ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

  26.3.2010 - (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγητής: Ryszard Czarnecki
  PR_DEC_Λοιπά
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


  Διαδικασία : 2009/2073(DEC)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0080/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0080/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

  (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008[1],

  –   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 - Τόμος I (C7 -0177/2009)[2],

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων[3],

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[4],

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 (10), 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα άρθρα 314 (10), 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5] και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7‑0080/2010),

  1.  χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008·

  2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα Απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

  • [1]  ΕΕ L 71, 14.3.2008.
  • [2]  ΕΕ C 273, 13.11.2009
  • [3]  ΕΕ C 269, 5.6.2009, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 273,
  • [5]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Απόφασής του σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

  (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008[1],

  –   έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2008 - Τόμος I (C7 -0177/2009)[2],

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2008,

  –   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των ελεγχόμενων θεσμικών οργάνων[3],

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, που παρέχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ[4],

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272 (10), 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα άρθρα 314 (10), 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5] και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7‑0080/2010),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι «οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται οι φόροι που πληρώνουν και πώς διαχειρίζονται οι πολιτικοί φορείς την εξουσία που τους παραχωρείται»[6],

  1.  σημειώνει ότι το 2008 η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είχε στη διάθεσή της πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων ανερχόμενες σε 118 εκατ. Ευρώ συνολικά (116 εκατ. ευρώ το 2007), με ποσοστό απορρόφησης 95,64 %, δηλ. το ίδιο με το μέσο όρο των υπόλοιπων οργάνων (95,67 %),

  2.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του ότι από τον έλεγχο δεν προέκυψε καμία σημαντική παρατήρηση όσον αφορά την ΕΟΚΕ·

  3.  σημειώνει τη μικρή αύξηση του αριθμού των μονίμων θέσεων (700 θέσεις το 2008· 695 θέσεις το 2007) που διατέθηκαν στην ΕΟΚΕ, και το γεγονός ότι σχεδόν όλες αυτές οι θέσεις πληρώθηκαν ( 14 θέσεις το 2007)· 8 θέσεις το 2006)· επιδοκιμάζει την έγκριση και εκτέλεση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου (στρατηγική 2008-2013) για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ποικιλομορφίας στη γραμματεία, συγκεκριμένα με την καθιέρωση των γενικών ρυθμίσεων για το ελαστικό ωράριο, καθώς και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο κατάρτισης (2008-2010) με τη χάραξη μια πολιτικής κινητικότητας του προσωπικού, και προσμένει εκθέσεις σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πολιτική των ανθρώπινων πόρων,

  4.  επισημαίνει την παρατήρηση που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Παράρτημα 11.2 της ετήσιας έκθεσής του στη διαφορετική προσέγγιση της ΕΟΚΕ (καθώς και του Κοινοβουλίου) κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων σ' ό, τι αφορά τον συντελεστή πολλαπλασιασμού· επισημαίνει ότι τοιουτοτρόπως η ΕΟΚΕ χορηγεί στο προσωπικό της ένα οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν χορηγούν τα λοιπά θεσμικά όργανα, πράγμα που οδηγεί σε υψηλότερες δαπάνες· επαναλαμβάνει ότι οι διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τον συντελεστή πολλαπλασιασμού πρέπει να ερμηνεύονται και εφαρμόζονται από όλα τα θεσμικά όργανα κατά τον ίδιον τρόπο· υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΟΚΕ να ευθυγραμμίσει την πρακτική της προς την αναμενόμενη απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης,

  5.  χαιρετίζει την εφαρμογή της συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) για την περίοδο 2008-2014, και καλεί την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ να κοινοποιήσουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σ' ό, τι αφορά την εναρμόνιση των πρότυπών τους για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και τις σχετικές δημοσιονομικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις κοινές υπηρεσίες, λαμβάνει υπό σημείωση την ικανοποιητική και για τις δυο πλευρές λύση της ανάθεσης του ελέγχου στις κοινές υπηρεσίες με βάση την "προέλευση" του αρμόδιου διατάκτη στον οποίο έχει αναθέσει τον έλεγχο είτε η ΕΟΚΕ είτε η ΕτΠ,

  6.  υπενθυμίζει ότι αυτός ο διαχωρισμός που προκύπτει από τη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας πρέπει να είναι ουδέτερος για τον προϋπολογισμό, και αναμένει την ενδιάμεση εξέταση της συμφωνίας, προγραμματισμένη για το 2011, και ως μέρος αυτής, μια κοινή ανάλυση της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ,

  7.  επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμφωνιών μίνι-συνεργασίας στους τομείς που αφορά ο διαχωρισμός, όπως τον εφαρμόζουν από κοινού η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ, και συγκεκριμένα, τα πορίσματά τους ότι η νέα δομή διακυβέρνησης έχει βελτιώσει τη διοικητική συνεργασία ανάμεσα στις επιτροπές αυτές, ότι οι διαχωρισμένες υπηρεσίες έχουν διατηρήσει την ποιότητα και βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και δεν απαιτούνται συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέσα· υπογραμμίζει επίσης το πόρισμα ότι πρέπει να βελτιωθούν στο μέλλον ορισμένες πρακτικές πτυχές της συνεργασίας,

  8.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ στον τομέα της διοργανικής συνεργασίας σ' ό, τι αφορά τα συστήματα πληροφορικής, και συγκεκριμένα, τις διαπραγματεύσεις της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ με την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης του προσωπικού Sysper2,

  9.  επισημαίνει τη διαβεβαίωση της ΕΟΚΕ σχετικά με τους ελέγχους, συγκεκριμένα ότι ο εσωτερικός κανονισμός της ΕΟΚΕ προβλέπει συστηματικό εκ των προτέρων έλεγχο, και ότι αυτός επαυξάνεται με δειγματοληπτικούς εκ των υστέρων ελέγχους, ιδιαίτερα στους τομείς μεγάλου όγκου,

  10.  επικροτεί την επιτυχή λειτουργία της επιτροπής ελέγχου της ΕΟΚΕ, τους διενεργούμενους ελέγχους και τη συνέχεια στα συμφωνηθέντα προγράμματα δράσης, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη βασικών δεικτών δραστηριότητας και επίδοσης (ΒΔΔΕ) το 2008 στην οποία προέβη η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την ετοιμότητα της ΕΟΚΕ να στηρίξει τα θεσμικά όργανα παρέχοντάς τους τα στοιχεία σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα στην ανάπτυξη των ΒΔΔΕ,

  11.  υπενθυμίζει ότι τα Μέλη της ΕΟΚΕ δεν προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων ή γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν θέματα όπως οι δηλωτέες επαγγελματικές δραστηριότητες και οι επ’ αμοιβή θέσεις ή δραστηριότητες· ζητεί από την ΕΟΚΕ να θεσπίσει αυτή την υποχρέωση για τα μέλη της χωρίς χρονοτριβή,

  12.  ζητεί περαιτέρω τα έξοδα ταξιδίου των μελών της ΕΟΚΕ να βασίζονται μόνο στο πραγματικό κόστος ταξιδίου, προτείνει επιπλέον οι ημερήσιες αποζημιώσεις να είναι ίσες με αυτές που λαμβάνουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητεί από το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ να υποβάλει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από το Σεπτέμβριο του 2010, έκθεση σχετικά με τους ενδεδειγμένους νέους εσωτερικούς κανόνες που θα εγκριθούν,

  13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ad-hoc ομάδα του Προεδρείου της ΕΟΚΕ η αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την αναθεώρηση του οικονομικού καθεστώτος των μελών ολοκλήρωσε το έργο της και τώρα συζητείται η πρόταση με τις αρμόδιες υπηρεσίες· ζητεί από την ΕΟΚΕ να κοινοποιήσει την έκβαση αυτής της διαδικασίας

  14.  υπενθυμίζει την παρατήρησή του ότι οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων στο δημοσιονομικό κανονισμό είναι υπερβολικά επαχθείς για τα μικρότερα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή το αίτημά του να προβαίνει εκείνη σε εκτενείς διαβουλεύσεις με την ΕΟΚΕ κατά τη διενέργεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της πριν από τη σύνταξη οιωνδήποτε μελλοντικών προτάσεων για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ανησυχίες της ΕΟΚΕ,

  15.  συγχαίρει την ΕΟΚΕ για την ποιότητα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της και επικροτεί το ότι συμπεριελήφθη σ' αυτή η ευκρινής συνέχεια που δόθηκε στις προηγούμενες αποφάσεις απαλλαγής του Κοινοβουλίου.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.3.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Søren Bo Søndergaard

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan