Procedură : 2009/2126(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0084/2010

Texte depuse :

A7-0084/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0111

RAPORT     
PDF 168kWORD 102k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(3), în special articolul 39,

 având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.  acordă directorului Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(7), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(11), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

- a constatat, pe baza raportului anual al Curţii pentru 2006, că bugetul final al Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2007 a fost de 16 600 000 EUR, incluzând o rezervă de 1 900 000 EUR; a constatat, de asemenea, că la sfârşitul lui 2007 au fost anulate credite în valoare de 3 400 000 EUR, inclusiv rezerva, şi că, în plus, au fost reportate în 2008 credite în valoare de 2 700 000 EUR;

- şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la concluzia Curţii conform căreia peste 35% din creditele finale nu au fost utilizate, ceea ce demonstrează, conform Curţii, că procedurile Agenţiei de programare şi de elaborare a bugetului prezintă deficienţe grave;

- a invitat Agenţia, în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, să îşi gestioneze numerarul cu stricteţe pentru a se asigura că soldurile de trezorerie se limitează la acoperirea unor nevoi justificate în mod corespunzător şi să acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii modului în care îşi gestionează numerarul,

1.  salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenţiei aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.  observă că agenţia a dispus de 18 000 000 EUR în credite de angajament şi credite de plată de la bugetul Uniunii pentru 2008;

Performanţe

3.  solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

4.  insistă asupra faptului că este important ca Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenţia a declarat că a luat în considerare aceste observaţii în programul său pentru 2009; invită, de asemenea, Centrul să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

5.  ia act de constatarea Curţii cu privire la faptul că Agenţia îşi desfăşoară activităţile în două locaţii (Valenciennes şi Lille), fapt care generează costuri suplimentare;

Reportarea creditelor

6.  ia act de constatarea Curţii conform căreia peste 4 100 000 EUR au fost reportaţi în 2009, dintre care aproximativ 3 900 000 EUR se referă la cheltuieli de funcţionare şi la cheltuieli operaţionale (ceea ce reprezintă 57% din creditele anuale corespunzătoare titlurilor II şi III); subliniază că această situaţie reflectă dificultăţile cu care se confruntă Agenţia în ceea ce priveşte programarea şi gestionarea bugetară a activităţilor sale;

Proceduri de achiziţie

7.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la deficienţele identificate de auditul Curţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

8.  salută întocmirea de către Agenţie a unui plan de acţiune în vederea remedierii deficienţelor identificate de Curte în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deficienţe care afectau transparenţa procedurilor;

Audit intern

9.  ia act de faptul că 32 dintre cele 36 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) au fost puse în practică începând cu 2006; printre cele 4 recomandări care sunt încă în curs de aplicare, 1 este considerată „critică”, iar 3 „foarte importante”; invită, prin urmare, Agenţia să aplice anumite norme de control intern în ceea ce priveşte semnăturile bancare, separarea sarcinilor, posturile sensibile şi menţinerea competenţelor de delegare;

oo   o

10. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

23.2.2010

AVIZ AL Comisiei pentru transport Şi turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008

(SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Raportoare pentru aviz: Anne E. Jensen

SUGESTII

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1.   salută faptul că Curtea de Conturi (Curtea) a constatat fiabilitatea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   constată că Agenţia a primit 18 milioane EUR în credite de angajament şi de plată din bugetul 2008 al UE;

3.   îşi reafirmă îngrijorarea cu privire la ponderea creditelor reportate (peste 4 100 000 de milioane EUR), fapt ce indică existenţa în continuare a unor dificultăţi, cauzate de numărul mai mare al angajaţilor şi al misiunilor, în procedurile bugetare şi de programare ale Agenţiei; salută angajamentul Agenţiei de îmbunătăţire a planificării şi monitorizării execuţiei bugetare;

4.   regretă deficienţele în stabilirea obiectivelor şi absenţa unor indicatori de performanţă, identificate de Curte; se aşteaptă ca noile modalităţi de definire a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă menţionate în răspunsul Agenţiei să aibă drept rezultat evaluări mai favorabile în viitor;

5.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la deficienţele identificate de auditul Curţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

6.   propune totuşi ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanţi (articolul 187 alineatul (2)) prezenţi la votul final

Charalampos Angourakis

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 89.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 89.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 89.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 167.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)...

Aviz juridic - Politica de confidențialitate