Menettely : 2009/2073(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0080/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0080/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0137

MIETINTÖ     
PDF 136kWORD 67k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008 – Nide I (C7‑0177/2009)(2),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2008 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(4),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0080/2010),

1.  myöntää talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(6),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008 – Nide I (C7‑0177/2009)(7),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2008 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset(8),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(9),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 276 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(10) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0080/2010),

A. ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän maksamansa verot menevät ja miten poliittiset elimet käyttävät niille uskottua valtaa(11),

1.  panee merkille, että vuonna 2008 Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 118 miljoonaa euroa (2007: 116 miljoonaa euroa), joiden käyttöaste oli 95,64 prosenttia, mikä vastasi muiden toimielinten keskiarvoa (95,67 prosenttia);

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta merkittäviin huomautuksiin talous- ja sosiaalikomitean osalta;

3.  panee merkille, että talous- ja sosiaalikomitean vakinaiset virat lisääntyivät hieman (700 virkaa vuonna 2008 ja 695 virkaa vuonna 2007) ja että lähes kaikki kyseisistä viroista on täytetty (14 avointa tointa vuonna 2008 ja 8 avointa tointa vuonna 2007); pitää myönteisenä, että talous- ja sosiaalikomiteassa on hyväksytty ja pantu täytäntöön keskipitkän aikavälin suunnitelma (vuosien 2008–2013 strategia) yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja monimuotoisuuden edistämiseksi sihteeristössä – tavoitteena on erityisesti ottaa käyttöön joustava työaika tulevaisuudessa – sekä keskipitkän aikavälin koulutussuunnitelma (2008–2010) ja kehitetty henkilöstökiertoa koskeva strategia, ja toivoo, että sille tiedotetaan henkilöstöpolitiikan edistymisestä;

4.  viittaa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa liitteessä 11.2 tekemään havaintoon, jonka mukaan talous- ja sosiaalikomitea (kuten myös parlamentti) soveltaa palkkakertoimista annettuja henkilöstösääntöjen määräyksiä eri tavoin kuin muut toimielimet; huomauttaa, että tällä tavoin talous- ja sosiaalikomitea myöntää henkilöstölleen taloudellisia etuja, joita muut toimielimet eivät myönnä, ja että tämä nostaa kustannuksia; toistaa, että kaikkien toimielinten olisi tulkittava ja sovellettava palkkakertoimia koskevia henkilöstösääntöjen määräyksiä samalla tavoin; panee merkille, että talous- ja sosiaalikomitea aikoo mukauttaa käytäntöään virkamiestuomioistuimen tulevan päätöksen mukaisesti;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea ovat panneet täytäntöön hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen kaudelle 2008–2014, ja kehottaa talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tiedottamaan siitä, miten ne ovat edistyneet sisäisen valvonnan standardiensa ja yhteispalveluihin liittyvien asiaankuuluvien varainhoitomenettelyjen yhdenmukaistamisessa; panee merkille kummankin osapuolen kannalta tyydyttävän ratkaisun, jossa tarkastusvastuu yhteispalveluissa jaetaan jommankumman komitean tulojen ja menojen hyväksyjän "alkuperän" perusteella;

6.  palauttaa mieliin, ettei hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen mukainen palvelujen irrottaminen saisi vaikuttaa talousarvioon, ja odottaa vuonna 2011 toteutettavaa sopimuksen väliarviointia ja sen osana talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean yhteistä analyysia;

7.  suhtautuu myönteisesti talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean irrotettuja palveluja koskevista miniyhteistyösopimuksista yhdessä tekemän arvioinnin tuloksiin, erityisesti päätelmiin, joiden mukaan uusi hallintorakenne on parantanut komiteoiden välistä hallinnollista yhteistyötä, irrotettujen palvelujen laatu on säilynyt ja niiden tehokkuus on parantunut eikä lisämäärärahoja ole tarvittu; panee myös merkille päätelmän, jonka mukaan tiettyjä yhteistyön käytännön osa-alueita olisi tulevaisuudessa parannettava;

8.  suhtautuu myönteisesti talous- ja sosiaalikomitean toimiin tietojenkäsittelyjärjestelmiä koskevan toimielinten välisen yhteistyön alalla, erityisesti talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean neuvotteluihin komission kanssa Sysper2‑henkilöstöhallintojärjestelmän käytöstä;

9.  panee merkille tarkastuksia koskevan talous- ja sosiaalikomitean lausuman, erityisesti sen, että talous- ja sosiaalikomitean sisäisten sääntöjen mukaan ennakkotarkastuksia tehdään järjestelmällisesti ja että valvontaa tehostetaan satunnaisilla jälkitarkastuksilla varsinkin aloilla, joilla volyymit ovat suuria;

10. suhtautuu myönteisesti talous- ja sosiaalikomitean tarkastuskomitean menestyksekkääseen toimintaan, tehtyihin tarkastuksiin ja sovittujen toimintasuunnitelmien mukaisiin toimiin sekä siihen, että sisäisen tarkastuksen yksikkö kehitti vuonna 2008 edelleen keskeisiä toiminta- ja tulosindikaattoreita ja että talous- ja sosiaalikomitea on ollut valmis tukemaan muita toimielimiä antamalla niille tietoja indikaattoreiden kehittämisestä saaduista kokemuksista;

11. palauttaa mieliin, että talous- ja sosiaalikomitean jäsenet eivät ilmoita taloudellisia etujaan tai kerro asiaankuuluvia tietoja ilmoituksenalaisesta ammatillisesta toiminnasta ja palkallisista toimista tai tehtävistä; pyytää, että talous- ja sosiaalikomitea ottaa käyttöön tällaisen jäseniään koskevan velvoitteen viipymättä;

12. kehottaa lisäksi korvaamaan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten matkakulut yksinomaan todellisten matkakustannusten perusteella; katsoo myös, että päivärahojen olisi oltava samansuuruiset kuin Euroopan parlamentin jäsenten saamat päivärahat; pyytää talous- ja sosiaalikomitean pääsihteeriä antamaan Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle syyskuuhun 2010 mennessä selvityksen siitä, mitä aiheellisia uusia sisäisiä sääntöjä aiotaan antaa;

13. panee merkille, että talous- ja sosiaalikomitean työvaliokunnan tilapäinen ryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia jäsenten taloudellista asemaa koskevien sääntöjen muuttamiseksi, on saanut työnsä päätökseen ja että sen ehdotusta käsitellään parhaillaan asianmukaisissa elimissä; pyytää talous- ja sosiaalikomiteaa tiedottamaan sille prosessin lopputuloksesta;

14. toteaa jälleen, että varainhoitoasetukseen sisältyvät hankintoja koskevat säännöt ovat edelleen pienten toimielinten kannalta liian raskaita; palauttaa mieliin pyyntönsä, että komissio – tehdessään alustavaa työtään ennen varainhoitoasetukseen esitettävien mahdollisten muutosehdotusten laatimista – kuulisi laajalti talous- ja sosiaalikomiteaa varmistaakseen, että sen näkökannat otetaan täysimääräisesti huomioon;

15. antaa talous- ja sosiaalikomitealle tunnustusta sen vuotuisen toimintakertomuksen laadusta ja pitää myönteisenä, että siihen on sisällytetty tarkka selvitys niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten johdosta on toteutettu.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUVL L 71, 14.3.2008.

(2)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUVL L 71, 14.3.2008.

(7)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

EUVL C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

EUVL C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Euroopan avoimuusaloite, http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö