Procedūra : 2009/2073(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0080/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0080/2010

Debates :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0137

ZIŅOJUMS     
PDF 152kWORD 78k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

GROZĪJUMI
1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2008. finanšu gadu – I sējums (C7-0177/2009)(2),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas gada ziņojumu par 2008. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2008. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(3),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu un 274., 275. un 276. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu un 317., 318. un 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0080/2010),

1.  sniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no Parlamenta lēmuma par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējo budžetu(6),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2008. finanšu gadu – I sējums (C7-0177/2009)(7),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas gada ziņojumu par 2008. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2008. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(8),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(9), ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu un 274., 275. un 276. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu un 317., 318. un 319. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0080/2010),

A. tā kā „pilsoņiem ir tiesības zināt, kā tiek izmantoti viņu maksātie nodokļi un kā politiskās iestādes īsteno tām uzticētās pilnvaras”(11);

1.  konstatē, ka 2007. gadā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) rīcībā bija saistību apropriācijas kopumā EUR 118 miljonu apmērā (2007. gadā — EUR 116 miljoni) un to izlietojuma līmenis bija 95,64 %, kas ir tāds pats kā pārējo iestāžu vidējais rādītājs (95,67 %);

2.  konstatē, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā norāda, ka revīzijā nav konstatētas nozīmīgas nepilnības, par kurām būtu jāizsaka EESK piezīmes;

3.  konstatē, ka nedaudz palielinājies EESK piešķirto pastāvīgo amata vietu skaits (2008. gadā — 700 amata vietas, 2007. gadā — 695 amata vietas) un ka gandrīz visas no šīm amata vietām ir aizpildītas (2007. gadā — 14 brīvas amata vietas, 2006. gadā — 8 brīvas amata vietas); atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts un tiek īstenots vidējā termiņa plāns (2008.–2013. gada stratēģija), lai veicinātu sekretariātā līdztiesīgas iespējas un dažādību, jo īpaši, paredzot nākotnē ieviest vispārējus pasākumus elastīga darba laika nodrošināšanai un īstenojot vidēja termiņa apmācības plānu (2008.–2010. gadam), kā arī izstrādājot personāla mobilitātes politiku, un gaida ziņojumus par cilvēkresursu politikas īstenošanas gaitu;

4.  norāda uz Revīzijas palātas gada pārskata 11.2. pielikumā iekļauto piezīmi, ka EESK (tāpat kā Parlaments) izmanto atšķirīgu pieeju, piemērojot Civildienesta noteikumus attiecībā uz reizināšanas koeficientu; norāda, ka EESK dod saviem darbiniekiem finansiālu priekšrocību, ko citas iestādes nedara, un tas rada lielākas izmaksas; atkārtoti norāda, ka visām iestādēm ir vienādi jāinterpretē un jāīsteno Civildienesta noteikumi par reizināšanas koeficientu; ņem vērā EESK nodomu pielāgot savu darbību atbilstoši gaidāmajam Civildienesta tiesas spriedumam;

5.  atzinīgi vērtē to, kā tiek īstenots EESK un Reģionu komitejas administratīvās sadarbības nolīgums 2008.–2014. gadam, un aicina EESK un Reģionu komiteju informēt par panākumiem saistībā ar iekšējo kontroles standartu saskaņošanu un visām attiecīgajām finanšu procedūrām, kas saistītas ar kopīgajiem dienestiem; ņem vērā savstarpēji apmierinošo risinājumu pārbaudes pienākumu sadalei kopīgajos dienestos, pamatojoties uz to, kurā komitejā strādā atbildīgais kredītrīkotājs;

6.  atgādina, ka pakalpojumu nošķiršanai, kas radusies administratīvās sadarbības nolīguma rezultātā, nebūtu jāietekmē budžeta apmērs, un gaida nolīguma vidusposma pārskatu, kas jāiesniedz 2011. gadā, un EESK un Reģionu komitejas kopīgo analīzi kā daļu no šā pārskata;

7.  atzinīgi vērtē rezultātus, kas tika gūti, EESK un Reģionu komitejai kopīgi novērtējot sadarbības nolīgumus jomās, kuras skar pakalpojumu nošķiršana, jo īpaši secinājumus, ka jaunā pārvaldības struktūra ir uzlabojusi komiteju administratīvo sadarbību, ka ir saglabājusies nošķirto pakalpojumu kvalitāte un uzlabojusies to efektivitāte un ka nebija nepieciešami budžeta papildinājumi; ņem vērā arī secinājumu, ka turpmāk būtu jāuzlabo daži praktiski sadarbības aspekti;

8.  atzinīgi vērtē EESK centienus, iesaistoties iestāžu sadarbībā IT sistēmu jomā, jo īpaši EESK un Reģionu komitejas sarunas ar Komisiju par personāla vadības sistēmas Sysper2 izmantošanu;

9.  ņem vērā EESK apliecinājumu attiecībā uz kontroli, jo īpaši to, ka EESK iekšējos noteikumos ir paredzēta sistemātiska ex ante pārbaude un ka to pastiprina izlases veida ex post kontroles, jo īpaši liela apmēra jomās;

10.  atzinīgi vērtē EESK revīzijas komitejas veiksmīgo darbību, veiktās revīzijas un apstiprināto rīcības plānu izpildes pārbaudes, kā arī to, ka 2008. gadā Iekšējās revīzijas nodaļa turpināja galveno darbības un izpildes rādītāju pilnveidošanu, un EESK gatavību atbalstīt citas iestādes, sniedzot informāciju par galveno darbības un izpildes rādītāju izstrādē gūto pieredzi;

11.  atgādina, ka EESK locekļi nedeklarē savas finansiālās intereses un nesniedz atbilstīgu informāciju par deklarējamu profesionālo darbību un citiem algotiem pienākumiem vai darbībām; pieprasa, lai EESK nekavējoties ievieš šo pienākumu tās locekļiem;

12.  turklāt mudina pamatot EESK locekļu ceļa izdevumus uz faktiskajām ceļa izmaksām; ierosina dienas naudas apmēru pielīdzināt Eiropas Parlamenta deputātu dienas naudas apmēram; aicina EESK ģenerālsekretāru pirms 2010. gada septembra ziņot Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejai par to, kādi atbilstoši jauni iekšējie noteikumi ir jāpieņem;

13. konstatē, ka EESK Prezidija ad hoc grupa, kas ir atbildīga par priekšlikumu sagatavošanu komitejas locekļiem piemērojamo finanšu noteikumu grozīšanai, ir beigusi darbu un ka pašlaik attiecīgās struktūras priekšlikumu apspriež; mudina EESK ziņot par šā procesa rezultātiem;

14. norāda uz konstatējumu, ka Finanšu regulā ietvertie iepirkuma procedūras noteikumi mazākām iestādēm ir pārāk apgrūtinoši; atgādina Komisijai, kad tā veic sagatavošanās darbu pirms turpmāku Finanšu regulas grozījumu priekšlikumu izstrādes, plaši apspriesties ar EESK, lai nodrošinātu, ka tās viedoklis pilnībā tiek ņemts vērā;

15. izsaka atzinību par EESK kvalitatīvo darbības pārskatu un atzinīgi vērtē to, ka tajā ir detalizēti aprakstīti pasākumi, kas veikti saistībā ar iepriekšējiem Parlamenta lēmumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OV L 71, 14.3.2008.

(2)

OV C 273, 13.11.2009., 1. lpp.

(3)

OV C 269, 10.11.2009., 1. lpp.

(4)

OV C 273, 13.11.2009., 122. lpp.

(5)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(6)

OV L 71, 14.3.2008.

(7)

OV C 273, 13.11.2009., 1. lpp.

(8)

OV C 269, 10.11.2009., 1. lpp.

(9)

OV C 273, 13.11.2009., 122. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

Eiropas pārredzamības iniciatīva, http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Juridisks paziņojums - Privātuma politika