SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

  26.3.2010 - (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Výbor pre kontrolu rozpočtu
  Spravodajca: Ryszard Czarnecki


  Postup : 2009/2073(DEC)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0080/2010
  Predkladané texty :
  A7-0080/2010
  Prijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

  (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008[1]

  –   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7‑0177/2009)[2]

  –   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 pre orgán udeľujúci absolutórium,

  –   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[3]

  –   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[4]

  –   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

  –   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0080/2010),

  1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2008;

  2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

  2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

  (C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008[6]

  –   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2008 – Zväzok I (C7‑0177/2009)[7]

  –   so zreteľom na výročnú správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2008 pre orgán udeľujúci absolutórium,

  –   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[8]

  –   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[9]

  –   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[10], a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

  –   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0080/2010),

  A. keďže „občania majú právo vedieť, na čo sa vynakladajú ich dane a ako sa zaobchádza s právomocou zverenou politickým orgánom“[11],

  1.  konštatuje, že v roku 2008 mal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 118 miliónov EUR (v roku 2007: 116 miliónov EUR) s mierou využitia 95,64 %, rovnakou ako priemer ostatných inštitúcií (95,67 %);

  2.  poukazuje na to, že Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka EHSV, audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky;

  3.  berie na vedomie mierny nárast v počte stálych pracovných miest (700 pracovných miest v roku 2008; 695 pracovných miest v roku 2007) pridelených EHSV a skutočnosť, že takmer všetky tieto pracovné miesta sa zaplnili (14 voľných pracovných miest v roku 2008; 8 voľných pracovných miest v roku 2007);; víta prijatie a implementáciu strednodobého plánu zo strany sekretariátu (stratégia na obdobie 2008 – 2013) na podporu rovnakých príležitostí a rozmanitosti, najmä zavedenie všeobecných pravidiel flexibilnej pracovnej doby v budúcnosti, ako aj strednodobý plán odbornej prípravy (2008 – 2010) a rozvoj politiky mobility pracovníkov, a s potešením očakáva správy o pokroku v politike ľudských zdrojov;

  4.  poukazuje na poznámku Dvora audítorov v prílohe 11.2 výročnej správy o rozdielnom prístupe EHSV (ako aj Parlamentu) pri uplatňovaní ustanovení služobného poriadku, pokiaľ ide o multiplikačný faktor; zdôrazňuje, že EHSV týmto udeľuje svojim zamestnancom finančnú výhodu, ktorú ostatné inštitúcie neudeľujú, a že výsledkom toho sú vyššie výdavky; opakuje, že ustanovenia služobného poriadku týkajúce sa multiplikačného faktora by mali všetky inštitúcie interpretovať a implementovať rovnako; berie na vedomie, že EHSV mieni prispôsobiť svoje počínanie v súlade s očakávaným rozsudkom Súdu pre verejnú službu;

  5.  víta plnenie Dohody o administratívnej spolupráci medzi EHSV a Výborom regiónov (VR) v období 2008 – 2014 a vyzýva EHSV a VR, aby informovali o pokroku v harmonizácii svojich noriem vnútornej kontroly, ako aj o príslušných finančných postupoch súvisiacich so spoločnými službami; berie na vedomie vzájomne uspokojivé riešenie rozdelenia overovacej funkcie v rámci spoločných služieb na základe „pôvodu“ povoľujúceho úradníka zodpovedného za danú oblasť, z jedného alebo druhého výboru;

  6.  pripomína, že rozdelenie vyplývajúce z Dohody o administratívnej spolupráci by nemalo mať vplyv na rozpočet, a teší sa na správu o tejto dohode v polovici trvania, ktorá bude vypracovaná v roku 2011, a konkrétne na spoločnú analýzu EHSV a VR;

  7.  víta výsledky hodnotenia uskutočneného spoločne VR a EHSV týkajúceho sa malých dohôd o spolupráci v oblastiach, ktorých sa týka rozdelenie, a najmä ich závery, z ktorých vyplynulo, že nová riadiaca štruktúra zlepšila administratívnu spoluprácu medzi výbormi, že oddelené služby si udržali kvalitnú úroveň a zlepšili efektívnosť a že neboli potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky; berie tiež na vedomie záver, že niektoré praktické aspekty spolupráce by sa v budúcnosti mali zlepšiť;

  8.  víta úsilie, ktoré vynaložil EHSV v oblasti medziinštitucionálnej spolupráce v rámci systémov IT, predovšetkým v rokovaniach EHSV a VR s Komisiou o využívaní systému riadenia zamestnancov Sysper2;

  9.  berie na vedomie záruku EHSV týkajúcu sa kontrol, najmä že vnútorné pravidlá EHSV rátajú so systematickým overovaním ex-ante a že táto záruka sa zvyšuje prostredníctvom náhodných kontrol ex-post, najmä v oblastiach s veľkým objemom;

  10.  víta úspešné fungovanie audítorského výboru EHSV, uskutočnené audity a nadväzné opatrenia k odsúhlaseným akčným plánom, ako aj ďalší rozvoj ukazovateľov kľúčovej aktivity a výkonnosti (KAPI) v roku 2008, ktorý uskutočnil útvar vnútorného auditu, a pripravenosť EHSV podporovať ostatné inštitúcie informovaním o skúsenostiach získaných pri rozvoji KAPI;

  11. pripomína, že členovia EHSV nevydávajú vyhlásenia o svojich finančných záujmoch ani nezverejňujú príslušné informácie o deklarovateľných profesionálnych činnostiach a odmeňovaných funkciách alebo činnostiach; požaduje, aby EHSV bezodkladne zaviedol túto povinnosť pre svojich členov;

  12. naliehavo tiež žiada, aby cestovné výdavky členov EHSV vychádzali len zo skutočných nákladov na cesty; ďalej navrhuje, aby sa diéty rovnali diétam, ktoré sú poskytované poslancom Európskeho parlamentu; vyzýva generálneho tajomníka EHSV, aby do septembra 2010 informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu o príslušných nových interných predpisoch, ktoré sa majú prijať;

  13. berie na vedomie skutočnosť, že skupina ad-hoc predsedníctva EHSV zodpovedná za vypracovanie návrhov o revízii finančného štatútu členov ukončila svoju prácu a návrh sa preskúmava v príslušných orgánoch; nalieha na EHSV, aby oznámila výsledok tohto postupu;

  14. opätovne poukazuje na svoju pripomienku, že pravidlá obstarávania podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách sú príliš ťažkopádne pre menšie inštitúcie; pripomína Komisii svoju požiadavku, aby obšírne využívala konzultácie s EHSV pri uskutočňovaní predbežných prác pred vypracúvaním akýchkoľvek budúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k nariadeniu o rozpočtových pravidlách s cieľom zaistiť, že sa plne zohľadnia obavy EHSV;

  15. chváli EHSV za kvalitný obsah výročnej správy o činnosti a víta zaradenie konkrétnych nadväzných opatrení v súvislosti s predchádzajúcimi rozhodnutiami Parlamentu o absolutóriu.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  23.3.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  • [1]  Ú. v. EÚ L , 14.3.2008.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1
  • [3]  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1
  • [4]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122
  • [5]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1
  • [6]  Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
  • [7]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 1
  • [8]  Ú. v. EÚ C 269, 10.11.2009, s. 1
  • [9]  Ú. v. EÚ C 273, 13.11.2009, s. 122
  • [10]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1
  • [11]  Európska iniciatíva týkajúca sa transparentnosti – pozri http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm