoare în materie de recrutare.

6.  Obiectiv:

Consolidarea departamentului de resurse umane.

Acţiuni care trebuie întreprinse: Ocuparea până la sfârşitul anului a tuturor posturilor vacante (sau ocupate de personal interimar) de către agenţi temporari.

ACHIZIŢII PUBLICE

7.  Obiectiv:

Îmbunătăţirea sistemului de control privind achiziţiile publice.

Acţiuni care trebuie întreprinse:

  adoptarea şi aplicarea unui manual de procedură pentru achiziţii publice şi a unor liste de control care să asigure alegerea procedurilor adecvate şi aplicarea corectă a acestora;

–   adoptarea şi punerea în aplicare a unui plan anual privind achiziţionarea de bunuri şi servicii.

DIVERSE

8.  Obiectiv:

Închiderea definitivă a cazului utilizării de credite pentru finanţarea cheltuielilor private.

Acţiuni care trebuie întreprinse:

Prezentarea unui raport final al unui auditor extern, care să conţină următoarele informaţii:

  volumul global al creditelor utilizate pentru finanţarea cheltuielilor private; –

  sumele efectiv recuperate până în prezent; –

  pentru sumele nerecuperate, probabilitatea recuperării şi calendarul.

13.1.2010

AVIZUL Comisiei pentru libertĂŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC))

Raportor pentru aviz: Juan Fernando López Aguilar

SUGESTII

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. atrage atenţia asupra faptului că, deşi Curtea de Conturi a putut obţine asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Colegiului European de Poliţie (Colegiul) pentru exerciţiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, Curtea a observat că dificultăţile întâmpinate în 2008 legate de migrarea de la vechiul sistem contabil la ABAC şi implementarea tardivă a unui sistem contabil adecvat periclitează în continuare calitatea informaţiilor financiare referitoare la reportările din exerciţiul precedent, utilizarea veniturilor alocate şi legătura cu anumite cifre din bilanţul contabil pentru 2007; ia act de răspunsurile Colegiului cu privire la acest aspect;

2. este îngrijorat că, deşi Curtea de Conturi a constatat legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente conturilor anuale ale Colegiului, a subliniat totodată următoarele excepţii de care ar trebui să se ţină seama corespunzător: o procedură de achiziţii publice cu nereguli (Colegiul a contractat direct servicii de consultanţă cu un furnizor pe baza unui contract-cadru al Comisiei destinat exclusiv serviciilor de formare, valoarea contractului fiind de 96 000 EUR); un număr mare de abateri de la normele administrative şi financiare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile de organizare a cursurilor şi a seminariilor şi o serie de angajamente pentru care lipseau angajamentele juridice sau absenţa unor angajamente bugetare înainte de angajamentele juridice; ia act de răspunsurile Colegiului cu privire la aceste aspecte, dar regretă faptul că răspunsurile sale nu identifică în mod adecvat măsurile specifice adoptate şi aplicate pentru soluţionarea rapidă a problemelor;

3. regretă că, aşa cum a evidenţiat şi Curtea în comentariile sale, nu s-a iniţiat un control ex-post realizat de către o societate externă nici măcar la jumătatea lui 2009 (în urma constatărilor Curţii din raportul aferent exerciţiului financiar 2007 potrivit căruia s-au înregistrat cazuri de credite care au fost utilizate pentru a finanţa cheltuieli private); solicită Colegiului să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că un astfel de control va fi efectuat cât mai curând posibil, pentru ca această deficienţă să nu apară din nou în raportul privind conturile anuale ale Colegiului pentru 2009;

4. subliniază, ca şi în anii precedenţi, necesitatea respectării cu stricteţe de către Colegiu a Regulamentului financiar şi a legislaţiei comunitare din domeniul achiziţiilor publice, precum şi necesitatea ca acesta să îşi îmbunătăţească gestiunea financiară;

5. subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Colegiului din cursul exerciţiului;

6. solicită Comisiei să supravegheze îndeaproape execuţia bugetului Colegiului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.1.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 124.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 124.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 124.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 256, 1.10.2005, p. 63.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 157.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)…

Aviz juridic - Politica de confidențialitate