ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

  26. 3. 2010 - (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Ryszard Czarnecki


  Postup : 2009/2073(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0080/2010
  Předložené texty :
  A7-0080/2010
  Přijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

  (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008,

  –   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0177/2009)[1],

  –   s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

  –   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[2],

  –   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[3],

  –   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[4], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0080/2010),

  1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Evropského hospodářského a sociálního výboru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

  2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

  (C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008[5],

  –   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0177/2009)[6],

  –   s ohledem na výroční zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

  –   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů[7],

  –   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES[8],

  –   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[9], a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

  –   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0080/2010),

  A. vzhledem k tomu, že „občané mají právo vědět, jakým způsobem se nakládá s jejich daněmi a jak se zachází s pravomocí, jež byla svěřena politickým orgánům“[10],

  1.  bere na vědomí, že v roce 2008 měl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 118 milionů EUR (116 milionů v roce 2007), přičemž míra jejich využití činila 95,64 %, což odpovídá průměru u ostatních institucí (95,67 %);

  2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o EHSV, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

  3.  bere na vědomí mírné zvýšení počtu trvalých pracovních míst (700 míst v roce 2008, 695 míst v roce 2007), které byly vytvořeny pro EHSV, a skutečnost, že téměř všechna tato pracovní místa byla obsazena (14 neobsazených pracovních míst v roce 2008; 8 neobsazených pracovních míst v roce 2007); vítá přijetí a provádění střednědobého plánu (strategie na období 2008–2013), jehož cílem je prosazování rovných příležitostí a různorodého přístupu v rámci sekretariátu, zejména zavedení obecně platného flexibilního uspořádání pracovní doby v následujících letech, a dále vítá střednědobý vzdělávací plán (na období 2008–2010) a vytvoření politiky mobility zaměstnanců; očekává zprávy o pokroku dosaženém v politice řízení lidských zdrojů;

  4.  upozorňuje na poznámku Účetního dvora v příloze 11.2 jeho výroční zprávy, podle níž EHSV (stejně jako Parlament) používá odlišný přístup při uplatňování ustanovení služebního řádu týkajících se koeficientu násobení platů; poznamenává, že EHSV tímto poskytuje svým zaměstnancům finanční výhody, které ostatní instituce neposkytují, a dochází tím také ke zvýšeným nákladům; znovu opakuje, že ustanovení služebního řádu týkající se koeficientu násobení platů by mělo být vykládáno a prováděno všemi institucemi stejně; bere na vědomí záměr EHSV přizpůsobit své postupy v souladu s rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu;

  5.  vítá uplatňování dohody o administrativní spolupráci mezi EHSV a Výborem regionů na období 2008–2014 a žádá EHSV a Výbor regionů, aby informovaly o dosaženém pokroku, pokud jde o harmonizaci jejich standardů vnitřní kontroly a příslušných finančních postupů používaných společnými službami; bere na vědomí vzájemně vyhovující řešení rozdělení ověřování v rámci společných služeb podle toho, zda odpovědná schvalující osoba pochází z jednoho či druhého výboru;

  6.  připomíná, že rozdělení služeb vyplývající z dohody o administrativní spolupráci by nemělo mít dopad na rozpočet, a očekává přezkum dohody v polovině období, který má proběhnout v roce 2011, a s tím také společnou analýzu, kterou vypracuje EHSV a Výbor regionů;

  7.  vítá výsledky hodnocení minidohod o spolupráci v oblastech, kterých se týká rozdělení služeb, jež provedly společně EHSV a Výbor regionů, zejména pak jejich závěr, že nový systém řízení zajistil lepší administrativní spolupráci mezi oběma výbory, že rozdělené služby dokázaly zachovat stejnou kvalitu a zvýšily efektivnost a že nebylo zapotřebí žádných dodatečných rozpočtových prostředků; také bere na vědomí závěr, že některá praktická hlediska spolupráce by měla být v budoucnu vylepšena;

  8.  vítá úsilí EHSV v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti systémů IT, zejména jednání EHSV a Výboru regionů s Komisí o využití systému personálního řízení Sysper2;

  9.  bere na vědomí ujištění EHSV, pokud jde o kontroly, zejména že vnitřní předpisy EHSV stanoví systematické ověřování ex-ante, a že toto ověřování je umocněno náhodnými kontrolami ex-post, zejména v oblastech s velkým objemem prostředků;

  10.  vítá úspěšné fungování výboru EHSV pro audit, provedené kontroly a následná opatření navazující na schválené akční plány a dále vítá další rozvoj klíčových ukazatelů činnosti a výkonnosti (KAPI) v roce 2008, o nějž se zasloužilo oddělení interního auditu, a připravenost EHSV podpořit další instituce poskytováním informací o získaných zkušenostech při vývoji ukazatelů KAPI;

  11. připomíná, že členové EHSV nezveřejňují své finanční zájmy ani neposkytují příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech; žádá, aby EHSV neprodleně zavedl tuto povinnost pro své členy;

  12. naléhavě také žádá, aby cestovní náklady členů EHSV vycházely pouze ze skutečných nákladů; dále navrhuje, aby denní příspěvky odpovídaly příspěvkům, které jsou poskytovány poslancům Evropského parlamentu; žádá generálního tajemníka EHSV, aby informoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu nejpozději do září 2010 o příslušných nových vnitřních předpisech, které mají být přijaty;

  13. bere na vědomí skutečnost, že ad hoc skupina předsednictva EHSV odpovědná za vypracování návrhů na revizi finančního statutu členů dokončila svou práci a návrh je nyní projednáván v příslušných orgánech; naléhavě žádá EHSV, aby sdělil výsledky tohoto procesu;

  14. opakuje svou připomínku, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek vyplývající z finančního nařízení jsou pro menší instituce nadměrně komplikovaná; připomíná Komisi svůj požadavek, aby při přípravě, která předchází vypracování jakýchkoli budoucích návrhů změn finančního nařízení, věc podrobně konzultovala s EHSV, aby jeho připomínky byly plně zohledněny;

  15. chválí EHSV za kvalitní zpracování jeho výroční zprávy o činnosti a vítá skutečnost, že zpráva hovoří i o konkrétních opatření navazujících na předchozí rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  23.3.2010

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan