RAPORT Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

26.3.2010 - (C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Véronique Mathieu

Menetlus : 2009/2120(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0083/2010
Esitatud tekstid :
A7-0083/2010
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega[1];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[2] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastatud),[3] eriti selle artiklit 17,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[4] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7‑0083/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2008. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega[5];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[6] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastamine)[7], eriti selle artiklit 17,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[8] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7‑0083/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega[9];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7-0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[10] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastamine)[11], eriti selle artiklit 17,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[12] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7‑0083/2010),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldatavuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 23. aprillil 2009. aastal heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2007. aasta eelarve täitmisel[13] ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis muu hulgas:

- võttis teadmiseks kontrollikoja järelduse, et paranduseelarves on sihtotstarbelise tulu summa esitatud valesti (summa oleks pidanud olema 1 200 000 eurot, mitte 3 400 000 eurot);

- märkis, et kinnitavas avalduses (lisatud fondi iga-aastasele tegevusaruandele) kordab direktor eelmisel aastal tehtud reservatsioone seoses poliitilise ebakindlusega partnerriikides, Tempuse konventsiooni finantsjuhtimisega ja fondist rahastatud Tempuse tehnilise abi tagastamise võimaliku sotsiaalse, mainega seonduva, õigusliku ja rahalise mõjuga,

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas fondi 2008. aasta raamatupidamise aruande seaduslikuks ja korrektseks;

Tulemused

2.  märgib, et fondile antud vahehinnangus (EAC/06/05 lõpparuanne, 25. mai 2006) peeti fondi tegevuse mõju tema otsestele abisaajatele üldiselt positiivseks; märgib siiski, et mõju riigiasutustele on raske tõestada, arvestades raskusi otsese seose määramisel fondi projektide tulemuste ja asutuste tegevuse vahel;

3.  väljendab heameelt, et komisjon oli fondi komisjoni toetava tegevusega 2008. aastal 97% rahul; juhib tähelepanu eelkõige asjaolule, et kõige sagedamini esitati poliitika ja toetustega seonduvaid taotlusi seoses Euroopa naaberluse rahastamisvahendite ettevalmistamisega (32%), millele järgnesid formuleerimise (21%), kavandamise (11%), projektide kindlaksmääramise (10%) ja järelkontrolliga seotud taotlused;

4.  nõuab, et tabelis, mille fond lisab kontrollikoja järgmisele aruandele, võrreldaks saavutatud tulemusi aastal, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, saavutatud tulemustega sellele eelnenud aastal, et eelarve täitmisele heakskiitu andev asutus saaks paremini hinnata fondi tulemuslikkust üht aastat teisega võrreldes;

Fondi tegevusvaldkond

5.  märgib, et pärast nõukogu 7. mai 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 1360/90 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)[14] ümbersõnastamist on fondile nüüd rohkem kui varasematel aastatel antud võimalus arendada kogemusi ja teadmisi muudes valdkondades; märgib, et määruses (EÜ) nr 1339/2008 määratletakse uus kord fondi temaatilise ja geograafilise tegevusvaldkonna laiendamise heakskiitmiseks;

Koostöö Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop)

6.  nõuab Euroopa Koolitusfondi ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse lähedasi teemavaldkondi silmas pidades nende kahe asutuse tihedat koostööd ja koostoimet ning palub kummagi asutuse direktoril esitada tegevusaruandes selle kohta regulaarselt teavet;

Siseaudit

7.  tõdeb, et siseauditi 27 soovitusest on alates 2006. aastast ellu viidud 12; märgib, et 15 veel rakendamata soovituse hulgas on kuus, mida peetakse väga oluliseks; nõuab seetõttu tungivalt, et fond kehtestaks viivitamata teatavad sisekontrollistandardid (menetluste dokumenteerimise, finantstehingute järelevalve ja tegevuse järjepidevuse kohta) ning viiks ellu teatavad soovitused personalijuhtimise kohta (personalijuhtimine iga-aastastes tegevuskavades ja tegevusaruannetes; eesmärkide seadmine; töötajate ajakasutus);

Inimressursid

8.  tunneb muret kontrollikoja märkuste pärast, mis puudutavad läbipaistvuse puudumist töölevõtmise menetluse korraldamisel, samuti Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sekkumise üle, kes algatas uurimise (OF/2009/0370); juhib tähelepanu ELi tööhõivepoliitika suunistele ja eelkõige nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel,[15] seoses valikukriteeriumite ja töölevõtmise tingimustega; ootab, et kõik ELi ametid järgiksid vähemalt neid suunised, ja kutsub fondi üles näitama eeskuju ning rakendama edaspidi õiglast, läbipaistvat ja üldist töölevõtmise menetlust;

9.  nõuab tungivalt, et fond annaks aru, kuidas ta jaotab inimressursse; märgib eelkõige, et kui aastase tegevuskava ja tegevusaruannete koostamisel ei võeta inimressursse piisavalt arvesse, siis toob see kaasa ebatõhususe ja läbipaistvuse puudumise riski fondi personali jaotamisel ja kasutamisel; rõhutab siiski, et üksikute töötajate eesmärgid peaksid olema paremini kooskõlas fondi iga-aastaste ja strateegiliste eesmärkidega ning et aastase tegevuskava ja eelarve koostamise raames tuleks arvestada ka personali ajaarvestussüsteemi;

10. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, kus märgiti mitmeid puudusi töölevõtmise menetluses; rõhutab eriti, et töölevõtmise hindamiskomisjonid peaksid andma piisavat teavet järgitud menetluste kohta ning muu hulgas nende menetluste läbipaistvuse tagamiseks näitama ära otsuste põhjendused ja kuupäevad;

11. võtab siiski teadmiseks, et fond on nüüd kontrollikoja tähelepanekutele reageerides ning siseauditi talituse 2008. aasta siseauditit arvestades märkinud, et ta on töölevõtmise menetluse põhjalikult läbi vaadanud; nõuab, et fond teavitaks seetõttu eelarve täitmisele heakskiitu andvat asutust võetud meetmetest ja nende tulemustest;

12. võtab teadmiseks fondi vastuse, milles tunnistatakse, et kontrollikoja tähelepanek selle kohta, et töötajatele keelduti maksmast kodumaalt lahkumise toetust, sest fond oli kehtivaid eeskirju valesti tõlgendanud, oli õige; tunneb heameelt fondi lubaduse üle uurida iga juhtumit üksikult ja teha kohased muudatused;

o

o o

13. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … aprilli 2010. aasta resolutsioonile asutuste tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta[16].

25.2.2010

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Koolitusfondi eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Arvamuse koostaja: Ingeborg Gräßle

                                                          ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. osutab Euroopa Kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt kajastab 22,4 miljoni euro suuruse eelarvega fondi raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2008. aastal fikseeritud finantsolukorda õigesti ning tehingud ja rahavood on agentuuri finantseeskirjadega kooskõlas;

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas fondi 2008. aasta raamatupidamise aruande seaduslikuks ja korrektseks;

3. tunneb muret kontrollikoja märkuste üle, mis puudutavad läbipaistvuse puudumist    töölevõtmise menetluse korraldamisel,[17] samuti Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sekkumise üle, kes algatas uurimise (OF/2009/0370); juhib tähelepanu ELi tööhõivepoliitika suunistele ja eelkõige nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivile 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel,[18] seoses valikukriteeriumite ja töölevõtmise tingimustega; ootab, et kõik ELi ametid järgiksid vähemalt neid suunised, ja kutsub fondi üles näitama eeskuju ning rakendama edaspidi õiglast, läbipaistvat ja üldist töölevõtmise menetlust;

4. võtab rahuloluga teadmiseks fondi teate, et ta on võtnud meetmeid, millega tagatakse vajalik läbipaistvus ja mis võimaldab hinnata töölevõtmise menetluse korrektsust;

5. tunneb teemade sarnasust arvestades heameelt fondi ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) tiheda koostöö ning koostoime üle; nõuab mõlemalt ametilt 2009. aasta tegevusaruandes koostöölepingut käsitlevat üksikasjalikku järelaruannet.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.2.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

13

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 136.
 • [2]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [3]  ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
 • [4]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [5]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 136.
 • [6]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [7]  ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
 • [8]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [9]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 136.
 • [10]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [11]  ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
 • [12]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [13]  ELT L 255, 26.9.2009, lk 149.
 • [14]  EÜT L 131, 23.5.1990, lk 1.
 • [15]  EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
 • [16]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)...
 • [17] Aruanne Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega (ELT C 340, 15.12.2009).
 • [18]  EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.