Postup : 2009/2128(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0085/2010

Předložené texty :

A7-0085/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0118

ZPRÁVA     
PDF 191kWORD 115k
26. 3. 2010
PE 430.453v02-00 A7-0085/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(3), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0085/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(7), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0085/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–    s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(11), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0085/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- vyjádřil politování nad tím, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2007 zjistil určité nedostatky, které již zdůraznil ve své výroční zprávě za rok 2006, a to zejména vysokou míru přenesených a zrušených prostředků (téměř 70 % prostředků, které byly v roce 2007 k dispozici, se nepoužilo);

- konstatoval, že rozpočet agentury na rok 2007 (42 100 000 EUR) byl více než dvojnásobkem v porovnání s rozpočtem na rok 2006 (19 200 000 EUR);

- vyzval agenturu, aby zlepšila správu svých finančních prostředků, zejména pokud jde o zvyšování rozpočtu v letech v 2007 a 2008,

C. vzhledem k tomu, že rok 2008 byl třetím úplným rokem fungování agentury,

1.  vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech významných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.  konstatuje, že rozpočet agentury se v posledních třech letech značně zvýšil; konstatuje, že pro rozpočtový rok 2008 byl rozpočet navýšen o 29 000 000 EUR, čili o téměř 69 % v porovnání s předchozím rozpočtovým rokem, a že již v roce 2007 (42 100 000 EUR) představoval více než dvojnásobek svého objemu oproti roku 2006 (19 200 000 EUR);

Problémy, které se opakují již od rozpočtového roku 2006

3.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Účetní dvůr zjistil řadu nedostatků, na které již upozorňoval ve svých výročních zprávách za rok 2006 a 2007; vyjadřuje politování zejména nad:

- vysokou mírou přenesených a zrušených prostředků (49 %, téměř 69 % a 55 % prostředků, které byly v letech 2008, 2007 a 2006 k dispozici, se nepoužilo),

- tím, že právní závazky byly uzavřeny před přijetím rozpočtových závazků,

- tím, že podle Účetního dvora se agentura při postupech přijímání zaměstnanců nedrží příslušných pravidel, zejména pokud jde o transparentnost a nediskriminační povahu těchto postupů;

4.  bere na vědomí, že z prostředků na daný rozpočtový rok muselo být přeneseno 30 300 000 EUR a musely být zrušeny disponibilní prostředky ve výši 13 000 000 EUR; zdůrazňuje, že z 26 800 000 EUR v prostředcích na závazky na provozní výdaje (v rámci hlavy III) přenesených do dalšího roku se 850 000 EUR týkalo již ukončených činností, u nichž měl být závazek k prostředkům zrušen; v této souvislosti nicméně bere na vědomí odpověď agentury, která uvádí, že v konečných ročních finančních výkazech byly provedeny opravy a že zajistí, aby byla rovněž přijata další opatření k posílení kontroly v oblasti závazků;

5.  zdůrazňuje však, že vysoká míra přenesených a zrušených prostředků svědčí o tom, že agentura nebyla schopna se s tak výrazným zvýšením svého rozpočtu vypořádat; jakkoli agentura učinila v roce 2009 výrazný pokrok, pokud jde o využívání prostředků, klade si otázku, zda by nebylo odpovědnější, aby se rozpočtové orgány v budoucnu měly více na pozoru při rozhodování o zvýšení rozpočtu agentury a braly v úvahu čas potřebný k zavedení nových činností; žádá proto agenturu, aby poskytla více podrobností o uskutečnitelnosti budoucích závazků;

6.  domnívá se proto, že je nutné, aby agentura zavedla:

- účinný systém plánování a kontroly stanovených smluvních lhůt,

- postup posuzování rizik spojených s jejími činnostmi, který následně umožní jejich podrobné sledování,

- systém rozlišených prostředků, které by v budoucích rozpočtech byly určeny na granty, a tak by v příštích rozpočtových rocích nebylo nutno prostředky rušit;

7.  je znepokojen tím, že připomínky Účetního dvora kritizují agenturu za to, že vyplatila více než 17 000 000 EUR na základě jednostranných rozhodnutí o grantu podepsaných pouze agenturou – s tímto typem nástroje se však v platných předpisech pro agentury nepočítá; dále prohlašuje, že jej velmi znepokojuje skutečnost, že Účetní dvůr se domnívá, že agentura často podepsala tato rozhodnutí až poté, co byly příslušné činnosti zahájeny, nebo dokonce ukončeny; bere nicméně na vědomí odpověď agentury ujišťující, že v současné době byly uzavřeny nové rámcové dohody se všemi pohraničními orgány, které se budou podílet na společných operacích koordinovaných agenturou;

8.  je znepokojen tím, že Účetní dvůr znovu konstatoval, že právní závazky byly uzavřeny dříve než odpovídající rozpočtové závazky; navíc konstatuje, že ke konci roku 2008 bylo na seznamu výjimek evidováno 49 dodatečně přijatých rozpočtových závazků (v celkové výši přes 1 000 000 EUR); zdůrazňuje také, že i přes ujištění agentury, že v květnu 2009 již klesl počet výjimek v porovnání se stejným obdobím v předcházejícím roce o 50 %, svědčí vysoký počet výjimek o tom, že se v systému agentury pro závazky opakovaně vyskytují problémy; žádá proto agenturu, aby vyvinula účinnější úsilí s cílem tento problém úplně vyřešit;

9.  těší jej, že agentura zavedla pravidla finanční politiky;

10. bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 474 116,65 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě vysokou pokladní hotovost; bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2008 disponovala agentura finančními prostředky ve výši 28 604 623,67 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s disponibilními prostředky plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby pohotové prostředky agentury byly dlouhodobě co nejnižší;

11. vyzývá agenturu, aby plnila své úkoly v plném rozsahu a pokračovala ve zlepšování svého finančního řízení, zejména v souvislosti se zvýšením objemu prostředků v rozpočtech na roky 2009 a 2010;

Lidské zdroje

12. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr znovu zjistil, že při postupech přijímání zaměstnanců se agentura nedrží příslušných pravidel a nejsou zajištěny transparentní a nediskriminační postupy;

Výkonnost

13. bere na vědomí, že správní rada agentury se v červnu 2009 usnesla na víceletém plánu na období 2010–2013 i přesto, že nařízení o agentuře Frontex víceletý pracovní program nestanoví; zdůrazňuje důležitost tohoto víceletého plánu, díky němuž bude agentura moci lépe plánovat své činnosti a efektivněji posuzovat rizika s nimi spojená; žádá však agenturu, aby urychleně vytvořila zřetelnou vazbu mezi svým pracovním programem a svými finančními odhady;

14. vybízí ředitele, aby předložil správní radě údaje o důsledcích jednotlivých operací;

15. vyzývá agenturu, aby v tabulce, kterou bude přikládat k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během roku, za který je udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila efektivněji vyhodnotit meziroční vývoj své výkonnosti;

16. konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku;

Transparentnost

17. konstatuje, že agentura nezveřejňuje na svých internetových stránkách informace o svých řídících orgánech; proto doporučuje, aby v zájmu zvýšení transparentnosti byl na internetových stránkách agentury vyvěšen seznam členů správní rady s kompletními kontaktními údaji o každém z nich;

Spolupráce s členskými státy

18. konstatuje, že čerpání a plnění rozpočtu zčásti závisí na zapojení členských států; vybízí proto agenturu, aby zintenzívnila svůj dialog s členskými státy s cílem rozšířit jejich zapojení;

19. žádá agenturu, aby zlepšila své finanční řízení, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých členským státům, a spolu s členskými státy identifikovala kořeny problému, aby byla společně přijata odpovídající řešení;

Interní audit

20. bere na vědomí, že z 23 doporučení vzešlých z počátečního auditu, který provedl v roce 2007 útvar interního auditu (IAS), byla čtyři náležitě a efektivně uplatněna, u 15 se pracuje na jejich uplatnění a se čtyřmi se ještě nezačalo; zdůrazňuje, že doporučení pokládaná za „velmi závažná“ se týkají úplnosti popisu práce a stanovování cílů u zaměstnanců, zvýšení bezpečnosti, zlepšení registrace pošty, posílení postupu správy grantů a zajištění dodržování finančního nařízení;

21. blahopřeje agentuře k tomu, že koncem roku 2008 obsadila pozici koordinátora vnitřní kontroly / manažera kvality; zdůrazňuje, že tato nová funkce agentuře pomůže zajistit strukturovanější, disciplinovanější a důslednější přístup při uplatňování doporučení IAS;

oo   o

22. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

13. 1. 2010

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2008

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury Frontex za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   upozorňuje však na to, že v roce 2008 se rozpočet agentury Frontex zvýšil o 29 000 000 EUR (přibližně o 69 %) oproti roku 2007, že přibližně stejná výše prostředků (30 300 000 EUR) musela být přenesena do dalšího rozpočtového roku a že částka 13 000 000 EUR musela být zrušena, což vedlo Účetní dvůr k závěru, že agentura nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby byla schopna zvládnout tak velké zvýšení rozpočtových prostředků;

3.   upozorňuje také na připomínky Účetního dvora (které byly uvedeny už v jeho předchozích zprávách) týkající se problémů v systému pro účtování závazků a v postupu přijímání zaměstnanců; bere na vědomí odpovědi agentury v tomto ohledu;

4.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora týkající se skutečnosti, že roční plán práce agentury Frontex neodpovídá výši jejího rozpočtu a že v rozpočtu byly provedeny změny, aniž by byl revidován plán práce, i když dopad byl značný; bere na vědomí odpovědi agentury v tomto ohledu;

5.   vyzývá agenturu Frontex, aby plnila své úkoly v plném rozsahu a pokračovala ve zlepšování svého finančního řízení, zejména v souvislosti se zvýšením objemu prostředků v rozpočtech na roky 2009 a 2010;

6.  konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 38.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 38.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 38.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 126.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)…

Právní upozornění - Ochrana soukromí