Postopek : 2009/2126(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0084/2010

Predložena besedila :

A7-0084/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0111

POROČILO     
PDF 164kWORD 97k
26.3.2010
PE 430.463v03-00 A7-0084/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008 z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet (3), zlasti člena 39 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0084/2010),

1.  podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za železniški promet glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za železniški promet, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku računovodskih izkazov Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008 z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet (7), zlasti člena 39 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0084/2010),

1.  odobri zaključek računovodskih izkazov Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za železniški promet, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008

(C7‑0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju zaključnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008 z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet (11), zlasti člena 39 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0084/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršnemu direktorju Evropske agencije za železniški promet podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim:

- na osnovi poročila Računskega sodišča za leto 2006 ugotovil, da je končni proračun agencije za proračunsko leto 2007 znašal 16.600.000 EUR, vključno z rezervo 1.900.000 EUR; poleg tega ugotovil, da je bilo treba ob koncu leta 2007 preklicati 3.400.000 EUR, vključno z rezervo, in da je bilo poleg tega v leto 2008 prenesenih 2.700.000 EUR;

- izrazil zaskrbljenost zaradi ugotovitve Računskega sodišča, da več kot 35 % dokončnih odobrenih sredstev ni bilo porabljenih, kar po mnenju Računskega sodišča kaže na to, da v postopkih agencije za načrtovanje in sestavo proračuna obstajajo hude pomanjkljivosti;

- pozval agencijo, naj na podlagi člena 15(5) Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 dosledno vodi gotovinsko poslovanje, da se likvidna sredstva na računu omejijo izključno na ustrezno utemeljene potrebe, in naj posveti posebno pozornost izboljšanju svojega gotovinskega poslovanja;

1.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2008 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je agencija iz proračuna Unije za leto 2008 prejela 18.000.000 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil;

Uspešnost

3.  zahteva, da agencija v razpredelnici, ki se priloži prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju;

4.  poudarja, da je za agencijo zelo pomembno, da v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; je seznanjen z izjavo agencije, da je te pripombe upoštevala v svojem programu za leto 2009; poziva agencijo, naj poleg tega premisli o uvedbi Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, ki bi omogočal strnjen prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za posamezne projekte in spodbujal pristop, usmerjen k doseganju rezultatov;

5.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da ima agencija dodatne stroške zato, ker svoje dejavnosti opravlja na dveh lokacijah (Valenciennes in Lille);

Prenos odobrenih proračunskih sredstev

6.  je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da je bilo v leto 2009 prenesenih več kot 4.100.000 EUR, od tega približno 3.900.000 EUR za upravne odhodke in odhodke iz poslovanja (to je 57 % letnih proračunskih sredstev iz naslovov II in III); poudarja, da je takšno stanje kaže na to, da je ima agencija težave pri načrtovanju dejavnosti in proračuna zanje;

Postopki javnih naročil

7.  izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v postopkih javnih naročil, ki jih je razkrila revizija Računskega sodišča;

8.  čestita agenciji, da je pripravila akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti v postopkih javnih naročil, ki jih je odkrilo Računsko sodišče, in ki zmanjšujejo preglednost teh postopkov;

Notranja revizija

9.  potrjuje, da je bilo od leta 2006 do danes uresničenih 32 od 36 priporočil službe za notranjo revizijo; od štirih priporočil, ki so še v procesu izvajanja, je eno "kritično", tri pa so "zelo pomembna"; zato poziva agencijo, naj uvede določene standarde notranjih kontrol za bančne podpise, ločitev nalog, občutljiva delovna mesta in vzdrževanje pooblastil za prenos;

oo   o

10. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

23.2.2010

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za železniški promet za proračunsko leto 2008

(SEC(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Pripravljavka mnenja: Anne E. Jensen

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so računovodski izkazi Evropske železniške agencije za leto 2008 zanesljivi ter da so z izkazi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   ugotavlja, da je agencija iz proračuna EU za leto 2008 prejela 18 milijonov EUR za prevzem obveznosti in plačila;

3.   ponovno izraža zaskrbljenost zaradi višine prenesenih proračunskih sredstev (več kot 4.100.000 EUR), kar kaže na stalne pomanjkljivosti v postopkih agencije za načrtovanje in pripravo proračuna; pozdravlja zavezo agencije k izboljšanemu načrtovanju in spremljanju proračunskega izvrševanja;

4.   obžaluje pomanjkljivosti pri določanju ciljev in neobstoj meril uspešnosti, kakor je ugotovilo Računsko sodišče; pričakuje, da bodo zaradi novih postopkov za opredelitev ciljev in kazalnikov uspešnosti, ki jih je v odgovoru navedla agencija, ocene v prihodnosti pozitivnejše;

5.   izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v postopkih javnih naročil, ki jih je razkrila revizija Računskega sodišča;

6.   kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju Evropske železniške agencije podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis)

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 89.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 164, 30. 4. 2004, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 89.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 164, 30. 4. 2004, str. 1.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 89.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 164, 30. 4. 2004, str. 1.

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26. 9. 2009, str. 167.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov