Procedura : 2009/2073(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0080/2010

Teksty złożone :

A7-0080/2010

Debaty :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0137

SPRAWOZDANIE     
PDF 148kWORD 82k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 – Tom I (C7–0177/2009)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0080/2010),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu tej instytucji za rok budżetowy 2008;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, sekcja 6 – Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008(6),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2008 – Tom I (C7–0177/2009)(7),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2008 wraz z odpowiedziami instytucji(8),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw, przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(9),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(10), w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0080/2010),

A. mając na uwadze, że „obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydawane są ich podatki i jak sprawowana jest władza powierzona organom politycznym”(11),

1.  zwraca uwagę, że środki na zobowiązania, jakimi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) dysponował w 2008 r. wynosiły 118 mln euro (w 2007 r.: 116 mln euro), przy stopie wykorzystania wynoszącej 95,64 %, co jest identyczne ze średnią innych instytucji (95,67 %);

2.  wskazuje na fakt, że Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie dała podstaw do żadnych istotnych uwag w odniesieniu do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES);

3.  zauważa nieznaczny wzrost liczby stałych etatów (700 etatów w 2008 r., 695 etatów w 2007 r.) przyznanych EKES oraz fakt, że prawie wszystkie te etaty zostały obsadzone (14 wakatów w 2008 r., 8 wakatów w 2007 r.); z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie i wdrożenie planu średniookresowego (strategia 2008-2013) w celu promowania równouprawnienia i różnorodności w sekretariacie, a zwłaszcza wprowadzenie systemu elastycznego czasu pracy w przyszłości, a także średniookresowego planu szkoleń (2088-2010) i rozwoju polityki mobilności personelu, oraz z niecierpliwością oczekuje sprawozdań na temat postępów w polityce kadrowej;

4.  podkreśla uwagę poczynioną przez Trybunał Obrachunkowy w załączniku 11.2 sprawozdania rocznego odnośnie do odmiennego podejścia EKES (a także Parlamentu) podczas stosowania postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących mnożnika; podkreśla, że EKES tym samym przyznaje swemu personelowi korzyść finansową, której nie otrzymują pracownicy innych instytucji oraz że powoduje ona wyższe wydatki; ponownie podkreśla, że przepisy regulaminu pracowniczego dotyczące mnożnika powinny być interpretowane i wdrażane jednakowo przez wszystkie instytucje; zauważa zamiar EKES przystosowania jego praktyki do oczekiwanego wyroku Sądu ds. Służby Publicznej;

5.  z zadowoleniem odnosi się do wdrożenia porozumienia o współpracy administracyjnej zawartego między Komitetem Regionów a Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na okres 2008-2014 i zwraca się do obu instytucji o przekazanie informacji o poczynionych postępach w zakresie harmonizacji wewnętrznych systemów kontroli oraz o odpowiednich procedurach finansowych związanych ze wspólnymi służbami; odnotowuje znalezienie odpowiadającego obu stronom rozwiązania kwestii podziału zadań związanych z weryfikacją w ramach wspólnych służb w oparciu o „pochodzenie” odpowiedzialnego intendenta z jednego lub drugiego komitetu;

6.  przypomina, że rozdzielenie wynikające z porozumienia o współpracy administracyjnej powinno mieć neutralny wpływ na budżet i oczekuje na śródokresowy przegląd porozumienia, który ma zostać dokonany w 2011 r., oraz na wspólną analizę Komitetu Regionów (KR) i EKES, która ma stanowić część tego przeglądu;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki przeprowadzonej wspólnie przez KR i EKES oceny tzw. miniporozumień o współpracy w dziedzinach objętych rozdzieleniem, a zwłaszcza wnioski, z których wynika, że nowa struktura zarządcza spowodowała poprawę współpracy między oboma komitetami, rozdzielone służby utrzymały jakość swoich działań i poprawiły wydajność oraz nie były potrzebne dodatkowe środki budżetowe; zwraca także uwagę na stwierdzenie, że w przyszłości pewne praktyczne aspekty współpracy należy poprawić;

8.  pozytywnie odnosi się do działań EKES w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy w dziedzinie systemów informatycznych, zwłaszcza negocjacji KR i EKES z Komisją w sprawie stosowania systemu zarządzania sprawami pracowników Sysper2;

9.  zauważa wiarygodność EKES jeśli chodzi o kontrole, zwłaszcza mając na uwadze, że wewnętrzne przepisy EKES przewidują systematyczną weryfikację ex ante, którą uwiarygodniają losowe kontrole ex post, zwłaszcza w dziedzinach operujących dużymi kwotami;

10.  z zadowoleniem przyjmuje uwieńczoną powodzeniem operację komitetu ds. audytu EKES, przeprowadzone kontrole i działania następcze uzgodnionych planów działania, a także dalszy rozwój kluczowych wskaźników aktywności i wydajności (KAPI) w 2008 r., przeprowadzone przez jednostkę audytu wewnętrznego, oraz gotowość EKES do wspierania innych instytucji informacjami o doświadczeniach zdobytych podczas rozwoju KAPI;

11. przypomina, że członkowie EKES nie składają oświadczeń majątkowych ani nie ujawniają istotnych informacji o podlegającej opodatkowaniu działalności zawodowej oraz piastowaniu stanowisk lub działalności, za którą pobierają wynagrodzenie; zwraca się o niezwłoczne wprowadzenie przez EKES takiego obowiązku wobec jego członków;

12. apeluje ponadto, aby wydatki na podróże członków EKES określać wyłącznie na podstawie rzeczywistych kosztów podróży; sugeruje też, aby diety dzienne były takie same jak diety otrzymywane przez posłów do Parlamentu Europejskiego; wzywa sekretarza generalnego EKES, aby przed wrześniem 2010 r. przedstawił Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego sprawozdanie w sprawie nowych przepisów wewnętrznych, które mają zostać przyjęte;

13. odnotowuje fakt, że grupa ad-hoc w Prezydium EKES odpowiedzialna za przygotowanie propozycji dotyczących zmian w statucie finansowym członków zakończyła prace oraz że jej propozycja jest obecnie omawiana przez właściwe organy; wzywa EKES do poinformowania o wynikach tego postępowania;

14. przypomina swą uwagę, że przepisy dotyczące zamówień w rozporządzeniu finansowym są nadmiernie skomplikowane dla mniejszych instytucji; przypomina Komisji o swej prośbie o wyczerpujące konsultacje z EKES podczas prowadzenia wstępnych prac przed przygotowaniem jakiegokolwiek przyszłego wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia finansowego w celu zagwarantowania, że zastrzeżenia EKES zostaną w pełni uwzględnione;

15. wyraża zadowolenie z jakości rocznego sprawozdania z działalności EKES oraz z zawartych w nim wyraźnych informacji na temat stosowania wcześniejszych zaleceń Parlamentu dotyczących absolutorium.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Dz.U. L 71 z 14.3.2008.

(2)

Dz.U. C 273 z 13.11.09, s. 1.

(3)

Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 1.

(4)

Dz.U. C 273 z 13.11.09, s. 122.

(5)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(6)

Dz.U. L 71 z 14.3.2008.

(7)

Dz.U. C 273 z 13.11.09, s. 1.

(8)

Dz.U. C 269 z 10.11.2009, s. 1.

(9)

Dz.U. C 273 z 13.11.09, s. 122.

(10)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(11)

Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości, na: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności