Procedūra : 2009/2126(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0084/2010

Pateikti tekstai :

A7-0084/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0111

PRANEŠIMAS     
PDF 172kWORD 96k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(3), ypač į jo 39 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (4) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7-0084/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(7), ypač į jo 39 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (8) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7‑0084/2010),

1.  pritaria Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą(11), ypač į jo 39 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002 m. lapkričio 19 d. reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, nurodytoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (12) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7‑0084/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui suteikti patvirtinimą, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir kadangi prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, be kita ko:

- atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmų 2006 m. metinėje ataskaitoje nurodyta, kad Agentūros 2007 finansinių metų galutinis biudžetas siekė 16 600 000 EUR, įskaitant 1 900 000 EUR rezervą; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2007 m. pabaigoje reikėjo panaikinti 3 400 000 EUR asignavimus, įskaitant rezervą, ir kad, be to, 2 700 000 EUR buvo perkelta į 2008 m.;

- yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai išvadoje nurodė, kad nepanaudota daugiau kaip 35 proc. galutinių asignavimų, ir tai, Audito Rūmų nuomone, rodo, kad Agentūros naudojamos planavimo ir biudžeto sudarymo procedūros turi itin didelių trūkumų;

- ragina Agentūrą, atsižvelgiant į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalį, įgyvendinti griežtą grynųjų pinigų valdymą siekiant užtikrinti, kad jos grynųjų pinigų likučiams būtų taikomi tik tinkamai pagrįsti reikalavimai, ir itin daug dėmesio skirti grynųjų pinigų valdymui pagerinti;

1.  džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai Agentūros 2008 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas ir apskritai finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas;

2.  pažymi, kad Agentūra iš Europos Sąjungos 2008 m. biudžeto gavo 18 000 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų;

Veikla

3.  ragina Agentūrą lentelėje, pridedamoje prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų metais, kuriems turi būti suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis siekiant biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais;

4.  pabrėžia, jog svarbu, kad Agentūra planuodama nustatytų SMART tikslus ir RACER rodiklius tam, kad būtų galima įvertinti jos veiklos rezultatus; vis dėlto pažymi, jog Agentūra teigia, kad sudarydama 2009 m. programą jau atsižvelgė į šias pastabas; be to, ragina Agentūrą apsvarstyti Gantto diagramos naudojimo galimybę planuojant visą savo veiklą tam, kad būtų galima glaustai registruoti laiką, kurio visiems darbuotojams reikia projektui įgyvendinti, ir skatinti pirmenybę teikti į rezultatus orientuotam metodui;

5.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, jog dėl to, kad Agentūra vykdo veiklą dviejose vietose (Valensjene ir Lilyje), jos išlaidos padidėja;

Asignavimų perkėlimas

6.  pažymi, jog Audito Rūmai nustatė, kad daugiau kaip 4 100 000 EUR perkelta į 2009 m., iš jų maždaug 3 900 000 EUR susiję su administravimo ir veiklos išlaidomis (ši suma sudaro 57 proc. metinių asignavimų, numatytų pagal II ir III antraštines dalis); pabrėžia, jog tokia padėtis rodo, kad Agentūra turi sunkumų planuodama savo veiklą ir valdydama numatytą biudžetą;

Viešųjų pirkimų procedūros

7.  išreiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmams atlikus auditą nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų;

8.  džiaugiasi, kad Agentūra parengė veiksmų planą, kuriame numatoma, kaip pataisyti Audito Rūmų nustatytus viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo trūkumus, ir kaip suteikti šioms procedūroms skaidrumo;

Vidaus auditas

9.  pažymi, kad nuo 2006 m. įgyvendinta 32 iš 36 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba (VAT); viena iš keturių rekomendacijų, kurios šiuo metu įgyvendinamos, yra laikoma visų svarbiausia, o trys – labai svarbiomis; taigi ragina Agentūrą pradėti taikyti tam tikrus kontrolės standartus, susijusius su bankų parašais, pareigų atskyrimu, vadinamosiomis pažeidžiamomis pareigomis ir įgaliojimų perdavimo palaikymu;

oo   o

10. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.2.2010

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos geležinkelio agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Nuomonės referentė: Anne E. Jensen

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai Europos geležinkelio agentūros 2008 m. ataskaitas įvertino kaip patikimas ir apskritai sandorius, kuriais jos pagrįstos, – kaip teisėtus ir tvarkingus;

2.   pažymi, kad iš ES 2008 m. biudžeto agentūrai buvo skirta 18 mln. eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų;

3.   dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kiek asignavimų perkelta į kitus metus (daugiau kaip 4 100 000 eurų), tai rodo, jog programuojant ir sudarant biudžetą vis dar esama sunkumų dėl padidėjusio personalo ir komandiruočių skaičiaus; pritaria agentūros įsipareigojimui geriau planuoti ir prižiūrėti biudžeto vykdymą;

4.   apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog esama tikslų nustatymo trūkumų ir nėra veiklos kokybės užtikrinimo priemonių; tikisi, kad bus imtasi naujų priemonių siekiant nustatyti tikslus ir veiklos rezultatų rodiklius, minimus agentūros atsakyme, kad ateityje būtų galima gauti pozityvesnius įvertinimus;

5.   išreiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmams atlikus auditą nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų;

6.   vis dėlto siūlo Parlamentui suteikti patvirtinimą Europos geležinkelio agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Charalampos Angourakis

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 89.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 89.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 89.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 167.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika