Procedūra : 2009/0077(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0082/2010

Pateikti tekstai :

A7-0082/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.48
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0048
P7_TA(2010)0138

PRANEŠIMAS     
PDF 156kWORD 79k
26.3.2010
PE 430.317v02-00 A7-0082/2010

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(1),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0178/2009)(2),

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0082/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VII skirsnis – Regionų komitetas

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą(6),

–   atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos Bendrijų galutines metines ataskaitas (I tomas) (C7-0178/2009)(7),

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2008 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(8),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnio 10 dalį, 274, 275 ir 276 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį, 317, 318 ir 319 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0082/2010),

A. kadangi piliečiai turi teisę žinoti, kaip leidžiami jų mokesčių pinigai ir kaip politiniai organai naudojasi suteiktais įgaliojimais(11),

1. pažymi, kad 2008 m. Regionų komitetas iš viso turėjo 93 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų (2007 m. 68,6 mln. EUR, 2006 m. 74,4 mln. EUR), iš kurių 86,87 proc. buvo panaudoti(12);

2. pažymi, kad Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, jog atlikus Regionų komiteto auditą reikšmingų pastabų teikti nereikėjo;

3. džiaugiasi tuo, kad įgyvendinamas Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2008-2014 m. laikotarpio administracinio bendradarbiavimo susitarimas, ir ragina Regionų komitetą ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą pranešti apie tai, kokia pažanga padaryta siekiant suderinti šių abiejų komitetų vidaus kontrolės standartus ir atitinkamas finansines procedūras, susijusias su bendromis tarnybomis; atkreipia dėmesį į abipusiškai priimtiną sprendimą dėl tikrinimo funkcijų paskirstymo bendrose tarnybose, atsižvelgiant į tai, kuriam iš abiejų komitetui priklauso atsakingas leidimus duodantis pareigūnas;

4. primena reikalavimą, kad su administracinio bendradarbiavimo susitarimu susijęs paslaugų atskyrimas neturėtų įtakos biudžetui, ir laukia, kol 2011 m. bus įvykdyta susitarimo laikotarpio vidurio peržiūra ir kaip šios peržiūros dalis pateikta bendra Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto analizė;

5. džiaugiasi Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendrai atlikto mažųjų bendradarbiavimo susitarimų srityse, kurios susijusios su paslaugų atskyrimu, įvertinimo rezultatais, ypač komitetų išvadomis dėl to, kad atsižvelgiant į naują valdymo struktūrą pagerėjo administracinis komitetų bendradarbiavimas, kad atskyrus paslaugas buvo išsaugota jų kokybė ir padidintas veiksmingumas, taip pat dėl to, kad nereikėjo papildomų biudžeto lėšų; taip pat atkreipia dėmesį į išvadą, kad ateityje reikėtų patobulinti kai kuriuos praktinius bendradarbiavimo aspektus;

6. palankiai vertina Regionų komiteto pastangas vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą informacinių technologijų sistemų srityje, ypač Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto derybas su Komisija dėl duomenų apie darbuotojus tvarkymo programos „Sysper 2“ panaudojimo;

7. džiaugiasi tuo, kad nuolat gerėja Regionų komiteto vidaus kontrolės aplinka, ypač kalbant apie pagrindinių Regionų komiteto administracinių, veiklos ir finansinių procedūrų aprašą, etiško ir principingo elgesio gairių darbuotojams rengimą, įskaitant savęs įvertinimui skirtą klausimyną norint nustatyti, ar nesama interesų konflikto, patobulintą Regionų komiteto darbuotojų užduočių ir pareigų vadovą, taip pat visose Regionų komiteto tarnybose įvykdytą 2008 m. ex-post patikrinimą;

8. pabrėžia, kad atsižvelgiant į 2008 m. atliktą rizikos vertinimą nustatytos dvi probleminės sritys: pirma, klausimai, susiję su organizacijos struktūros schemos pokyčiais ir naujojo Regionų komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimo poveikiu, turint omenyje tai, kad dar nesibaigė adaptacijos laikotarpis, ir, antra, personalo klausimai, susiję su pernelyg didele darbo vietų rotacija, sudėtingomis ir ilgai trunkančiomis įdarbinimo procedūromis ir nepakankamu mokymu; tikisi, kad kitoje metinėje Regionų komiteto veiklos ataskaitoje bus nurodyta, kokių tolesnių priemonių imtasi šiais klausimais;

9. pabrėžia, kad vidaus audito tarnyba atliko su misijomis susijusių išlaidų valdymo auditą ir išorės tyrimų vykdymo auditą, kurių metu buvo galima atlikti patikimą vidaus audito aplinkos patikrinimą, taip pat atkreipia dėmesį į atliktus tolesnius auditus - atlyginimų pervedimo auditą (antras tolesnis auditas), vidaus kontrolės standartų auditą (pirmas tolesnis auditas) ir finansinių procedūrų tinkamumo auditą;

10. palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į ankstesnius Parlamento sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ypač į Parlamento pastabas dėl Kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaitos ir administracinio tyrimo dėl atlyginimų pervedimo taikant svertinį koeficientą, kadangi visos pareigūnų neteisėtai gautos lėšos buvo sugrąžintos, pradėtos vykdyti drausminės procedūros, o vidaus auditoriaus pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos arba šiuo metu įgyvendinamos;

11. taip pat džiaugiasi tuo, kad buvo imtasi tolesnių veiksmų, susijusių su vidaus tarnybų valdymo ir kontrolės sistema, nes tai rodo, kad keletą metų, įskaitant 2008 m., atrankos būdu buvo vykdomos metinės ex-post kontrolės, be to, džiaugiasi tuo, kad buvo imtasi tolesnių veiksmų, susijusių su Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto bendrų tarnybų valdymo ir kontrolės sistema, kadangi tai rodo, kad atskyrus keletą paslaugų pagerėjo abiejų komitetų valdymo ir kontrolės sistemos ir buvo užtikrinta, kad bet kokiu atveju visa atsakomybė dėl atskirų išlaidų tenka vienam iš abiejų komitetui, taigi užtikrinama visiška finansinė ir veiklos atsakomybė;

12. reikalauja, kad Regionų komiteto nariai deklaruotų finansinius interesus ir atskleistų informaciją tokiais klausimais, kaip deklaruotina profesinė veikla ir atlyginamos pareigos arba veikla, ypač atsižvelgiant į tai, kad Regionų komiteto nariai turi rinkėjų mandatą arba yra politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai;

13. giria Regionų komitetą už geros kokybės metinę veiklos ataskaitą ir palankiai vertina tai, kad šioje ataskaitoje išsamiai nurodyta, kokių tolesnių priemonių buvo imtasi atsižvelgiant į ankstesnius Parlamento sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

26

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL L 71, 2008 3 14.

(2)

OL C 273, 2009 11 13, p. 1.

(3)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(4)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(5)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

OL L 71, 2008 3 14.

(7)

OJ C 273, 2009 11 13, p. 1.

(8)

OL C 269, 2009 11 10, p. 1.

(9)

OL C 273, 2009 11 13, p. 122.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

Europos skaidrumo iniciatyva: http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(12)

Pakoreguota – 98,1 proc. Regionų komiteto 93 mln. EUR asignavimai apima asignuotąsias pajamas, t. y. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2008 m. 10,7 mln. EUR mokėjimą, kuris atliktas siekiant užtikrinti, kad Regionų komitetas galėtų sumokėti dalį Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pastatų nuomos kartu su Regionų komiteto dalimi atliekant vieną mokėjimą. Nuoma sumokėta 2009 m. Regionų komiteto 2008 m. dėl 10,7 mln. EUR tarpinstitucinės finansinės operacijos pakoreguoti asignavimai sudaro 82,4 mln. EUR ir pakoreguotas Regionų komiteto 2008 m. asignavimų panaudojimo lygis yra 98,1 proc.

Teisinė informacija - Privatumo politika