RAPORT Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

26.3.2010 - (C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Véronique Mathieu

Menetlus : 2009/2128(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0085/2010
Esitatud tekstid :
A7-0085/2010
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega[1];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7‑0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[2] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta,[3] eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[4] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7‑0085/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega[5];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7‑0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[6] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta,[7] eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[8] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7‑0085/2010),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2008. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2008. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri eelarveaasta 2008 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega[9];

–   võttes arvesse nõukogu 16. veebruari 2010. aasta soovitust (5827/2010 – C7‑0061/2010);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 276 ja ELi toimimise lepingu artiklit 319;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[10] eriti selle artiklit 185;

–   võttes arvesse nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta,[11] eriti selle artiklit 30;

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185,[12] eriti selle artiklit 94;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7‑0085/2010),

A.  arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldatavuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 23. aprillil 2009. aastal heakskiidu Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2007. aasta eelarve täitmisel[13] ning heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis parlament muu hulgas

- avaldas kahetsust, et kontrollikoda tõstatas oma 2007. aasta aruandes mitmed puudused, millele ta oli juba oma 2006. aasta aruandes tähelepanu juhtinud, nimetades eelkõige assigneeringute ulatuslikku ülekandmist ja tühistamist (peaaegu 70 % 2007. aastal agentuuri käsutuses olnud assigneeringutest jäeti kasutamata);

- märkis, et agentuuri 2007. aasta eelarve (42 100 000 eurot) rohkem kui kahekordistus 2006. aasta eelarvega (19 200 000 eurot) võrreldes;

- kutsus agentuuri üles parandama oma finantsjuhtimist, eelkõige seoses agentuuri eelarve suurendamisega 2007. ja 2008. aastal;

C. arvestades, et 2008. aasta oli agentuuri tegutsemise kolmas täisaasta,

1.  märgib rahuloluga, et kontrollikoda on leidnud piisavalt kinnitust selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2007. aastal lõppenud eelarveaasta kohta on kõigis olulistes aspektides usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on tervikuna seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et agentuuri eelarve on nende kolme viimase aastaga oluliselt suurenenud; märgib, et agentuuri 2008. aasta eelarve suurenes 29 000 000 euro võrra, mis teeb juurdekasvuks ligikaudu 69% eelmise eelarveaastaga võrreldes, kusjuures 2007. aasta eelarve (42 100 000 eurot) oli juba rohkem kui kahekordistunud 2006. aasta eelarvega (19 200 000 eurot) võrreldes;

Alates 2006. aastast korduvad probleemid

3.  väljendab muret, et kontrollikoda tõi välja mitmed puudused, millele ta oli juba oma 2006. ja 2007. aasta aruannetes tähelepanu juhtinud; peab kahetsusväärseks eelkõige:

- assigneeringute ulatuslikku ülekandmist ja tühistamist (49% 2008. aastal agentuuri käsutuses olnud assigneeringutest jäeti eelarveaasta jooksul kasutamata, 2007. aastal oli vastav näitaja ligikaudu 69% ja 2006. aastal 55%);

- seda, et juriidilised kohutused võeti enne vastavaid eelarvelisi kulukohustusi;

- seda, et kontrollikoja hinnangul ei järgitud töötajate töölevõtmisel eeskirju, eelkõige mis puudutab kõnealuste menetluste läbipaistvust ja mittediskrimineerivust;

4.  märgib, et eelarveaasta assigneeringutest tuli 30 300 000 eurot järgmisse eelarveaastasse üle kanda ja 13 000 000 euro väärtuses agentuuri käsutuses olnud assigneeringuid tuli tühistada; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et tegevuskuludeks ette nähtud 26 800 000 miljoni euro väärtuses kulukohustustest (III jaotis) kanti üle lõpetatud tegevusega seotud 850 000 miljonit eurot, mis oleks tulnud kulukohustustest vabastada; võtab samas sellega seoses teadmiseks agentuuri vastuse, milles ta väitis, et lõplikkusse raamatupidamise aastaaruandesse tehti parandused ja kinnitas, et agentuur võtab ka täiendavaid meetmeid, et tugevdada kontrolli kulukohustuste üle;

5.  toonitab samas, et assigneeringute ulatuslik ülekandmine ja tühistamine näitab agentuuri suutmatust hallata eelarve nii ulatuslikku kasvu; kuigi agentuur tegi 2009. aastal assigneeringute kasutamisel suuri edusamme, tõstatab küsimuse, kas ei oleks vastutustundlikum, kui eelarvepädevad institutsioonid pööraksid edaspidi agentuuri eelarve suurendamise otsuste tegemisel suuremat tähelepanu uute tegevuste rakendamiseks vaja minevale ajale; nõuab seetõttu, et agentuur esitaks parlamendile täpsemad üksikasjad tulevaste kulukohustuste teostatavuse kohta;

6.  peab ühtlasi vajalikuks, et agentuur võtaks kasutusele:

- kehtestatud lepinguliste tähtaegade tõhusa kavandamis- ja kontrollisüsteemi;

- tegevusriskide hindamise protsessi, mis võimaldab tegevust tähelepanelikult jälgida;

- edaspidistes eelarvetes toetuste osas liigendatud assigneeringute süsteemi, et vältida järgmistel eelarveaastatel assigneeringute tühistamist;

7.  väljendab muret, et kontrollikoda kritiseeris oma tähelepanekutes agentuuri, kes maksis välja üle 17 000 000 euro ühepoolsete toetusotsuste alusel, millele oli alla kirjutanud ainult agentuur, kuigi sellist liiki instrumenti ei ole ametite suhtes kohaldatavates kehtivates eeskirjades ette nähtud; avaldab ühtlasi muret asjaolu üle, et kontrollikoja hinnangul kirjutas agentuur sageli sellistele otsustele alla pärast tegevuste alustamist või isegi pärast lõpetamist; võtab samas teadmiseks agentuuri vastuse, milles kinnitatakse, et uued raamlepingud on kirjutatud praeguseks alla kõikide piirivalveametitega, kes osalevad agentuuri koordineeritavates ühisoperatsioonides;

8.  väljendab muret selle üle, et kontrollikoda tõdes taas, et juriidilisi kohutusi võeti enne vastavaid eelarvelisi kulukohustusi; märgib ühtlasi, et 2008. aasta lõpuks registreeriti erandite registrisse 49 tagantjärgi võetud kulukohustust (kogusummas üle 1 000 000 euro); rõhutab ühtlasi, et kuigi agentuur kinnitas, et 2009. aasta mai lõpuks vähenes erandite arv juba 50% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, näitab selline erandite suur arv siiski korduvat probleemi agentuuri kulukohustuste süsteemis; nõuab seetõttu, et agentuur tegutseks tõhusamalt, et see probleem täielikult lahendada;

väljendab heameelt, et agentuur võttis kasutusele sularahapoliitika;

võtab teadmiseks, et agentuuri raamatupidamine kajastab 2008. aastal saadud intressitulu 474 116,65 eurot; järeldab aastaaruande ja intressimaksete mahu põhjal, et agentuuri käsutuses on püsivalt palju sularaha; võtab teadmiseks, et 31. detsembril 2008 oli agentuuri sularahareservi maht 28 604 623,67 eurot; palub komisjonil uurida võimalusi, millega tagada määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artikli 15 lõike 5 kohase vajadustepõhise sularahahalduse põhimõtte igakülgne täitmine, samuti seda, milliseid kontseptuaalseid muudatusi on vaja, et hoida agentuuri sularahareserv püsivalt võimalikult väiksena;

kutsub agentuuri üles täiel määral oma ülesandeid täitma ja jätkuvalt parandama oma finantsjuhtimist, eelkõige seoses agentuuri eelarve suurendamisega 2009. ja 2010. aastal.

Inimressursid

12.  märgib murega, et kontrollikoda tuvastas jälle, et töötajate töölevõtmisel ei järgitud eeskirju, ei tagatud menetluste läbipaistvust ega kandidaatide mittediskrimineerivat kohtlemist;

Tulemused

13.  märgib, et agentuuri haldusnõukogu kinnitas 2009. aasta juunis mitmeaastase töökava ajavahemikuks 2010–2013, kuigi seda ei ole tema alusmääruses ette nähtud; rõhutab selle mitmeaastase kava tähtsust, mis võimaldab agentuuril oma tegevust paremini kavandada ja riske hinnata; nõuab samas, et agentuur looks kiiresti selge seose oma töökava ja finantsprognooside vahel;

14.  julgustab direktorit esitama haldusnõukogule andmeid operatsioonide mõju kohta;

15.  nõuab, et agentuur võrdleks kontrollikoja järgmisele aruandele lisatavas tabelis saavutatud tulemusi aastal, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitletakse, tulemustega sellele eelnenud aastal, et eelarve täitmisele heakskiitu andev institutsioon saaks paremini hinnata agentuuri tulemusi aastate võrdluses;

16.  märgib, et eelseisvatel aastatel peaks Frontexi eelarve täitmisele heakskiidu andmine põhinema agentuuri kogu aasta tegevusel.

Läbipaistvus

17.  märgib, et agentuur ei avalda veebilehel teavet oma juhatuse kohta; soovitab seetõttu läbipaistvuse suurendamise eesmärgil avaldada agentuuri veebilehel nimekirja juhatuse liikmete nimedega koos kõigi juhatuse liikmete täielike kontaktandmetega;

Koostöö liikmesriikidega

18.  märgib, et eelarve kasutamine ja rakendamine sõltub osaliselt liikmesriikide osalemisest; julgustab seetõttu agentuuri tugevdama dialoogi liikmesriikidega nende osalemise laiendamise eesmärgil;

19.  kutsub agentuuri üles parandama finantsjuhtimist liikmesriikide kulude hüvitamise osas, selgitades koos liikmesriikidega välja probleemide põhjused, et koos nendega kohaldada asjakohaseid lahendusi;

Siseaudit

20.  tunnistab, et siseauditi talituse 2007. aastal teostatud algse auditi järel antud 23st soovitusest on nelja piisavalt ja tõhusalt rakendatud, 15 on rakendamisel ja nelja soovituse rakendamist ei ole veel alustatud; rõhutab, et „väga oluliseks” loetavad soovitused on seotud töökirjelduste lõpuleviimise ja töötajatele eesmärkide seadmise, turvalisuse suurendamise, posti registreerimise parandamise, toetuste haldamise protsessi tugevdamise ning finantsmäärusest kinnipidamise tagamisega;

21.  avaldab heameelt, et agentuur võttis 2008. aasta lõpus tööle sisekontrolli koordinaatori / kvaliteedijuhi; rõhutab, et see uus ametikoht aitab agentuuril tagada struktureerituma, distsiplineerituma ja sidusama lähenemise siseauditi talituse soovituste rakendamisele;

oo  o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … aprilli 2010[14]. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

13.1.2010

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) 2008. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC))

Arvamuse koostaja: Juan Fernando López Aguilar

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.   märgib rahuloluga, et kontrollikoda on leidnud piisavalt kinnitust selle kohta, et Frontexi raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2007. aastal lõppenud eelarveaasta kohta on kõigis olulistes aspektides usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on tervikuna seaduslikud ja korrektsed;

2.   juhib siiski tähelepanu asjaolule, et Frontexi 2008. aasta eelarve suurenes 2007. aastaga võrreldes 29 000 000 euro võrra (u 69%) ning et sama summa ulatuses assigneeringud (30 300 000 eurot) tuli üle kanda järgmisesse aastasse ja 13 000 000 euro väärtuses assigneeringuid tuli tühistada, mistõttu kontrollikoda järeldas, et agentuur ei suutnud märkimisväärselt suurema eelarvega toime tulla;

3.   juhib samuti tähelepanu kontrollikoja (eelmistes aruannetes tehtud) märkustele, mis käsitlevad agentuuri kulukohustuste süsteemis ja värbamismenetlustes esinevaid probleeme; võtab teadmiseks Frontexi vastused kõnealuses küsimuses;

4.   võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mis puudutavad asjaolu, et Frontexi 2008. aasta töökava ei vastanud eelarvele ning et eelarvet muudeti töökava läbivaatamiseta, kuigi mõju oli märkimisväärne; on teadlik agentuuri vastavasisulistest märkustest;

5.  kutsub Frontexit üles täiel määral oma ülesandeid täitma ja jätkuvalt parandama oma finantsjuhtimist, eelkõige seoses agentuuri eelarve suurendamisega 2009. ja 2010. aastal.

6.  märgib, et eelseisvatel aastatel peaks Frontexi eelarve täitmisele heakskiidu andmine põhinema agentuuri kogu aasta tegevusel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.1.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 38.
 • [2]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [3]  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
 • [4]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [5]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 38.
 • [6]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [7]  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
 • [8]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [9]  ELT C 304, 15.12.2009, lk 38.
 • [10]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
 • [11]  ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.
 • [12]  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
 • [13]  EÜT L 255, 26.9.2009, lk 126.
 • [14]  Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)….