Postopek : 2009/2132(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0076/2010

Predložena besedila :

A7-0076/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0114

POROČILO     
PDF 149kWORD 76k
26.3.2010
PE 430.454v03-00 A7-0076/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(3), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7‑0076/2010),

1.  podeli razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(7), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7‑0076/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008

(C7‑0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom(11), zlasti člena 8,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7‑0076/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je bil s Sklepom Sveta 2008/114/ES, Euratom, Euratomu s sedežem v Luxembourgu, ki je bil ustanovljena leta 1958, nadomeščen prejšnji statut in je tako postal agencija,

1.  ugotavlja, da agencija v letu 2008 ni prejela nobene subvencije za kritje svojih operativnih dejavnosti in da je Komisija prevzela vse odhodke, ki jih je imela agencija pri izvrševanju proračuna za leto 2008; ugotavlja tudi, da so bile obveznosti, prenesene iz leta 2007, plačane z neporabljenim delom subvencije za leto 2007;

2.  tako ugotavlja, da je agencija dejansko vključena v Komisijo, saj nima samostojnega proračuna;

3.  vendar poudarja, da se zaradi takšnega stanja zastavlja vprašanje o potrebi po ohranitvi agencije v njeni sedanji obliki in organizaciji; vendar iz odgovora agencije ugotavlja, da je sedanja situacija odraz ravnotežja med jasnim odnosom s Komisijo (npr. Komisija lahko izdaja smernice in imenuje generalnega direktorja agencije) na eni strani in stopnjo pravne in finančne avtonomije na drugi strani;

Notranja revizija

4.  ugotavlja, da je agencija v skladu s členom 3 svojega statuta izbrala lastnega notranjega revizorja, ki je začel opravljati svoje dolžnosti šele 1. julija 2009;

o

o o

5.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(13) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.09, str. 6.

(2)

UL L 248, 16.09.02, str. 1.

(3)

UL L 41, 15.02.08, str. 15.

(4)

UL L 357, 31.12.02, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.09, str. 6.

(6)

UL L 248, 16.09.02, str. 1.

(7)

UL L 41, 15.02.08, str. 15.

(8)

UL L 357, 31.12.02, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.09, str. 6.

(10)

UL L 248, 16.09.02, str. 1.

(11)

UL L 41, 15.02.08, str. 15.

(12)

UL L 357, 31.12.02, str. 72.

(13)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov