Procedūra : 2009/2073(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0080/2010

Pateikti tekstai :

A7-0080/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0137

PRANEŠIMAS     
PDF 165kWORD 85k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

dėl Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

(C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0177/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 bei 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0080/2010),

1.  suteikia Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą Europos Parlamento sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo (VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) dalį

(C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(6),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0177/2009)(7),

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(8),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį ir 274, 275 ir 276 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0080/2010),

A. kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami jų mokesčių pinigai ir kaip politiniai organai naudojasi suteiktais įgaliojimais(11),

1.  pažymi, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto turimi įsipareigojimų asignavimai 2008 m. sudarė iš viso 118 mln. eurų (2007 m. – 116 mln. eurų), iš kurių 95,64 proc. buvo panaudoti, o tai atitinka kitų institucijų vidurkį (95,67 proc.);

2.  pažymi, jog Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto auditą reikšmingų pastabų teikti nereikėjo;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad šiek tiek padaugėjo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui skirtų etatų (2008 m. - 700 etatų, 2007 m. - 695 etatai) ir kad beveik visi šie etatai buvo užimti (2007 m. buvo 14 laisvų etatų, 2006 m. - 8 laisvi etatai); džiaugiasi tuo, kad priimtas ir įgyvendinamas vidutinės trukmės laikotarpio veiklos planas (2008-2013 m. strategija), kuriuo siekiama skatinti lygių galimybių politiką ir įvairovę sekretoriato lygmeniu, ypač kalbant apie bendrų taisyklių dėl darbo pagal lankstų grafiką nustatymą ateityje, taip pat apie vidutinės trukmės laikotarpio mokymo planą (2008-2010 m.) ir darbuotojų judumo politikos plėtojimą, ir laukia ataskaitų, kuriose būtų nurodyta, kokia pažanga pasiekta vykdant žmogiškųjų išteklių politiką;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų metinės ataskaitos 11.2 priede pateiktą pastabą dėl to, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (kaip ir Parlamentas), taikydamas Tarnybos nuostatų taisykles, susijusias su multiplikatoriaus koeficientu, laikosi skirtingo metodo; pabrėžia, kad dėl šios priežasties Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo darbuotojams užtikrina finansinį pranašumą, kurio nesuteikia kitos institucijos, ir kad todėl padidėja išlaidos; pakartoja, kad Tarnybos nuostatų taisykles, susijusias su multiplikatoriaus koeficientu, visos institucijos turėtų aiškinti ir įgyvendinti vienodai; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ketina, atsižvelgdamas į laukiamą Tarnautojų teismo sprendimą, atitinkamai pakeisti savo praktiką;

5.  džiaugiasi tuo, kad įgyvendinamas Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto 2008-2014 m. laikotarpio administracinio bendradarbiavimo susitarimas, ir ragina Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą pranešti apie tai, kokia pažanga padaryta suderinant šių dviejų komitetų vidaus kontrolės standartus ir atitinkamas finansines procedūras, susijusias su bendromis tarnybomis; atkreipia dėmesį į abipusiškai priimtiną sprendimą dėl tikrinimo funkcijų paskirstymo bendrose tarnybose, atsižvelgiant į tai, kuriam iš abiejų komitetui priklauso atsakingas leidimus duodantis pareigūnas;

6.  primena reikalavimą, kad su administracinio bendradarbiavimo susitarimu susijęs paslaugų atskyrimas neturėtų daryti įtakos biudžetui, ir laukia, kol 2011 m. bus įvykdyta susitarimo laikotarpio vidurio peržiūra taip pat ir, kaip šios peržiūros dalis, pateikta bendra Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto analizė;

7.  džiaugiasi Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bendrai atlikto mažųjų bendradarbiavimo susitarimų srityse, kurios susijusios su paslaugų atskyrimu, įvertinimo rezultatais, ypač komitetų išvadomis dėl to, kad atsižvelgiant į naują valdymo struktūrą pagerėjo administracinis komitetų bendradarbiavimas, kad atskyrus paslaugas buvo išsaugota jų kokybė ir padidintas veiksmingumas, taip pat dėl to, kad nereikėjo papildomų biudžeto lėšų; taip pat atkreipia dėmesį į išvadą, kad ateityje reikėtų tobulinti kai kuriuos praktinius bendradarbiavimo aspektus;

8.  palankiai vertina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pastangas vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą informacinių technologijų sistemų srityje, ypač Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto derybas su Komisija dėl duomenų apie darbuotojus tvarkymo programos „Sysper 2“ panaudojimo;

9.  atkreipia dėmesį į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto patikinimą dėl kontrolės, ypač į tai, kad šio komiteto vidaus taisyklėse numatyti nuolatiniai ex ante patikrinimai, kurių veiksmingumas didinamas atliekant atsitiktinę ex-post kontrolę, ypač srityse, kuriose vykdoma didelio masto veikla;

10.  palankiai vertina sėkmingą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto audito komiteto veiklą, atliktus audito veiksmus ir tolesnes priemones, susijusias su sutartais veiksmų planais, taip pat džiaugiasi tuo, kad 2008 m. vidaus audito skyrius toliau plėtojo pagrindinius veiklos ir rezultatų rodiklius (angl. KAPI) ir kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pasirengęs padėti kitoms institucijoms teikdamas informaciją apie patirtį, sukauptą kuriant KAPI rodiklius;

11.  primena, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai nedeklaruoja savo finansinių interesų ir neatskleidžia informacijos tokiais klausimais, kaip deklaruotina profesinė veikla ir atlyginamos pareigos arba veikla; reikalauja, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nedelsdamas pradėtų taikyti šį įpareigojimą savo nariams;

12.  be to, ragina, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių kelionės išlaidos būtų skaičiuojamos remiantis tik faktinėmis kelionių išlaidomis, taip pat siūlo, kad dienpinigiai būtų nustatyti tokio pat dydžio, kaip gaunami Europos Parlamento narių, ir ragina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generalinį sekretorių iki 2010 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui pateikti ataskaitą apie naujas vidaus taisykles, kurios turi būti priimtos;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ad hoc grupė, kuriai pavesta parengti pasiūlymus dėl narių finansinio statuto peržiūros, baigė savo darbą ir jos pasiūlymą šiuo metu aptaria atitinkami organai; ragina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą informuoti apie šio proceso rezultatus;

14.  primena savo pastabą, kad Finansiniame reglamente nustatytos viešųjų pirkimų taisyklės pernelyg sudėtingos mažesnėms institucijos; primena Komisijai savo prašymą, kad atliekant parengiamąjį darbą prieš rengiant būsimus pasiūlymus dėl Finansinio reglamento pakeitimų būtų kuo dažniau konsultuojamasi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į šiam komitetui rūpimus klausimus;

15.  giria Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą už kokybišką metinę veiklos ataskaitą ir palankiai vertina tai, kad šioje ataskaitoje išsamiai nurodyta, kokių tolesnių priemonių imtasi atsižvelgiant į ankstesnius Parlamento sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL L 71, 2008 3 14.

(2)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(3)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(4)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(5)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

OL L 71, 2008 3 14.

(7)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(8)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(9)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

Europos skaidrumo iniciatyva: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Teisinė informacija - Privatumo politika