ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

26. 3. 2010 - (C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Véronique Mathieu

Postup : 2009/2120(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0083/2010
Předložené texty :
A7-0083/2010
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi nadace[1],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o Evropské nadaci odborného vzdělávání (přepracované znění)[3], a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002[4], a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0083/2010),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi nadace[5],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[6], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o Evropské nadaci odborného vzdělávání (přepracované znění)[7], a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002[8], a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0083/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008,

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi nadace[9],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7 0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[10], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o Evropské nadaci odborného vzdělávání (přepracované znění)[11], a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002[12], a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0083/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu nadace za rozpočtový rok 2007[13] a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- vzal na vědomí konstatování Účetního dvora, že účelově vázané příjmy jsou v opravném rozpočtu uvedeny v nesprávné výši (mělo tam být uvedeno 1 200 000 EUR, nikoli 3 400 000 EUR),

- konstatoval, že v prohlášení o věrohodnosti (připojeném k výroční zprávě o činnosti) vyjádřil ředitel nadace stejně jako v předchozím roce výhrady týkající se politické nejistoty v partnerských zemích, finančního řízení úmluvy pro program Tempus a možných sociálních, právních a finančních důsledků, jakož i důsledků pro pověst, vyplývajících z technické pomoci v rámci programu Tempus v nadaci;

1.  vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku nadace za rozpočtový rok 2008 za legální a správnou;

Výkonnost

2.  konstatuje, že v průběžné hodnotící zprávě nadace (EAC/06/05 konečná zpráva, 25. května 2006) byl dopad jejích činností na přímé příjemce obecně hodnocen jako pozitivní; bere však na vědomí, že dopad na vládní instituce lze jen obtížně dokázat, protože je složité stanovit přímou souvislost mezi výsledky projektů nadace a činností těchto institucí;

3.  blahopřeje nadaci, že míra spokojenosti Komise s jejími činnosti na podporu tohoto orgánu dosáhla v roce 2008 97 %; zejména zdůrazňuje, že žádosti adresované nadaci se nejčastěji týkaly politik a příspěvků na přípravu evropských nástrojů sousedství (32 %), formulování (21 %), plánování (11 %) a vymezení projektů (10%) a jejich monitorování;

4.  žádá nadaci, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který bylo udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Oblast působnosti nadace

5.  bere na vědomí že po přepracování nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání[14], k němuž došlo v roce 2008, získala nadace možnost rozvíjet svou odbornost v jiných oblastech než v předchozích letech; konstatuje, že nařízení (ES) č. 1339/2008 stanoví nové procedurální mechanismy, které umožňují schválit rozšíření pole působnosti nadace, pokud jde o témata a geografický dosah;

SpolupráceEvropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

6.  vzhledem k blízkosti témat, jimiž se zabývají, žádá o úzkou spolupráci a navázání vazeb mezi nadací a Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a dále žádá, aby mu byly pravidelně poskytovány informace ve zprávách o činnosti od ředitelů těchto dvou agentur;

Interní audit

7.  bere na vědomí, že od roku 2006 bylo uplatněno 12 z 27 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS); konstatuje, že z 15 doporučení, která dosud nebyla uplatněna, je 6 považováno za „velmi závažná“; naléhavě proto žádá nadaci, aby bezodkladně zavedla některé interní kontrolní standardy (týkající se dokumentování postupů, dohledu nad finančními transakcemi a kontinuity jednotlivých operací) a některá doporučení v oblasti řízení lidských zdrojů (týkající se řízení lidských zdrojů v ročních plánech a zprávách o činnosti; stanovování cílů a zaznamenávání času pro měření pracovního vytížení zaměstnanců);

Lidské zdroje

8.   vyjadřuje znepokojení nad připomínkami Účetního dvora ohledně nedostatku         transparentnosti přijímacích řízení a nad zásahem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který zahájil šetření (OF/2009/0370); upozorňuje na hlavní zásady Unie týkající se politiky zaměstnanosti, zejména na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání[15], pokud jde o kritéria výběru a podmínky přijímání zaměstnanců; očekává, že všechny agentury Unie se budou řídit přinejmenším těmito hlavními zásadami, a vyzývá nadaci, aby šla v tomto směru příkladem a zavedla spravedlivé, transparentní a souhrnné postupy pro výběr zaměstnanců;

9.  naléhavě vyzývá nadaci, aby informovala o rozdělení lidských zdrojů; zejména zdůrazňuje, že nedostatečné zohlednění lidských zdrojů v ročních plánech a zprávách o činnosti může vést k neefektivnosti a nedostatečné transparentnosti při přidělování a využívání zaměstnanců nadace; navíc zdůrazňuje, že cíle pro jednotlivé zaměstnance by měly být lépe sladěny s ročními a strategickými cíli nadace a že systém zaznamenávání času pro měření pracovního vytížení zaměstnanců by měl být také začleněn do ročních plánů a rozpočtového plánování;

10.  bere na vědomí připomínky Účetního dvora, které poukazují na různé nedostatky v náborových postupech; zejména podtrhuje nezbytnost, aby výběrové komise poskytovaly dostatečné informace o používaných postupech a mimo jiné odůvodňovaly svá rozhodnutí a uváděly data jejich přijetí, a zajistily tak transparentnost náborových postupů;

11.  bere však na vědomí informaci nadace, že v rámci interního auditu, který v roce 2008 provedl útvar interního auditu, a v reakci na zjištění Účetního dvora důkladně přezkoumala své náborové postupy; žádá tedy nadaci, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o přijatých opatřeních a výsledcích, které z nich vyplynou;

12.  bere na vědomí odpověď nadace, která uznává, že stanovisko Účetního dvora týkající se zaměstnanců, jimž bylo na základě chybného výkladu platných pravidel zamítnuto vyplácení příspěvků za práci v zahraničí, je opodstatněné; vítá slib nadace, že dotčené případy přezkoumá a postupně uskuteční příslušné úpravy;

o

o         o

13.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010[16] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

25. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanostsociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání

(C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka rozpočtu ve výši 14,9 milionu EUR odpovídá skutečné finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2008 a že transakce a hotovostní toky byly v tomto rozpočtovém roce v souladu s finančními předpisy agentury;

2.  vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

3.   vyjadřuje znepokojení nad připomínkami Účetního dvora ohledně nedostatku         transparentnosti přijímacích řízení[17] a nad zásahem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který zahájil šetření (OF/2009/0370); upozorňuje na hlavní zásady Unie týkající se politiky zaměstnanosti, zejména na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání[18], pokud jde o kritéria výběru a podmínky přijímání zaměstnanců; očekává, že všechny agentury Unie se budou řídit přinejmenším těmito hlavními zásadami, a vyzývá nadaci, aby šla v tomto směru příkladem a zavedla spravedlivé, transparentní a souhrnné postupy pro výběr zaměstnanců;

4.   s uspokojením bere na vědomí informaci nadace o tom, že přijala opatření s cílem zajistit, aby postupy pro výběr zaměstnanců byly transparentní a aby jejich řádnost bylo možno posoudit;

5.  vítá vzhledem k blízkosti oblastí, jimiž se zabývají, úzkou spolupráci a vytvoření součinnosti mezi Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF); žádá obě agentury, aby ve svých zprávách o činnosti za rok 2009 uvedly podrobné údaje o provádění dohody o spolupráci.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

13

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 136.
 • [2]  Úř.věst. L 248, 16.09.2002, s. 1.
 • [3]  Úř.věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
 • [4]  Úř.věst. L 357, 31.12 2002, s. 72.
 • [5]  Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 136.
 • [6]  Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [7]  Úř.věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
 • [8]  Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [9]  Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 136.
 • [10]  Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [11]  Úř.věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.
 • [12]  Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [13]  Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 149.
 • [14]  Úř.věst. L 131, 23.5.1990, s. 1.
 • [15]  Úř.věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
 • [16]  Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...
 • [17]  Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi nadace (Úř. věst. C 304, 15.12.2009).
 • [18]  Úř.věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.