Procedure : 2009/2073(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0080/2010

Indgivne tekster :

A7-0080/2010

Forhandlinger :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0137

BETÆNKNING     
PDF 139kWORD 70k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Ryszard Czarnecki

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008(1),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2008 – Bind I (C7‑0177/2009)(2),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2008 med de kontrollerede institutioners svar(3),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(4),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, samt til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7‑0080/2010),

1.  meddeler Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs budget for regnskabsåret 2008;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008(6),

–   der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 2008 – Bind I (C7‑0177/2009)(7),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2008,

–   der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2008 med de kontrollerede institutioners svar(8),

–   der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 248(9),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, samt til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(10), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7‑0080/2010),

A. der henviser til, at borgerne har ret til at vide, hvordan deres skatter bruges, og hvordan de politiske organers beføjelser håndteres(11),

1.  bemærker, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU's) disponible forpligtelsesbevillinger i 2008 samlet udgjorde 118 mio. EUR (i 2007 116 mio. EUR) med en udnyttelsesgrad på 95,64 %, hvilket er det samme som gennemsnittet for de øvrige institutioner (95,67 %);

2.  bemærker, at det af Revisionsrettens årsberetning fremgår, at revisionen ikke gav anledning til væsentlige bemærkninger, hvad angår EØSU;

3.  bemærker den mindre stigning i antallet af faste stillinger (700 stillinger i 2008, 695 stillinger i 2007), som er afsat til EØSU, og at næsten alle disse stillinger er blevet besat (14 ledige stillinger i 2007, 8 ledige stillinger i 2006); glæder sig over vedtagelsen og gennemførelsen af planen på mellemlang sigt (strategien for 2008-2013) for at fremme lige muligheder og mangfoldighed i sekretariatet, navnlig ved at indføre generelle flextidsordninger i fremtiden såvel som uddannelsesplanen på mellemlang sigt (2008-2010) og udvikle en politik for personalemobilitet og ser frem til rapporter om fremskridt inden for politikken for menneskelige ressourcer;

4.  henviser til Revisionsrettens bemærkning i bilag 11.2 i dens årsberetning om, at EØSU (såvel som Parlamentet) bruger en anderledes fremgangsmåde ved anvendelsen af tjenestemandsvedtægtens bestemmelser om multiplikationsfaktoren; påpeger, at EØSU dermed giver deres ansatte en finansiel fordel, som de øvrige institutioner ikke giver, og at dette fører til højere udgifter; gentager, at tjenestemandsvedtægtens bestemmelser om multiplikationsfaktoren bør fortolkes og anvendes af alle institutioner på samme måde; bemærker, at EØSU har til hensigt at tilpasse sin praksis i overensstemmelse med den ventede afgørelse fra Retten for EU-personalesager;

5.  glæder sig over gennemførelsen af den administrative samarbejdsaftale mellem EØSU og Regionsudvalget for 2008-2014 og opfordrer EØSU og Regionsudvalget til at orientere om de fremskridt, der er gjort med at harmonisere deres interne kontrolstandarder såvel som relevante finansielle procedurer i forbindelse med Den Fælles Tjeneste; bemærker den gensidigt tilfredsstillende løsning på fordeling af kontrol i Den Fælles Tjeneste fra et udvalg til et andet på grundlag af den ansvarlige anvisningsberettigedes "oprindelse";

6.  minder om, at afkobling som følge af den administrative samarbejdsaftale bør være budgetneutral og ser frem til midtvejrevisionen af aftalen i 2011 og i denne forbindelse til en fælles analyse af EØSU og Regionsudvalget;

7.  glæder sig over udfaldet af evalueringen af minisamarbejdsaftalerne inden for de områder, der er berørt af afkoblingen, og som er gennemført i fællesskab af EØSU og Regionsudvalget, navnlig konklusionerne om, at den nye forvaltningsstruktur har forbedret det administrative samarbejde mellem udvalgene, og at de afkoblede tjenester har bevaret kvaliteten og øget effektiviteten, og at der ikke har været behov for yderligere budgetmidler; bemærker også konklusionen om, at nogle praktiske aspekter ved samarbejdet bør forbedres i fremtiden;

8.  glæder sig over EØSU's indsats inden for det interinstitutionelle samarbejde om it-systemer, navnlig EØSU's og Regionsudvalgets forhandlinger med Kommissionen om anvendelsen af personaleadministrationssystemet Sysper2;

9.  noterer sig EØSU's erklæring om kontroller, navnlig at EØSU's interne bestemmelser foreskriver en systematisk forudgående kontrol, og at den øges ved hjælp af efterfølgende kontroller på stikprøvebasis, navnlig inden for områder af et stort omfang;

10.  glæder sig over det vellykkede arbejde i EØSU's revisionsudvalg, de gennemførte revisioner og opfølgningen af handlingsplanerne såvel som den fortsatte udvikling af centrale aktivitets- og resultatindikatorer i 2008, som blev foretaget af den interne revisionsenhed og EØSU's vilje til at støtte andre institutioner med oplysninger om de gevinster, der er opnået ved at udvikle centrale aktivitets- og resultatindikatorer;

11.  bemærker, at EØSU's medlemmer ikke offentliggør erklæringer om deres finansielle interesser eller relevante oplysninger om erhvervsaktiviteter, lønnede hverv eller aktiviteter; anmoder om, at EØSU straks indfører denne forpligtelse for dets medlemmer;

12.  opfordrer endvidere til, at EØSU's medlemmers rejseudgifter udelukkende bør baseres på reelle omkostninger til rejser; foreslår derudover, at daglige diæter bør svare til de beløb, medlemmerne af Europa-Parlamentet modtager; opfordrer EØSU's generalsekretær til inden september 2010 at aflægge rapport til Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg om de passende nye interne regler, der skal vedtages;

13.  bemærker, at EØSU's Præsidiums ad hoc-gruppe, der er ansvarlig for at udarbejde forslag om revision af medlemmernes finansielle vilkår, har afsluttet sit arbejde, og at forslaget nu behandles i de relevante organer; opfordrer indtrængende EØSU til at orientere om resultatet af dette;

14.  minder om sin bemærkning om, at finansforordningens regler om indkøbsaftaler er overdrevent omstændelige for mindre institutioner; minder Kommissionen om sin anmodning om i vid udstrækning at høre EØSU ved udformning af eventuelle fremtidige forslag til ændring af finansforordningen med henblik på at sikre, at der til fulde tages højde for EØSU's bekymringer;

15.  påskønner EØSU for kvaliteten af dens årlige aktivitetsrapport og glæder sig over, at den indeholder en klar opfølgning på Parlamentets tidligere dechargeafgørelser.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 71 af 14.3.2008.

(2)

EUT C 273 af 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUT C 269 af 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUT C 273 af 13.11.2009, s. 122.

(5)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 71 af 14.3.2008.

(7)

EUT C 273 af 13.11.2009, s. 1.

(8)

EUT C 269 af 10.11.2009, s. 1.

(9)

EUT C 273 af 13.11.2009, s. 122.

(10)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(11)

Det europæiske åbenhedsinitiativ på http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik