Procedūra : 2009/2132(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0076/2010

Pateikti tekstai :

A7-0076/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0114

PRANEŠIMAS     
PDF 156kWORD 77k
26.3.2010
PE 430.454v03-00 A7-0076/2010

dėl 2008 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(3), ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0076/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Euratomo tiekimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(7), ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0076/2010),

1.  pritaria, kad būtų uždarytos Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitos;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Euratomo tiekimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus(11), ypač į jo 8 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(12) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7‑0076/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o vykdytos finansinės operacijos – teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Euratomas, įsteigtas Liuksemburge 1958 m., priėmus Sprendimą 2008/114/EB, Euratom, pakeitė savo įstatus ir tapo agentūra,

1.  pažymi, kad 2008 m. Agentūra negavo jokių subsidijų, skirtų jos veiklos išlaidoms padengti, ir Komisija padengė visas išlaidas, kurias Agentūra patyrė vykdydama 2008 m. biudžetą; taip pat pažymi, kad iš 2007 finansinių metų perkelti įsipareigojimai buvo padengti panaudojant nepanaudotą dalį 2007 m. subsidijų;

2.  taigi pažymi, kad Agentūra neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisiją;

3.  vis dėlto pabrėžia, kad atsižvelgiant į šią padėtį kyla klausimas, ar būtina išlaikyti dabartinę Agentūros formą ir organizaciją; tačiau atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame teigiama, kad dabartinė padėtis parodo, viena vertus, aiškų ryšį su Komisija (pvz., Komisija gali parengti direktyvą ir paskirti Agentūros generalinį direktorių) ir, kita vertus, tam tikrą teisinį ir finansinį savarankiškumą;

Vidaus auditas

4.  patvirtina, kad Agentūra pagal savo įstatų 3 straipsnio nuostatas pasirinko vidaus auditorių, kuris pradėjo eiti pareigas 2009 m. liepos 1 d.;

o

o o

5.  pažymi, kad kitos horizontalaus pobūdžio su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(13) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 6.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 6.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 6.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 41, 2008 2 5, p. 15.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)... .

Teisinė informacija - Privatumo politika