Postup : 2009/2126(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0084/2010

Předložené texty :

A7-0084/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0111

ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 104k
26. 3. 2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(3), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0084/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(7), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7‑0084/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008,

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(11), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0084/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2008(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- poukázal na to, že z výroční zprávy Účetního dvora za rok 2006 vyplývá, že konečný rozpočet agentury na rok 2007 činil 16 600 000 EUR, včetně rezervy ve výši 1 900 000 EUR; rovněž konstatoval, že na konci roku 2007 muselo být zrušeno 3 400 000 EUR, včetně rezervy, a že bylo kromě toho 2 700 000 EUR přeneseno do roku 2008;

- vyjádřil znepokojení nad závěry Účetního dvora, podle něhož nebylo využito 35 % konečných prostředků, což by podle Účetního dvora prokazovalo, že postupy plánování a vytváření rozpočtu, jež agentury používá, mají vážné nedostatky;

- vyzval na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 agenturu, aby uplatňovala přísnou správu hotovosti s cílem zaručit, aby byly pokladní zůstatky omezeny na řádně odůvodněné potřeby a aby věnovala zvláštní pozornost zlepšování správy hotovosti;

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro železnice za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí, že agentura získala z rozpočtu EU na rok 2008 v prostředcích na závazky a platby 18 000 000 EUR;

Výkonnost

3.   žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který se uděluje absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového roku, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

4.   zdůrazňuje, že je důležité, aby si agentura ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což umožní hodnotit jeho plnění; bere nicméně na vědomí prohlášení agentury, že zohlednila uvedené připomínky ve svém plánu na rok 2009; dále vyzývá agenturu, aby zvážila zavedení Ganttova diagramu do programů jednotlivých provozních činností, aby bylo možné rychle zaznamenat dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

5.   bere na vědomí konstatování Účetního dvora, že skutečnost, že agentura vykonává svoji činnost na dvou místech (Lille a Valenciennes) s sebou přináší dodatečné náklady;

Přenos prostředků

6.  bere na vědomí konstatování Účetního dvora, že více než 4 100 000 EUR bylo přeneseno do roku 2009, z čehož přibližně 3 900 000 EUR představují výdaje na činnost a provozní výdaje (tedy 57 % ročních částek vyplývajících z hlavy II a III); zdůrazňuje, že tato situace ukazuje, s jakými potížemi se agentura potýká, pokud jde o plánování a rozpočtové řízení svých činností;

Postupy při zadávání zakázek

7.   vyjadřuje znepokojení nad nedostatky, které audit Účetního dvora odhalil v postupech pro zadávání veřejných zakázek;

8.   vítá, že agentura zavedla akční plán na vyřešení nedostatků při zadávání zakázek, jež byly Účetním dvorem zjištěny, a že zavedla transparentnost při řízeních;

Interní audit

9.  bere na vědomí, že od roku 2006 bylo uplatněno 32 z 36 doporučení útvaru interního auditu; ze 4 doporučení, na jejichž uplatnění se právě pracuje, je jedno považováno za „zásadní“ a 3 za „velmi závažná“; naléhavě proto vyzývá agenturu, aby zavedla některé standardy vnitřní kontroly spojené s bankovními podpisy, oddělením úkolů, citlivými pozicemi a dodržováním pravomocí při delegování;

oo   o

10. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro dopravucestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Navrhovatelka: Anne E. Jensen

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro železnice za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí, že agentura získala z rozpočtu EU na rok 2008 v prostředcích na závazky a platby 18 milionů EUR;

3.   opětovně vyjadřuje své znepokojení nad množstvím přenesených prostředků (více než 4,1 milionu EUR), což vypovídá o přetrvávajících obtížích, které při plánování a sestavování rozpočtu způsobuje zvýšení počtu zaměstnanců a pracovních cest; vítá rozhodnutí agentury plánování a sledování plnění rozpočtu zdokonalit;

4.   vyjadřuje politování nad tím, že agentura má, jak zjistil Účetní dvůr, nedostatky ve stanovování cílů a chybí jí měřítka pro jejich plnění; očekává, že nová opatření týkající se stanovování cílů a ukazatelů jejich plnění, o nichž se agentura zmiňuje ve své odpovědi, zajistí v budoucnosti její pozitivnější hodnocení;

5.   vyjadřuje znepokojení nad nedostatky, které audit Účetního dvora odhalil v postupech pro zadávání veřejných zakázek;

6.   navrhuje, aby Parlament i za těchto okolností výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008 udělil.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Charalampos Angourakis

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 1. 

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 167.

(14)

Příjaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Právní upozornění - Ochrana soukromí