Pranešimas - A7-0079/2010Pranešimas
A7-0079/2010

PRANEŠIMAS dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

26.3.2010 - (C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

Procedūra : 2009/2071(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0079/2010
Pateikti tekstai :
A7-0079/2010
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[1],

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas, I tomas (C7-0175/2009)[2],

–   atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2008 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

–   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 2008 finansinių metų biudžeto vykdymo metinę ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais,[3],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0079/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Teisingumo Teismo sekretoriui, kad Teisingumo Teismo 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą Europos Parlamento sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, IV skirsnis – Teisingumo Teismas

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[6],

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas, I tomas (C7-0175/2009)[7],

–   atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2008 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

–   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 2008 finansinių metų biudžeto vykdymo metinę ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[8],

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[9],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento[10] (Finansinis reglamentas), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0079/2010),

1.  pažymi, kad Europos Teisingumo Teismo (ETT) turimi įsipareigojimų asignavimai 2008 m. sudarė iš viso 297 mln. eurų (2007 m. – 275 mln. eurų) ir 98,20 proc. šių asignavimų buvo panaudoti, taigi panaudota daugiau nei vidutiniškai panaudojo kitos institucijos (95,67 proc.);

2.  pažymi, kad Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje nurodė, kad atlikus Teisingumo Teismo sudarytos paslaugų teikimo sutarties (parengtos pasibaigus bendrai atvirai viešųjų pirkimų procedūrai su viena valstybe nare) auditą nustatyti vidaus kontrolės sistemos trūkumai vykdant šią viešųjų pirkimų procedūrą; pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad dėl minėtųjų trūkumų dalyviams buvo numatytas pernelyg trumpas laikas viešųjų pirkimų specifikacijoms gauti (Finansinio reglamento 98 straipsnio pažeidimas), skelbime apie pirkimą pranešama, kad pasiūlymai turi būti teikiami viena kalba (Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių[11] 125c straipsnio pažeidimas) ir kad vokai su paraiškomis bus atplėšiami uždarame posėdyje (Įgyvendinimo taisyklių 118 straipsnio 3 dalies pažeidimas);

3.  pažymi, kad ETT pateiktas paaiškinimas, visų pirma dėl tvarkaraščio, kuris, nors ir nustatytas labai trumpas terminas, atitinka Finansiniame reglamente formaliai numatytus terminus; atkreipia dėmesį į tai, kad trumpas terminas buvo nustatytas todėl, kad sutartis turėjo būti sudaryta iki tam tikros datos siekiant konkurso laimėtojui suteikti galimybę pradėti darbus iš karto, kai buvo baigtas naujas pastatų kompleksas, taip pat todėl, kad dalyviams reikėjo skirti pakankamai laiko pasiūlymams parengti;

4.  be to, atkreipia dėmesį į ETT paaiškinimą, jog skelbime apie pirkimą nurodyta, kad pasiūlymai turi būti teikiami tik prancūzų kalba (kaip įprasta aptariamoje valstybėje narėje) tik dėl koordinavimo trūkumo, kadangi pirkimo dokumentuose nurodyta, kad pasiūlymai gali būti teikiami bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba, taip pat paaiškinta, kad visiems konkurso dalyviams, pageidaujantiems dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo komisijos posėdyje, leidžiama jame dalyvauti;

5.  pritaria Europos Audito Rūmų siūlymui, kad ETT turėtų gerinti viešųjų pirkimų procedūras siekiant padėti įgaliojimus suteikiančioms tarnyboms rengti viešųjų pirkimų procedūras ir vykdyti nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę;

6.  pažymi, kad be pastabų dėl minėtosios viešųjų pirkimų procedūros, Audito Rūmų metinėje ataskaitoje Europos Teisingumo Teismui nepateikiama jokių kitų pastabų;

7.  su džiaugsmu pažymi veiksmingą neseniai įsteigto ETT Vidaus audito skyriaus darbą ir palankiai vertina jo pateiktas rekomendacijas dėl išlaidų patvirtinimo, leidimo dėl išlaidų suteikimo ir jų apmokėjimo užbaigimo, taip pat tai, kad į šias rekomendacijas atsižvelgta ir visų pirma atlikta delegavimo sistemos ir subdelegavimo sąlygų persvarstymas, vidinis vidaus kontrolės sistemos vertinimas, daugiau ex post patikrinimų ir pagerintos dokumentacijos procedūros; be to, atkreipia dėmesį į atitikties teisiniams įsipareigojimams, susijusiems su biudžeto ir finansų informacijos pranešimu ir atskleidimu, audito rezultatus, į kuriuos atsižvelgiant numatytos viešųjų sutarčių valdymo ir vidaus kontrolės gerinimo priemonės, taip pat į viešųjų pirkimų, skirtų bibliotekai, ir į kompensacinių išmokų auditų rezultatus;

8.  džiaugiasi tuo, kad nuolatos trumpėja ETT nagrinėjamų teismo procesų trukmė, ypač kur kas sutrumpėjo prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros; mano, kad minėtas sutrumpėjimas vis dar nepakankamas; pažymi, kad sumažėjo užbaigtų bylų (333 sprendimai ir 161 nutartis palyginti su 379 ir 172 atitinkamai 2007 m.) vis dėlto pažymi, kad kur kas padaugėjo bylų dėl prejudicinių sprendimų; be to, pažymi, kad 2008 m. pateikta daugiausia bylų (592) nuo 1979 m., todėl metų pabaigoje šiek tiek padaugėjo bylų, kurios laukia nagrinėjimo (767 bylos, palyginti su 741 byla 2007 m. pabaigoje);

9.  džiaugiasi tuo, kad Pirmosios instancijos teismas 2008 m. išnagrinėjo 52 proc. daugiau bylų, be to, šiek tiek, nors vis dar nepakankamai, sumažėjo bylų nagrinėjimo trukmė; vis dėlto pažymi, kad 2008 m. išskirtinai padidėjo skaičius naujų bylų (629 naujos bylos, palyginti su 522 – 2007 m.), todėl toliau daugėjo taip pat ir Pirmosios instancijos teismo bylų, kurios laukia nagrinėjimo (nuo 1154 bylų 2007 m. iki 1178 – 2008 m.);

10.  pažymi, kad Tarnautojų teismas, kuris 2008 m. pirmą kartą po trejų metų buvo iš dalies atnaujintas, užbaigė mažiau bylų, negu 2007 m., tačiau todėl, kad kur kas mažiau bylų pateikiama nagrinėti (111 bylų 2008 m., palyginti su 157 – 2007 m.), gerokai sumažėjo bylų, kurios laukia nagrinėjimo (nuo 235 bylų 2007 m., iki 217 –2008 m.);

11.  džiaugiasi tuo, kad taikoma nauja integruota valdymo ir finansų kontrolės sistema (SAP), kuri veikia nuo 2008 m. sausio 1 d. ir kuri trims ją taikančioms institucijoms (Taryba, ETT ir Audito Rūmai) suteikė galimybę sutaupyti biudžeto lėšų ir padidinti veiklos efektyvumą;

12.  džiaugiasi, kad vykdant mokymus institucijos vaisingai bendradarbiauja su Audito Rūmais;

13.  atkreipia dėmesį į tolesnius ETT veiksmus po to, kai Parlamentas ir Audito Rūmai ankstesniuose biudžeto įvykdymo patvirtinimuose ir ataskaitose pateikė savo pastabas, ir ypač džiaugiasi tuo, kad imtasi priemonių siekiant parengti pagal sutartis įdarbinamų pagalbinių darbuotojų atrankos procedūrą; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad ETT nenoriai skelbia savo narių finansinių interesų deklaracijas, ir reikalauja, kad teismas nedelsdamas pradėtų taikyti šią praktiką;

14.  giria ETT už jo nustatytą praktiką į savo veikos ataskaitą įtraukti skyrių, kuriame nurodomi veiksmai, kurių imtasi atitinkamais metais, atsižvelgiant į Parlamento ankstesnius sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir į Audito Rūmų ataskaitas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  OL L 71, 2008 3 14.
 • [2]  OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
 • [3]  OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
 • [4]  OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
 • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [6]  OL L 71, 2008 3 14.
 • [7]  OL C 273, 2009 11 13, p. 1.
 • [8]  OL C 269, 2009 11 10, p. 1.
 • [9]  OL C 273, 2009 11 13, p. 122.
 • [10]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [11]  Komisijos 2002 m. gruodžio 23 d. reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, kuriuo nustatoma išsamios Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).