Procedūra : 2009/2120(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0083/2010

Pateikti tekstai :

A7-0083/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0112

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 101k
26.3.2010
PE 430.481v02-00 A7-0083/2010

dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(1),

     atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(3), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7‑00/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos mokymo fondo direktorei, kad Fondo 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(7), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7‑0083/2010),

1.  pritaria Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais(9),

–– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7‑0000/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(11), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7‑0083/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos, o vykdytos finansinės operacijos – teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. Europos mokymų fondo direktorei suteikė patvirtinimą, kad Fondo 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo pridėtoje savo rezoliucijoje, be kita ko:

- atkreipė dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad taisomajame biudžete nurodyta neteisinga asignuotųjų pajamų suma (turėjo būti nurodyta ne 3 400 000 EUR, o 1 200 000 EUR suma),

- pastebėjo, kad savo patikinimo pareiškime (kuris pridedamas prie metinės veiklos ataskaitos) direktorė pateikė tas pačias kaip ir ankstesniais metais abejones, susijusias su nepastovia politine padėtimi šalyse partnerėse, TEMPUS konvencijos finansiniu valdymu ir galimomis techninės pagalbos, kurią Fondas teikia TEMPUS programai, socialinėmis, teisinėmis ir finansinėmis pasekmėmis bei poveikiu Fondo reputacijai;

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog fondo 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos;

Veikla

2.  pažymi, kad tarpiniame Fondo vertinime (2006 m. gegužės 25 d. EAR/06/05 galutinė ataskaita) jo veiklos poveikis tiesioginiams paramos gavėjams apskritai įvertintas teigiamai; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad nelengva įrodyti poveikį valdžios institucijoms, kadangi sunku nustatyti tiesioginį Fondo projektų rezultatų ir institucijų veiklos ryšį;

3.  sveikina Fondą, kuriam Komisija skyrė 97 proc. pasitenkinimo koeficientą už jo paramą Komisijai 2008 m.; ypač pabrėžia, kad daugiausia Fondui pateiktų paraiškų susijusios su Europos kaimynystės priemonių rengimo politika ir indėliu jas rengiant (32 proc.), kiek mažiau jų susijusios su formulavimu (21 proc.), programavimu (11 proc.), projektų identifikavimu (10 proc.) ir jų įgyvendinimu;

4.  ragina Fondą savo lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, palyginti operacijas, vykdytas metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, ir ankstesnių metų operacijas, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija galėtų veiksmingiau vertinti Fondo veiklą skirtingais metais;

Fondo veiklos sritis

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 2008 m. parengta naująja 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo redakcija Fondas gali vystyti savo kompetenciją skirtinguose sektoriuose remdamasis ankstesnių metų profesine patirtimi; pažymi, kad Reglamente (EB) Nr. 1339/2008 apibrėžtos naujos Fondo teminės ir geografinės kompetencijos papildymo patvirtinimo procedūrinės priemonės;

Bendradarbiavimas su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP)

6.  ragina Fondą ir Europos profesinio mokymo plėtros centrą (CEDEFOP) glaudžiai bendradarbiauti ir užtikrinti sinergiją, kadangi šios institucijos turi keletą bendrų interesų sričių, taip pat ragina nuolat teikti informaciją abiejų agentūrų direktorių veiklos ataskaitose;

Vidaus auditas

7.  pažymi, kad nuo 2006 m. įgyvendinta 12 iš 27 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba (VAT); atkreipia dėmesį į tai, kad iš 15 rekomendacijų, kurios dar neįgyvendintos, šešios laikomos labai svarbiomis; todėl ragina Fondą nedelsiant pradėti taikyti konkrečius vidaus kontrolės standartus (susijusius su dokumentavimo procedūromis, finansinių sandorių priežiūra ir operacijų tęstinumu) ir įgyvendinti konkrečias žmogiškųjų išteklių valdymo rekomendacijas (susijusias su žmogiškųjų išteklių valdymu atliekant metinį planavimą ir atsiskaitant už veiklą, su tikslų nustatymu ir personalo darbo laiko registravimu);

Žmogiškieji ištekliai

8.  reiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmų išvadų, susijusių su nepakankamai skaidriomis įdarbinimo procedūromis ir tyrimą (OF/2009/0370) pradėjusios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) intervencijos; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos užimtumo gaires, ypač į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(14), kurie taikomi atrankos kriterijams ir įdarbinimo sąlygoms; tikisi, kad visos Europos Sąjungos agentūros vadovausis bent šiomis gairėmis, ir ragina Fondą parodyti pavyzdį ir ateityje įgyvendinti sąžiningas, skaidrias ir nuoseklias įdarbinimo procedūras;

9.  ragina Fondą pateikti savo žmogiškųjų išteklių paskirstymo ataskaitą; ypač pabrėžia, kad tuo atveju, kai atliekant metinį planavimą ir atsiskaitant už veiklą neskiriama pakankamai dėmesio žmogiškiesiems ištekliams, rizikuojama veiksmingu ir skaidriu Fondo personalo paskirstymu ir panaudojimu; be to, pabrėžia, kad atskirų darbuotojų tikslai turėtų būti optimaliau derinami su Fondo metiniais ir strateginiais tikslais ir kad į veiklą, susijusią su metiniu planavimu ir biudžeto rengimu, turėtų būti įtraukti su darbuotojų laiko registravimo sistema susiję aspektai;

10. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabą, kad esama įvairių įdarbinimo procedūrų trūkumų; ypač pabrėžia, kad įdarbinimo vertinimo komisijos turi teikti pakankamą informaciją apie taikytas procedūras, įskaitant sprendimų pagrindimus ir jų priėmimo datas, siekiant užtikrinti šių procedūrų skaidrumą;

11. vis dėlto pažymi, kad šiuo metu Fondas tvirtina atsižvelgęs į Audito Rūmų išvadas ir į Vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktą auditą bei išsamiai persvarstęs savo taikomas įdarbinimo procedūras; taigi ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją apie veiksmus, kurių jis ėmėsi, ir apie pasiektus rezultatus;

12. atkreipia dėmesį į Fondo atsakymą, kuriame pripažįstamas Audito Rūmų nuomonės dėl to, kad neteisingai interpretavus taisykles kai kuriems darbuotojams neišmokėta ekspatriacijos išmoka, pagrįstumas; sveikina Fondą pažadėjus persvarstyti susijusius atvejus ir atlikti atitinkamus pakeitimus;

o

o o

13. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(15) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.2.2010

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos mokymo fondo biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Nuomonės referentė: Ingeborg Gräßle

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. nurodo, jog Audito Rūmai patvirtino, kad biudžeto, kurį sudaro 22,4 mln. eurų, metinėse finansinėse ataskaitose teisingai pateikiama 2008 m. gruodžio 31 d. fondo finansinė padėtis ir kad šių finansinių metų operacijos buvo atliekamos ir pinigų srautų judėjimas vyko pagal jo finansinio reglamento nuostatas;

2. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog fondo 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos;

3.   yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai konstatavo, jog vykdant personalo atrankos procedūras trūko skaidrumo(16) ir veiksmų turėjo imtis Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), kuri pradėjo tyrimą (OF/2009/0370); primena Sąjungos užimtumo politikos gaires, ypač 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(17), kiek tai susiję su atrankos kriterijais ir įdarbinimo sąlygomis; tikisi, kad visos ES agentūros laikysis bent jau šių gairių, ir ragina fondą parodyti pavyzdį, t. y. ateityje taikyti teisingas, skaidrias ir nuoseklias įdarbinimo procedūras;

4.   su pasitenkinimu pažymi, jog fondas pareiškė ėmęsis priemonių tam, kad būtų užtikrintas būtinas skaidrumas ir galimybė įvertinti, ar personalo įdarbinimo procedūros vykdomos tvarkingai;

5.  džiaugiasi, atsižvelgdamas į susijusią tematiką, kad Europos mokymo fondas ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) vykdo glaudų bendradarbiavimą ir palaiko glaudesnius ryšius; reikalauja, kad abi agentūros savo 2009 m. veiklos ataskaitose pateiktų išsamios tolesnės informacijos apie bendradarbiavimo susitarimą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

13

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 136.

(2)

OL C 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 136.

(6)

OL C 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 136.

(10)

OL C 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 354, 2008 12 31, p. 82.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 149.

(14)

OL L 303, 2000 12 2, p. 16.

(15)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)... .

(16)

Ataskaita dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais (OL C 304, 2009 12 15).

(17)

OL L 303, 2000 12 2, p. 16.

Teisinė informacija - Privatumo politika