Процедура : 2009/2073(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0080/2010

Внесени текстове :

A7-0080/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0137

ДОКЛАД     
PDF 170kWORD 80k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ryszard Czarnecki

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(1),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7‑0177/2009) (2),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(4),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0080/2010),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2008 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година(6),

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за финансовата 2008 година – Том I (C7‑0177/2009) (7),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2008 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(8),

–   като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 248 от Договора за ЕО(9),

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(10), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0080/2010),

А. като има предвид, че "гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт"(11),

1.  отбелязва, че през 2008 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в общ размер от 118 милиона евро (116 милиона евро през 2007 г.), при степен на усвояване от 95,64 %, което се равнява на средната стойност за другите институции (95,67%);

2.  изтъква, че в годишния си доклад Сметната палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на ЕИСК;

3.  отбелязва незначителното увеличение на разпределените на ЕИСК постоянни длъжности (700 длъжности през 2008 г.; 695 длъжности през 2007 г.) и факта, че почти всички са заети (14 незаети длъжности през 2008 г.; 8 незаети длъжности през 2007 г.); приветства приемането и прилагането на средносрочния план (стратегия за 2008–2013 г.) за насърчаване на равните възможности и многообразието в секретариата, в частност чрез бъдещото въвеждане на общи разпоредби за гъвкаво работно време, както и на средносрочен план за обучение (2008–2010 г.), и разработването на политика на мобилност на персонала, и очаква да получи докладите за напредъка в областта на политиката за човешки ресурси;

4.  посочва забележката на Сметната палата в приложение 11.2 от нейния годишен доклад относно различния подход на ЕИСК (както и на Парламента) при прилагането на разпоредбите на Правилника за длъжностните лица относно коефициента за умножение; посочва, че по този начин ЕИСК дава на служителите си финансово предимство, което служителите в останалите институции не получават, и това води до по-големи разходи; отново отбелязва, че разпоредбите на Правилника за длъжностните лица относно коефициента за умножение следва да бъдат тълкувани и прилагани по еднакъв начин от всички институции; отбелязва намерението на ЕИСК да приведе практиката си в съответствие с очакваното решение на Съда за публичната служба;

5.  приветства прилагането на споразумението за административно сътрудничество между ЕИСК и Комитета на регионите (КР) за периода 2008–2014 г. и приканва ЕИСК и КР да оповестят постигнатия напредък по отношение на хармонизирането на собствените им стандарти за вътрешен контрол, както и съответните финансови процедури, свързани със съвместните служби; отбелязва удовлетворяващото и двата комитета решение за разпределяне на проверките в съвместните служби въз основа на „произхода” на отговорния разпоредител с бюджетни кредити в един от двата комитета;

6.  припомня, че разделението в резултат на споразумението за административно сътрудничество следва да няма отражение върху бюджета и очаква средносрочния преглед на споразумението, който трябва да бъде проведен през 2011 г. и, като част от него, съвместния анализ на ЕИСК и КР;

7.  приветства резултатите от оценката на мини-споразуменията за сътрудничество в областите, засегнати от разделението, извършена съвместно от ЕИСК и КР, по-специално техните заключения, че новата структура на управление е подобрила административното сътрудничество между комитетите, че разделените услуги са запазили нивото на качеството си и са подобрили ефикасността си и че не са били необходими допълнителни бюджетни средства; отбелязва също така заключението, че някои практически аспекти на сътрудничеството следва да бъдат подобрени в бъдеще;

8.  приветства усилията на ЕИСК в областта на междуинституционалното сътрудничество в сферата на информационните системи, по-специално преговорите на ЕИСК и КР с Комисията относно употребата на системата за управление на данни на персонала Sysper2;

9.  отбелязва уверенията на ЕИСК по отношение на проверките и, в частност, че вътрешните правила на ЕИСК предвиждат систематична предварителна проверка, допълнена със случайни последващи проверки, най-вече в областите с голям обем дейности;

10.  приветства успешната дейност на одитния комитет на ЕИСК, извършените одити и предприетите последващи действия по одобрените планове за действие, както и продължаващото разработване на ключови показатели за дейността и изпълнението през 2008 г. от отдела за вътрешен одит и готовността на ЕИСК да помогне на други институции с информация за опита, придобит в разработването на ключови показатели за дейността и изпълнението;

11. припомня, че членовете на ЕИСК не декларират финансовите си интереси, нито разкриват съответна информация относно упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране, и заемане на платени длъжности или извършване на дейности срещу възнаграждение; изисква ЕИСК да въведе без забавяне това задължение за всички свои членове;

12. освен това настоятелно призовава пътните разноски на членовете на ЕИСК да се базират само на реалните пътни разходи; в допълнение предлага дневните надбавки да бъдат равни на получаваните от членовете на Европейския парламент; призовава генералния секретар на ЕИСК да представи до септември 2010 г. доклад пред комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент относно съответните нови вътрешни правила, които следва да бъдат приети;

13. отбелязва факта, че ad hoc групата на Бюрото на ЕИСК, която отговаря за изготвянето на предложения за преразглеждане на финансовия статут на членовете, е приключила своята работа и в момента предложението се обсъжда от съответните органи; настоятелно призовава ЕИСК да съобщи резултатите от този процес;

14. припомня своята забележка, че разпоредбите на Финансовия регламент по отношение на възлагането на обществени поръчки все още са прекомерно тежки за по-малките институции; припомня на Комисията своето искане за провеждане на подробни консултации с ЕИСК в хода на предварителната й работа по изготвянето на евентуални бъдещи предложения за изменение на Финансовия регламент, с цел да се гарантира, че безпокойствата на ЕИСК се отчитат напълно;

15. отправя похвала към ЕИСК за качеството на неговия годишен отчет за дейността и приветства включването на изрични последващи мерки в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Илиана Иванова, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(2)

ОВ C 273, 13.11.2009 г.

(3)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(5)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 71, 14.3.2008 г.

(7)

ОВ C 273, 13.11.2009 г.

(8)

ОВ C 269, 10.11.2009 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 273, 13.11.2009 г., стр. 122.

(10)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(11)

Европейската инициатива за прозрачност, на http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Правна информация - Политика за поверителност