RAPORT Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

26.3.2010 - (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Ryszard Czarnecki


Menetlus : 2009/2073(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0080/2010
Esitatud tekstid :
A7-0080/2010
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarvet[1];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C7‑0177/2009)[2];

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2008. aastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2008. aasta eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega[3];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[4]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[5], eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7‑0080/2010),

1.  annab heakskiidu Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2008. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarvet[6];

–   võttes arvesse Euroopa ühenduste 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet – I köide (C7‑0177/2009)[7];

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale asutusele 2008. aastal läbi viidud siseauditite kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2008. aasta eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega[8];

–   võttes arvesse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 248 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust;[9]

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[10], eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7‑0080/2010),

A. arvestades, et „kodanikel on õigus teada, kuidas nende tasutavaid makse kulutatakse ning kuidas poliitilistele üksustele usaldatud võimu kasutatakse”[11],

1.  märgib, et 2008. aastal oli Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel (EMSK) kulukohustuste assigneeringuid kokku 118 miljonit eurot (2007. aastal oli see summa 116 miljonit eurot) ning assigneeringute kasutusmäär 95,64 %, mis oli sarnane teiste institutsioonide keskmisega (95,67 %);

2.  juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee osas ei andnud audit alust olulisteks tähelepanekuteks;

3.  märgib EMSK-le ette nähtud alaliste ametikohtade vähest suurenemist (700 ametikohta 2008. aastal; 695 ametikohta 2007. aastal) ja asjaolu, et peaaegu kõik neist ametikohtadest on täidetud (14 vaba ametikohta 2007. aastal; 8 vaba ametikohta 2006. aastal); väljendab heameelt keskmise tähtajaga kava (strateegia aastateks 2008–2013) vastuvõtmise ja rakendamise üle, et edendada sekretariaadis võrdseid võimalusi ja soodustada mitmekesisust, eelkõige kehtestades tulevikus üldise paindliku tööaja, samuti keskmise tähtajaga koolituskava (2008–2010) ning töötajate liikuvust käsitleva poliitika arendamise üle ja ootab aruandeid personalipoliitika edendamise kohta;

4.  juhib tähelepanu kontrollikoja aastaaruande lisas 11.2 esitatud tähelepanekule, et EMSK (ja samuti Euroopa Parlament) kasutab korrutustegurit käsitlevate personalieeskirjade sätete kohaldamiseks teistsugust lähenemist; juhib tähelepanu asjaolule, et EMSK annab seeläbi oma töötajatele majanduslikke privileege, mida teised institutsioonid oma töötajatele ei anna, ning see põhjustab suuremaid kulusid; kordab, et kõik institutsioonid peaksid korrutustegurit käsitlevaid personalieeskirjade sätteid tõlgendama ja rakendama ühel ja samal viisil; võtab teadmiseks EMSK kavatsuse kohandada oma tegevust Avaliku Teenistuse Kohtu oodatava otsusega;

5.  väljendab heameelt EMSK ja Regioonide Komitee vahel ajavahemikuks 2008–2014 sõlmitud halduskoostöö lepingu rakendamise üle ning kutsub EMSKd ja Regioonide Komiteed üles teavitama sellest, kuidas nad on saavutanud edu oma sisekontrollistandardite ja ühistalitustega seotud asjakohaste finantsmenetluste ühtlustamisel; võtab teadmiseks vastastikku rahuldava lahenduse, mille kohaselt ühistalituste kontrollivastutus on jaotatud emma-kumma komitee vastutava eelarvevahendite käsutaja „algupära” alusel;

6.  tuletab meelde, et halduskoostöölepingust tulenev eraldamine ei tohiks mõjutada eelarvet, ning ootab 2011. aastal teostatavat lepingu vahehindamist ja selle osana EMSK ja Regioonide Komitee ühist analüüsi;

7.  on rahul EMSK ja Regioonide Komitee ühiselt teostatud minikoostöölepingu hindamise tulemustega eraldamisest mõjutatud valdkondades, eelkõige nende järeldustega, et uus haldusstruktuur on parandanud komiteede vahelist halduskoostööd, eraldatud teenuste kvaliteet on säilinud ja nende tõhusus paranenud ning täiendavaid eelarvevahendeid ei ole vaja läinud; võtab samuti teadmiseks järelduse, et tulevikus oleks vaja parandada mõningaid koostööga seotud praktilisi aspekte;

8.  suhtub positiivselt EMSK tegevusse infotehnoloogiliste süsteemide valdkonnas institutsioonidevahelise koostöö raames, eelkõige EMSK ja Regioonide Komitee läbirääkimistesse komisjoniga personalihaldussüsteemi Sysper2 kasutamise üle;

9.  võtab teadmiseks EMSK kinnituse kontrollide kohta, eelkõige selle, et EMSK sise-eeskirjad näevad ette süsteemse eelkontrolli ja seda täiendavad pistelised järelkontrollid, eriti suuremahulistes valdkondades;

10.  väljendab heameelt EMSK auditikomisjoni eduka tegevuse, teostatud auditite ja kokkulepitud tegevuskavade järelmeetmete, samuti siseauditi üksuse poolt olulisemate tegevus- ja tulemusnäitajate edasiarendamise üle 2008. aastal ning EMSK valmisoleku üle toetada teisi institutsioone teabega olulisemate tegevus- ja tulemusnäitajate arendamisel saadud kogemuste kohta;

11.  tuletab meelde, et EMSK liikmed ei deklareeri oma majanduslikke huve ega avalikusta asjakohast teavet deklareeritava kutsetegevuse ja tasustatavate ametikohtade või tegevuste kohta; nõuab, et EMSK kehtestaks viivitamata oma liikmetele selle kohustuse;

12.  nõuab lisaks, et EMSK liikmete sõidukulud kaetakse üksnes tegelike sõidukulude ulatuses; teeb ettepaneku, et päevarahad võrduksid Euroopa Parlamendi liikmetele makstavate päevarahadega; kutsub EMSK peasekretäri üles esitama enne 2010. aasta septembrit Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile aruande asjakohaste kehtestatavate sise-eeskirjade kohta;

13.  võtab teadmiseks asjaolu, et EMSK juhatuse ajutine töörühm, mis vastutab ettepanekute koostamise eest liikmete finantseeskirja läbivaatamiseks, on oma töö lõpule viinud ja asjaomane ettepanek on nüüd vastavates organites arutamisel; nõuab tungivalt, et EMSK annaks teada kõnealuse protsessi tulemustest;

14.  tuletab meelde oma tähelepanekut, et finantsmääruse hanke-eeskirjad on väikeste institutsioonide jaoks ülearu koormavad; tuletab komisjonile meelde oma üleskutset konsulteerida põhjalikult EMSKga eeltöö tegemisel finantsmääruse muutmise ettepanekute esitamiseks tulevikus, et tagada EMSK ettepanekute täielik arvessevõtmine;

15.  kiidab EMSKd aasta tegevusaruande kvaliteedi eest ning tunneb heameelt, et aruandesse on lisatud üksikasjalik ülevaade Euroopa Parlamendi varasemate heakskiidu andmise otsuste suhtes võetud järelmeetmete kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan