Förfarande : 2009/2073(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0080/2010

Ingivna texter :

A7-0080/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0137

BETÄNKANDE     
PDF 135kWORD 71k
26.3.2010
PE 430.316v02-00 A7-0080/2010

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7‑0177/2009)(2),

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(3),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(4),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0080/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2008, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(C7‑0177/2009 – 2009/2073(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008(6),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2008 – Volym I (C7‑0177/2009)(7),

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årsrapport om internrevisioner som genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar(8),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(9),

–   med beaktande av artiklarna 272.10, 274, 275 och 276 i EG-fördraget och artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10), särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7‑0080/2010), och av följande skäl:

A. Medborgarna har rätt att få veta hur deras skattepengar spenderas och hur den makt som anförtros de politiska organen hanteras(11).

1.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under 2008 hade tillgång till åtagandebemyndiganden som sammanlagt uppgick till 118 miljoner EUR (2007: 116 miljoner EUR), med en utnyttjandegrad på 95,64 procent, vilket motsvarar genomsnittet för de övriga institutionerna (95,67 procent).

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport angav att revisionen inte ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller EESK.

3.  Europaparlamentet noterar att EESK har tilldelats något fler fasta tjänster (700 tjänster 2008, 695 tjänster 2007) och att nästan alla dessa tjänster har blivit tillsatta (14 lediga tjänster 2008, 8 lediga tjänster 2007). Parlamentet välkomnar antagandet och genomförandet av planen på medellång sikt (strategin för 2008–2013), eftersom den främjar lika möjligheter och mångfald inom sekretariatet, särskilt genom att införa allmänna flextidssystem i framtiden, fastställa en utbildningsplan på medellång sikt (2008–2010) och utarbeta en politik för personalrörlighet. Parlamentet ser fram emot rapporter om framsteg inom personalpolitiken.

4.  Europaparlamentet pekar på revisionsrättens iakttagelse i bilaga 11.2 till sin årsrapport, där det anges att EESK (liksom parlamentet) använder en annan strategi vid användningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser om multiplikationsfaktorn. EESK ger därmed sina anställda en ekonomisk fördel som anställda vid de övriga institutionerna inte får, vilket medför högre utgifter. Tjänsteföreskrifternas bestämmelser om multiplikationsfaktorn bör tolkas och genomföras av alla institutioner på samma sätt. EESK avser att anpassa sin praxis i överensstämmelse med det väntade beslutet från personaldomstolen.

5.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av avtalet om administrativt samarbete mellan EESK och Regionkommittén för perioden 2008–2014 och uppmanar EESK och Regionkommittén att redogöra för sina framsteg i fråga om harmoniseringen av standarder för internkontroll och andra relevanta ekonomiska rutiner inom den gemensamma administrationen. Parlamentet noterar den ömsesidigt tillfredsställande lösningen att fördela kontrollen inom den gemensamma administrationen mellan kommittéerna på grundval av den ansvarige utanordnarens ”ursprung”.

6.  Europaparlamentet påminner om att frikopplingen till följd av avtalet om administrativt samarbete bör vara budgetneutral och ser fram emot den halvtidsöversyn av avtalet som ska äga rum 2011, och, som en del i detta, en gemensam analys som görs av EESK och Regionkommittén.

7.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av utvärderingen av minisamarbetsavtalen inom de områden som berörs av frikopplingen, vilken genomfördes gemensamt av EESK och Regionkommittén, i synnerhet deras slutsatser att den nya styrelsestrukturen har förbättrat det administrativa samarbetet mellan kommittéerna, att de frikopplade tjänsterna har upprätthållit kvaliteten och förbättrat effektiviteten samt att det inte behövdes några kompletterande budgetmedel. Parlamentet noterar vidare slutsatsen att vissa praktiska aspekter av samarbetet bör förbättras i framtiden.

8.  Europaparlamentet välkomnar EESK:s insatser inom ramen för det interinstitutionella samarbetet när det gäller IT-system, i synnerhet EESK:s och Regionkommitténs förhandlingar med kommissionen om användningen av personalförvaltningssystemet Sysper2.

9.  Europaparlamentet noterar EESK:s försäkran när det gäller kontrollerna, särskilt det faktum att EESK:s interna bestämmelser föreskriver en systematisk förhandskontroll och att denna kontroll kompletteras av efterföljande stickprovskontroller, i synnerhet inom områden där verksamheten är omfattande.

10.  Europaparlamentet välkomnar det lyckade arbetet i EESK:s revisionskommitté, de genomförda revisionerna, uppföljningen av de antagna handlingsplanerna och den fortsatta utvecklingen av centrala verksamhets- och resultatindikatorer under 2008, som genomförts av den interna revisionsenheten. Det är också glädjande att EESK är berett att stödja andra institutioner med information om de lärdomar som man dragit i samband med utvecklingen av centrala verksamhets- och resultatindikatorer.

11.  Europaparlamentet erinrar om att EESK:s ledamöter inte redovisar sina ekonomiska intressen eller lämnar relevant information om yrkesverksamheter som ska redovisas samt uppdrag och verksamheter för vilka ersättning erhålls. EESK uppmanas att utan dröjsmål införa denna skyldighet för sina ledamöter

12.  Europaparlamentet begär även att reseersättningen för EESK:s ledamöter ska baseras endast på de faktiska resekostnaderna. Parlamentet föreslår dessutom att dagtraktamentena ska motsvara dem som utbetalas till Europaparlamentets ledamöter. EESK:s generalsekreterare uppmanas att före september 2010 rapportera till Europaparlamentets budgetkontrollutskott om de nya interna bestämmelser som kommer att antas i detta syfte.

13.  Europaparlamentet konstaterar att EESK:s presidiums ad hoc-grupp, som är ansvarig för att utarbeta förslag till en omarbetning av ledamöternas ekonomiska stadga, har avslutat sitt arbete och att förslaget nu behandlas i de relevanta organen. EESK uppmanas med eftertryck att informera om resultatet av denna process.

14.  Europaparlamentet påminner om sin iakttagelse att budgetförordningens regler om upphandlingar är alltför omständliga för mindre institutioner. Kommissionen påminns om att parlamentet har begärt att EESK i hög grad ska höras vid utarbetandet av eventuella framtida förslag till ändring av budgetförordningen, så att EESK:s synpunkter beaktas fullt ut.

15.  Europaparlamentet lovordar EESK för kvaliteten på dess årliga verksamhetsrapport och välkomnar införandet av en explicit uppföljning av parlamentets tidigare ansvarsfrihetsbeslut.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

EUT L 71, 14.3.2008.

(2)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

EUT L 71, 14.3.2008.

(7)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

EUT C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

EUT C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Europeiska öppenhetsinitiativet på http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy