Postopek : 2009/2188(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0077/2010

Predložena besedila :

A7-0077/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.31
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0121

POROČILO     
PDF 168kWORD 96k
26.3.2010
PE 430.556v02-00 A7-0077/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008

(C7‑0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008

(C7‑0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(3), zlasti člena 4 b,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0077/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008

(C7‑0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(7), zlasti člena 4 b,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0077/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008

(C7‑0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Skupnega podjetja(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(11), zlasti člena 4 b,

–   ob upoštevanju finančne uredbe Skupnega podjetja SESAR, ki jo je upravni odbor sprejel 3. julija 2007 (v nadaljnjem besedilu:finančna uredba SESAR),

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0077/2010),

A.  ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR ustanovljeno februarja 2007 za upravljanje dejavnosti projekta SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research – raziskave o upravljanju zračnega prometa na enotnem evropskem nebu),

C.  ker je skupno podjetje v zagonski fazi in v leta 2008 še ni v celoti izvajalo svojih sistemov za notranjo kontrolo in finančne informacije,

D.  ker je skupno podjetje je lastnik vseh opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki jih ustvari ali se nanj prenesejo za razvojno fazo projekta SESAR, v skladu s posebnimi sporazumi s svojimi člani,

1.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.  je seznanjen z dejstvom, da je skupno podjetje SESAR iz proračuna 2008 prejelo 250 milijonov EUR za prevzem obveznosti in 100,9 milijona EUR za plačila;

3.  se zaveda, da sta bili leti 2007 in 2008 začetno obdobje skupnega podjetja, da je bila nova uredba Sveta (ES) št. 1361/2008(13), ki spreminja temeljni akt o skupnem podjetju, sprejeta šele 16. decembra 2008 in da je prišlo do zamude pri izplačilu prvega prispevka Eurocontrola;

Nespoštovanje proračunskega načela enoletnosti

4.  ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja aprila 2008 sprejel končni proračun za obdobje od avgusta 2007 do decembra 2008 in da ta odločitev ni bila v skladu z načelom enoletnosti;

Izvrševanje proračuna

5.  ugotavlja, da se je končni proračun, ki ga je aprila 2008 sprejel upravni odbor skupnega podjetja, izkazal za zelo nestvarnega, kot ponazarjata stopnji realizacije odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil, ki sta znašali 1 % oziroma 17 %;

6. obžaluje, da kontrole transakcij v mnogih primerih niso potekale pravilno in da niso bile vzpostavljene primerne notranje kontrole za pogodbe in javna naročila;

Prepoznavanje sredstev

7. izraža zaskrbljenost, ker je imelo skupno podjetje ob koncu leta kljub zelo nizki stopnji porabe na svojih bančnih računih precejšnje zneske, kar je v nasprotju z načelom proračunskega ravnovesja;

8.  izrecno priporoča, da skupno podjetje razvije računovodsko politiko za sredstva, ki izhajajo iz razvojne faze projekta;

Finančna uredba SESAR

9.  pozdravlja Računsko sodišče, ker je podalo mnenje o finančni uredbi SESAR, ki jo je upravni odbor sprejel julija 2007; zlasti poudarja, da bi morala biti ta uredba skladna z okvirno finančno uredbo za organe Skupnosti; poleg tega podpira mnenje Računskega sodišča, da je treba dopolniti določbe v zvezi z izvrševanjem proračuna in predstavitvijo računovodskih izkazov, postopki javnega naročanja in funkcijo notranje revizije; poleg tega ugotavlja, da bi moralo skupno podjetje sprejeti pravila za izvajanje svoje finančne uredbe;

Letno poročilo o dejavnosti

10. izrecno priporoča, da skupno podjetje spoštuje rok za predložitev letnega poročila o dejavnostih, o katerem se je dogovorilo z Računskim sodiščem;

Sistemi notranje kontrole

11. ugotavlja, da je bila služba za notranjo revizijo, ki mora delovati v skladu z relevantnimi mednarodnimi standardi, vzpostavljena šele januarja 2009; prav tako poziva skupno podjetje, da v okviru javnih naročil nujno razvije ustrezne sisteme notranje kontrole; še zlasti poudarja pomen priprave obnovitvenega načrta za primer katastrofe in opredelitve politike varstva podatkov;

12. je seznanjen s tem, da je skupno podjetje v letu 2008 vknjižilo prihodke iz obresti v višini 148.370 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima skupno podjetje vseskozi visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo skupnega podjetja 31. decembra 2008 znašal 116.007.569 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče za skupno podjetje uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo skupnega podjetja trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

13. poleg tega ugotavlja, da upravni odbor ni pripravil kadrovskega načrta za leto 2008.

23.2.2010

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008

(C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Pripravljavka mnenja: Anne E. Jensen

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2008 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen z dejstvom, da je skupno podjetje SESAR iz proračuna 2008 prejelo 250 milijonov EUR za prevzem obveznosti in 100,9 milijona EUR za plačila;

3.   se zaveda, da sta bili leti 2007 in 2008 začetno obdobje skupnega podjetja, da je bila nova uredba Sveta, ki spreminja temeljni akt o skupnem podjetju SESAR, sprejeta šele 16. decembra 2008 in da je prišlo do zamude pri izplačilu prvega prispevka Eurocontrola;

4.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je zelo malo projektov začelo izvajati pred koncem leta 2008, zaradi česar je bila stopnja porabe obveznosti in plačil zelo nizka, in sicer 1 % in 17 %, to pa se je zgodilo, ker proračun ni bil stvaren;

5.   obžaluje, da kontrole transakcij v mnogih primerih niso potekale pravilno in da niso bile vzpostavljene primerne notranje kontrole za pogodbe in javna naročila;

6.   poleg tega ugotavlja, da upravni odbor ni pripravil kadrovskega načrta za leto 2008;

7.   izraža zaskrbljenost, ker je imelo skupno podjetje ob koncu leta kljub zelo nizki stopnji porabe na svojih bančnih računih precejšnje zneske, kar je v nasprotju z načelom proračunskega ravnovesja;

8.   kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja SESAR podeli razrešnico za izvrševanje proračuna podjetja za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 310, 18.12.2009, str. 9.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 310, 18.12.2009, str. 9.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 310, 18.12.2009, str. 9.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

           UL L 352, 31.12.2008, str. 12.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov