Procedūra : 2009/2118(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0078/2010

Pateikti tekstai :

A7-0078/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0108

PRANEŠIMAS     
PDF 174kWORD 98k
26.3.2010
PE 430.483v03-00 A7-0078/2010

dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos vaistų agentūros galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004(3), įsteigiantį Europos vaistų agentūrą, ypač į jo 68 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0078/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0189 – 2009/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos vaistų agentūros galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004(7), įsteigiantį Europos vaistų agentūrą, ypač į jo 68 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0078/2010),

1.  pritaria Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą Europos Parlamento sprendimo dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0189 – 2009/2118(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos vaistų agentūros galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004(11), įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą, ypač į jo 68 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0078/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui suteikti patvirtinimą, kad Agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia, atkreipė dėmesį į:

– biudžeto, susijusio su Telematikos programa, valdymo trūkumus,

– su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius trūkumus,

– pažangą siekiant užtikrinti atitiktį mokesčių reglamentui;

1. pažymi, kad 2008 m. EVA biudžetas sudarė 182 900 000 EUR, palyginti su praėjusių metų 163 100 000 EUR biudžetu; be to, pažymi, kad Agentūrai skirtas 2,4 proc. mažesnis Bendrijos įnašas, palyginti su 2007 m., taigi 2008 m. Bendrijos įnašas sudarė 34 000 000  EUR;

Veikla

2. sveikina Agentūrą nustačius modernią biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis ir naudotojų poreikių patenkinimo stebėsenos sistemą; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra, atsižvelgdama į padidėjusį mokslinių komitetų skaičių ir atitinkamo mokslinio darbo kiekį, šiuo metu nagrinėja savo komitetų struktūros veikimą, kad būtų padidinta jų sąveika;

Asignavimų perkėlimas

3. susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nurodė, jog 36 000 000 EUR biudžeto asignavimų buvo perkelta (19,7 proc. biudžeto) ir 9 700 000 EUR asignavimų (5,3 proc. biudžeto) – panaikinta; pabrėžia, kad, kaip nurodyta ankstesniais finansiniais metais, aukštą administracinių išlaidų perkėlimų lygį – 21 400 000 EUR – iš esmės sąlygojo vaistų reguliavimo Telematikos programos diegimo IT išlaidos; taigi yra susirūpinęs dėl to, kad ši padėtis nesikeičia jau daugelį metų ir neatitinka metinio periodiškumo principo;

Viešųjų pirkimų procedūros

4. ragina Agentūrą pagerinti savo viešųjų pirkimų procedūrų kokybę, kad būtų pašalinti Audito Rūmų nustatyti trūkumai (pavyzdžiui, susiję su kainos kriterijų vertinimo metodais ir su esminiu poreikiu pagrįsti procedūrų pasirinkimą);

5. atkreipia dėmesį į Agentūros ilgalaikę politiką sudaryti išankstinius užsienio valiutos keitimo sandorius siekiant dalį administracinio biudžeto apsaugoti nuo nepalankių svaro sterlingų keitimo kurso svyravimų; tikisi, kad Agentūra šiuos sandorius vykdys apdairiai; pataria sudaryti darbo grupę, kuri atidžiai stebėtų ir kontroliuotų apsidraudimo strategiją;

Pajamos iš mokesčių

6. pabrėžia, kad mokesčiai už vertinimo paslaugas yra pagrindinis Agentūros pajamų šaltinis ir jie 2008 m. sudarė 70,2 proc. visų jos pajamų; taigi atkreipia dėmesį į asignuotųjų pajamų priemonės, skirtos toms agentūroms, kurios gauna pajamas iš mokesčių, svarbą sprendžiant nenuspėjamus su rinka susijusius uždavinius;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Agentūros įplaukos iš palūkanų sudarė 2 046 000 EUR; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Agentūra nuolat turi itin didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Agentūros grynieji pinigai sudarė 41 887 000 EUR; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Agentūros kasoje nuolat būtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtintame personalo plane 2008 m. numatytas 481 etatas, iš kurių iki 2008 m. pabaigos buvo užimta 469; pažymi, kad 2008 m. įdarbintas 41 papildomas pagalbinis darbuotojas (pagalbiniai darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai, komandiruoti nacionaliniai ekspertai), taigi bendras darbuotojų skaičius buvo 587;

