Postup : 2009/2126(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0084/2010

Predkladané texty :

A7-0084/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0111

SPRÁVA     
PDF 163kWORD 98k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

k udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(3), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7‑0084/2010),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(7), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7‑0084/2010),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry(9),

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(10), a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(11), a najmä na jeho článok 39,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0084/2010),

A.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

B.  keďže 23. apríla 2009 Parlament udelil riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008(13) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

- na základe výročnej správy Dvora audítorov za rok 2006 vzal na vedomie, že konečný rozpočet agentúry za rozpočtový rok 2007 bol vo výške 16 600 000 EUR vrátane rezervy vo výške 1 900 000 EUR; vzal na vedomie, že na konci roka 2007 sa muselo zrušiť 3 400 000 EUR vrátane rezervy a že okrem toho sa do roku 2008 prenieslo 2 700 000 EUR;

- vyjadril znepokojenie nad záverom Dvora audítorov, podľa ktorého sa viac ako 35 % konečných rozpočtových prostriedkov nevyužilo, čo podľa Dvora audítorov svedčí o vážnych nedostatkoch v postupe agentúry pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu;

- vyzval agentúru, aby na základe článku 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 uplatňovala dôslednú správu hotovostných prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby sa hotovostné zostatky obmedzili na riadne odôvodnené potreby, a aby venovala osobitnú pozornosť zlepšeniu správy hotovostných prostriedkov;

1.  víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka agentúry za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   konštatuje, že z rozpočtu Únie na rok 2008 bolo agentúre poskytnutých 18 000 000 EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch;

Výkonnosť

3.   žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

4.   zdôrazňuje, že je dôležité, aby agentúra v rámci plánovania stanovila ciele SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť svoje dosiahnuté výsledky; berie zároveň na vedomie vyhlásenie agentúry, ktorá zohľadnila tieto poznámky vo svojom pláne práce na rok 2009; vyzýva tiež agentúru, aby posúdila možnosť zavedenia Ganttovho diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností s cieľom rýchleho zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a uprednostňovania prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov;

5.   berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, že agentúra vykonáva svoju činnosť na dvoch miestach (vo Valenciennes a v Lille), čím sa vytvárajú dodatočné náklady;

Prenos rozpočtových prostriedkov

6.   berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že do roku 2009 boli prenesené rozpočtové prostriedky vo výške 4 100 000 EUR, z ktorých približne 3 900 000 EUR sa týkalo výdavkov na fungovanie a prevádzkových výdavkov (t. j. 57 % ročných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy II a hlavy III); zdôrazňuje, že táto vysoká miera prenesených rozpočtových prostriedkov naznačuje, že agentúra má ťažkosti s plánovaním a rozpočtovaním svojich činností;

Postupy verejného obstarávania

7.   vyjadruje obavy nad nedostatkami v postupoch obstarávania, ktoré odhalila kontrola Dvora audítorov;

8.   blahoželá agentúre k zavedeniu akčného plánu na odstránenie nedostatkov v oblasti postupov verejného obstarávania, ktoré zistil Dvor audítorov a ktoré vytvárali prekážky pre transparentnosť postupov;

Vnútorný audit

9.  uznáva, že od roku 2006 sa z 36 odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS) zrealizovalo 32; poznamenáva, že z odporúčaní, ktoré sa ešte nezačali uplatňovať, sa jedno považuje za zásadné a tri sa považujú za veľmi dôležité; naliehavo preto vyzýva agentúru, aby uplatňovala niektoré štandardy vnútornej kontroly týkajúce sa bankových podpisov, oddelenia úloh, citlivých pozícií a dodržiavania právomocí pri delegovaní;

oo   o

10. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z xx. apríla 2010(14) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

23.2.2010

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008

(C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anne E. Jensen

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta skutočnosť, že podľa názoru Dvora audítorov poskytuje účtovná závierka Európskej železničnej agentúry za rok 2008 spoľahlivé informácie a príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   berie na vedomie, že agentúra dostala z rozpočtu EÚ na rok 2008 18 miliónov EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch;

3.   opakovane vyjadruje znepokojenie nad rozsahom, v akom boli rozpočtové prostriedky prenesené (viac než 4 100 000 EUR), čo poukazuje na pretrvávajúce ťažkosti v plánovaní a príprave rozpočtu zapríčinené väčším počtom zamestnancov a služobných ciest; víta záväzok agentúry, že zlepší plánovanie a monitorovanie plnenia rozpočtu;

4.   vyjadruje poľutovanie nad nedostatkami v stanovovaní cieľov a nad chýbajúcimi opatreniami v súvislosti s výkonnosťou, ktoré zistil Dvor audítorov; očakáva, že nové pravidlá vymedzovania cieľov a ukazovateľov výkonnosti, ktoré agentúra uviedla vo svojich odpovediach, povedú k pozitívnejšiemu hodnoteniu v budúcnosti;

5.   vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami v postupoch obstarávania, ktoré pri audite odhalil Dvor audítorov;

6.  napriek tomu navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

2

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 89.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 89.

(6)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(8)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Ú. v. EÚ C 304 z 15.12.2009, s. 89.

(10)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(12)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 167.

(14)

Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia