Procedure : 2009/2126(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0084/2010

Ingediende teksten :

A7-0084/2010

Debatten :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0111

VERSLAG     
PDF 157kWORD 87k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Véronique Mathieu

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(1),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau(3), en met name artikel 39,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(4), en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0084/2010),

1.  verleent de uitvoerend directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2008;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Spoorwegbureau, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(5),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(6), en met name artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau(7), en met name artikel 39,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(8), en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0084/2010),

1.  gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Spoorwegbureau, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008,

–   gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau betreffende het begrotingsjaar 2008, vergezeld van de antwoorden van het Bureau(9),

–   gezien de aanbeveling van de Raad van 16 februari 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 310 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10), en met name artikel 185,

–   gelet op Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau(11), en met name artikel 39,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(12), en met name artikel 94,

–   gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0084/2010),

A.  overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B.  overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Spoorwegbureau op 23 april 2009 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2008 en dat het in zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder andere

- opmerkt dat uit het jaarverslag van de Rekenkamer betreffende 2006 blijkt dat de definitieve begroting voor 2007 van het Bureau 16 600 000 EUR bedroeg, met inbegrip van een reserve van 1 900 000 EUR; verder opmerkt dat eind 2007, 3 400 000 EUR moesten worden geannuleerd, met inbegrip van de reserve, en dat bovendien 2 700 000 EUR naar 2008 is overgedragen;

- verontrust is over de conclusie van de Rekenkamer dat meer dan 35% van de definitieve kredieten niet zijn gebruikt, waaruit volgens de Rekenkamer blijkt dat de programmerings- en begrotingsprocedures van het Bureau ernstige tekortkomingen vertonen;

- het Bureau verzoekt om op grond van artikel 15, lid 5, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 zijn kasmiddelen nauwkeurig te beheren teneinde te waarborgen dat de kassaldi beperkt blijven tot gegronde kasbehoeften, en bijzondere aandacht te besteden aan het verbeteren van het kasmiddelenbeheer;

1. is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het bureau voor 2008 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen over het algemeen als wettig en regelmatig beschouwt;

2. wijst erop op dat het Bureau kon beschikken over 18 000 000 aan vastleggings- en betalingskredieten uit de Unie‑begroting 2008;

Prestaties

3. verzoekt het Bureau, in de aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Bureau over de jaren heen beter kan beoordelen;

4. dringt erop aan dat het Bureau in zijn programmering SMART-doelstellingen en RACER-indicatoren vaststelt om de bereikte resultaten te kunnen beoordelen; neemt er evenwel nota van dat het Bureau verklaard heeft rekening te hebben gehouden met deze opmerkingen in zijn programma voor 2009; verzoekt het Bureau tevens om bij de planning van al zijn operationele activiteiten gebruik te maken van een Gantt-diagram, om snel te kunnen natrekken hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en om te komen tot een meer resultaatgerichte benadering;

5. neemt nota van de constatering van de Rekenkamer dat extra kosten ontstaan doordat het Bureau zijn werkzaamheden verricht op twee plaatsen (Valenciennes en Lille);

Overdracht van kredieten

6. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer dat meer dan 4 100 000 EUR naar 2009 is overgedragen, waarvan ongeveer 3 900 000 EUR voor huishoudelijke en beleidsuitgaven (oftewel 57 % van de jaarkredieten onder de titels II en III); onderstreept dat dit veel zegt over de problemen die het Bureau ondervindt bij het programmeren en begroten van zijn activiteiten;

Aanbestedingsprocedures

7. is bezorgd over de tekortkomingen in de procedures voor het plaatsen van opdrachten die bij de controle door de Rekenkamer aan het licht zijn gekomen;

8. waardeert het dat het Bureau een actieplan heeft ingevoerd om de tekortkomingen bij de aanbestedingsprocedures aan te pakken die de Rekenkamer heeft gesignaleerd en die ten koste gingen van de transparantie van de procedures;

Interne audit

9. erkent dat 32 van de 36 aanbevelingen van de interne auditdienst (IAS) sinds 2006 zijn uitgevoerd; wijst erop dat van de 4 aanbevelingen die nog niet zijn opgevolgd, er 1 als "kritiek" wordt beschouwd en 3 als "zeer belangrijk"; verzoekt het Bureau daarom bepaalde interne controlenormen in te voeren met betrekking tot bankhandtekeningen, scheiding van functies, gevoelige posten en handhaving van delegatiebevoegdheden;

oo   o

10. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij het kwijtingbesluit naar zijn resolutie van xx april 2010(13) over de resultaten, het financieel beheer en het toezicht op de agentschappen.

23.2.2010

ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme

aan de Commissie begrotingscontrole

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(SEC(2009)1089 - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC))

Rapporteur voor advies: Anne E. Jensen

SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het Europees Spoorwegbureau voor 2008 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen over het algemeen als wettig en regelmatig beschouwt;

2.  wijst erop op dat het Bureau kon beschikken over 18 miljoen aan vastleggings- en betalingskredieten uit de EU‑begroting 2008;

3.  toont zich andermaal verontrust over de mate waarin kredieten zijn overgedragen (ten belope van meer dan 4.100.000 miljoen euro) waaruit blijkt dat zich bij het programmeren en begroten problemen blijven voortdoen ten gevolge van de toenemende werkbelasting voor het personeel en tijdens de dienstreizen; is verheugd over de toezegging van het Bureau de planning en controle van de uitvoering van de begroting te zullen verbeteren;

4.  betreurt de tekortkomingen bij het vastleggen van doelstellingen en het ontbreken van prestatie-indicatoren die de Rekenkamer heeft vastgesteld; verwacht dat de in het antwoord van het Bureau vermelde nieuwe regelingen voor het afbakenen van doelstellingen en prestatie-indicatoren in de toekomst tot positievere evaluaties zullen leiden;

5.  is bezorgd over de tekortkomingen in de procedures voor het plaatsen van opdrachten die bij de controle door de Rekenkamer aan het licht zijn gekomen;

6.  stelt niettemin voor dat het Parlement aan de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2008.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.2.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

2

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Charalampos Angourakis

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

23.3.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

PB C 304 van 15.12.2009, blz. 89.

(2)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)

PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)

PB C 304 van 15.12.2009, blz. 89.

(6)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(7)

PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.

(8)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(9)

PB C 304 van 15.12.2009, blz. 89.

(10)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(11)

PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.

(12)

PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(13)

Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)...

Juridische mededeling - Privacybeleid