Vidaus auditas

9. pripažįsta, kad Komisijos vidaus audito tarnyba savo audito ataskaitoje pateikė rekomendaciją, kuri laikoma visų svarbiausia ir yra susijusi su ekspertų interesų konfliktais, ir aštuonias labai svarbias rekomendacijas dėl Agentūros darbuotojų interesų konfliktų pagrindimo dokumentais, duomenų bazių, skirtų administracinėms vertinimo procedūroms paremti, ir gairių dėl duomenų išsaugojimo ir visiško tokių gairių įgyvendinimo parengimo;

10. sveikina Agentūrą priėmus elgesio kodeksą, kuriame nustatyti tarybos ir komiteto nariams, ekspertams ir Agentūros darbuotojams skirti nepriklausomumo ir konfidencialumo principai ir gairės;

oo   o

11. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.2.2010

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pabrėžia Europos vaistų agentūros (EVA) svarbų vaidmenį užtikrinant žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų vertinimą ir priežiūrą; pabrėžia, kad labai svarbios specialios EVA nuostatos dėl mažų ir vidutinių įmonių, kurias taikant sudaromos lengvesnės finansavimo sąlygos ir skatinamos naujovės bei kuriami nauji vaistai;

2.  pažymi, kad 2008 m. EVA biudžetas sudarė 182,9 mln. EUR, palyginti su praėjusių metų 163,1 mln. EUR biudžetu; be to, pažymi, kad Agentūrai skirtas 2,4 proc. mažesnis Bendrijos įnašas, palyginti su 2007 m., taigi 2008 m. Bendrijos įnašas sudarė 34 mln. EUR;

3.  pabrėžia, kad mokesčių pajamos už vertinimo paslaugas yra pagrindinis agentūros pajamų šaltinis, ir 2008 m. šios pajamos sudarė 70,2 proc. visų pajamų; atsižvelgdamas į tai, dar kartą pabrėžia asignuotųjų pajamų priemonės, kuri skirta nuo mokesčių priklausomoms agentūroms siekiant spręsti su neprognozuojamais rinkos pokyčiais susijusius klausimus, svarbą;

4.  apgailestauja dėl didelės – siekiančios daugiau kaip 20 mln. EUR – lėšų perkėlimų sumos, skirtos informacinių technologijų, susijusių su vaistų reguliavimo programa, išlaidoms finansuoti, nes tai neatitinka metinio periodiškumo principo; šiuo atveju ragina Agentūrą dėti visas pastangas siekiant laikytis Finansinio reglamento nuostatų, nes ši padėtis informacinių technologijų srityje jau egzistuoja daugelį metų;

5.  atkreipia dėmesį į Agentūros ilgalaikę politiką sudaryti išankstinius užsienio valiutos keitimo sandorius siekiant dalį administracinio biudžeto apsaugoti nuo nepalankių svaro sterlingų keitimo kurso svyravimų; tikisi, kad Agentūra šiuos sandorius vykdys apdairiai; rekomenduoja sudaryti darbo grupę, kuri atidžiai stebėtų ir kontroliuotų apsidraudimo strategiją;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtintame personalo plane 2008 m. numatytas 481 etatas, iš kurių iki 2008 m. pabaigos buvo užimta 469; pažymi, kad 2008 m. įdarbintas 41 papildomas pagalbinis darbuotojas (pagalbiniai darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai, komandiruoti nacionaliniai ekspertai), taigi bendras darbuotojų skaičius buvo 587;

7.  remdamasis turima informacija mano, kad Europos vaistų agentūros vykdomajam direktoriui gali būti suteiktas Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jutta Haug, Anna Záborská

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 27.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 27.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 27.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 117.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika