Procedura : 2009/2132(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0076/2010

Teksty złożone :

A7-0076/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0114

SPRAWOZDANIE     
PDF 147kWORD 78k
26.3.2010
PE 430.454v03-00 A7-0076/2010

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Véronique Mathieu

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(2), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(3), a w szczególności jej artykuł 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0076/2010),

1.  udziela dyrektorowi Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami Agencji(5),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(7), a w szczególności jej artykuł 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0076/2010),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając końcowe roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008,

–   uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami Agencji(9),

–   uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   uwzględniając art. 276 traktatu WE oraz art. 319 TFUE,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), a w szczególności jego art. 185,

–   uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(11), a w szczególności jej artykuł 8,

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(12), a w szczególności jego art. 94,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0076/2010),

A. mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy oświadczył, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2008 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u podstaw sprawozdania zostały przeprowadzone legalnie i prawidłowo,

B.  mając na uwadze, że w następstwie decyzji 2008/114/WE Euratom, Agencja Dostaw Euratomu, z siedzibą w Luksemburgu, zmieniła swój poprzedni statut z 1958 r. i stała się Agencją;

1.  zauważa, że w 2008 r. Agencja nie otrzymała żadnych dotacji na działalność operacyjną oraz że Komisja pokryła wszystkie wydatki poniesione przez Agencję w związku z wykonaniem budżetu za rok budżetowy 2008 r.; zauważa również, że zobowiązania przeniesione z 2007 r. zostały spłacone z niewykorzystanej części dotacji z roku 2007;

2.  w związku z tym zauważa, że nie posiadając samodzielnego budżetu, Agencja jest de facto włączona w strukturę Komisji;

3.  podkreśla, że w tej sytuacji powstaje pytanie o celowość dalszego utrzymania obecnej formy i struktury organizacyjnej Agencji; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji, zgodnie z którą obecna sytuacja odzwierciedla konieczny stan równowagi między klarownymi relacjami z Komisją Europejską (np. Komisja może wydawać dyrektywy i mianuje dyrektora generalnego Agencji) a zakresem niezależności prawnej i finansowej;

Audyt wewnętrzny

4.  przyznaje, że zgodnie z art. 3 statutu Agencja wybrała własnego audytora wewnętrznego, który objął stanowisko dopiero w dniu 1 lipca 2009 r.;

o

o o

5.  jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia xx kwietnia 2010 r.(13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, s. 6.

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(4)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(5)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, str. 6.

(6)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(7)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(8)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(9)

Dz.U. C 304 z 15.12.2009, str. 6.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(12)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(13)

Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności