Procedūra : 2009/2128(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0085/2010

Pateikti tekstai :

A7-0085/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.28
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0118

PRANEŠIMAS     
PDF 194kWORD 114k
26.3.2010
PE 430.453v02-00 A7-0085/2010

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(3), ypač į jo 30 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0085/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(7), ypač į jo 30 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0085/2010),

1.  pritaria Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantį Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą(11), ypač į jo 30 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7‑0085/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13) ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia:

- išreiškė apgailestavimą, kad Audito Rūmai savo 2007 m. metinėje ataskaitoje nustatė daug trūkumų, kuriuos jie pabrėžė jau 2006 m. metinėje ataskaitoje, visų pirma didelę perkeltų ir panaikintų asignavimų dalį (beveik 70 proc. asignavimų, turimų 2007 m., nebuvo panaudota);

- nurodė, kad Agentūros 2007 m. biudžetas (42 100 000 EUR) daugiau negu du kartus didesnis už 2006 m. biudžetą (19 200 000 EUR);

- paragino Agentūrą gerinti finansų valdymą, ypač atsižvelgiant į biudžeto didinimą 2007 ir 2008 finansiniais metais,

C. kadangi 2008 m. buvo tretieji Agentūros veiklos metai,

1.  su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pagrįstą patikinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Agentūros metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimos ir visos atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad per pastaruosius trejus metus Agentūros biudžetas labai išaugo; atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 finansiniais metais biudžetas padidėjo 29 000 000 EUR, t. y. beveik 69 proc. lyginant su praėjusių metų biudžetu, ir kad 2007 m. (42 000 000 EUR) biudžetas jau buvo daugiau negu du kartus didesnis lyginant su 2006 m. (19 200 000 EUR);

Nuo 2006 finansinių metų pasikartojančios problemos

3.  išreiškia susirūpinimą tuo, kad Audito Rūmai nustatė daug trūkumų, kuriuos jie pabrėžė jau 2006 m. ir 2007 m. metinėse ataskaitose; visų pirma apgailestauja dėl to, kad:

- buvo didelė perkeltų arba panaikintų asignavimų dalis (49 proc. 2008 m. turimų asignavimų nebuvo panaudota šiais finansiniais metais, beveik 69 proc. – 2007 m. ir 55 proc. – 2006 m.);

- teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti nepatvirtinus atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų;

- Audito Rūmų nuomone, įdarbinimo procedūros neatitinka taisyklių, ypač atsižvelgiant į skaidrumą ir nediskriminacinį taikomų procedūrų pobūdį;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 30 300 000 EUR finansinių metų asignavimų turėjo būti perkelta ir kad 13 000 000 EUR turimų asignavimų turėjo būti panaikinta; taip pat pabrėžia, kad iš 26 800 000 EUR perkeltų asignavimų veiklos išlaidų srityje (III antraštinė dalis) 850 000 EUR suma buvo susijusi su pasibaigusiomis operacijomis ir turėjo būti panaikinta; atsižvelgdamas į tai vis dėlto atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, ji teigia, kad pakoregavo galutines metines finansinės apskaitos ataskaitas ir užtikrino, kad taip pat imsis papildomų priemonių siekdama sustiprinti įsipareigojimų kontrolę;

5.  vis dėlto pabrėžia, kad didelė perkeltų arba panaikintų asignavimų dalis reiškia, kad Agentūra nesugeba valdyti didelio biudžeto padidėjimo; kelia klausimą, nors Agentūra padarė didelę pažangą, susijusią su asignavimų panaudojimu 2009 m., ar nebūtų atsakingiau, jei biudžeto valdymo institucijos ateityje priimdamos sprendimus dėl Agentūros biudžeto didinimo būtų atidesnės ir atsižvelgtų į tai, kiek laiko reikia norint pradėti vykdyti naują veiklą; taigi ragina Agentūrą jam pateikti išsamesnę informaciją apie būsimų įsipareigojimų įvykdomumą;

6.  taip pat mano, kad būtina, jog Agentūra įdiegtų:

- veiksmingą sutartyse apibrėžtų terminų planavimo ir laikymosi kontrolės sistemą,

- su veikla susijusios rizikos įvertinimo procedūrą, kuria remiantis atitinkamai būtų galima atidžiai stebėti veiklą,

- diferencijuotų asignavimų dotacijoms sistemą sudarydama biudžetus ateityje, kad kitais finansiniais metais būtų išvengta panaikinimų,

7.  išreiškia susirūpinimą, kad Audito Rūmų pastabose Agentūra kritikuojama dėl to, kad daugiau negu 17 000 000 EUR buvo išmokėta remiantis vienašališkais sprendimais dėl dotacijų, kuriuos patvirtino tik Agentūra, tačiau agentūroms galiojančiose taisyklėse ši priemonės rūšis nenumatyta; be to, išreiškia susirūpinimą tuo, jog Audito Rūmai nustatė, kad Agentūra dažnai patvirtindavo sprendimus jau pradėjusi vykdyti arba net baigusi savo veiklą; vis dėlto atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, ji užtikrina, kad nauji bendrieji susitarimai buvo pasirašyti su visomis sienų apsaugos tarnybomis, kurios dalyvaus bendrose Agentūros koordinuojamose operacijose;

8.  išreiškia susirūpinimą tuo, kad Audito Rūmai vėl nustatė, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti nepatvirtinus atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų; be to, pažymi, kad iki 2008 finansinių metų pabaigos išimčių registre buvo užregistruoti 49 ex post įsipareigojimai (jų bendra vertė sudarė daugiau negu 1 000 000 EUR); taip pat pabrėžia, kad nors Agentūra užtikrino, kad 2009 m. gegužės mėn. išimčių lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu jau sumažėjo 50 proc., vis dėlto daug išimčių reiškia, kad Agentūros įsipareigojimų sistemoje tai yra nuolatinė problema; todėl ragina Agentūrą veiksmingiau stengtis visiškai išspręsti šią problemą;

9.  džiaugiasi, kad Agentūra pradėjo įgyvendinti iždo valdymo politiką;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Agentūros įplaukos iš palūkanų sudarė 474 116,65 EUR; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Agentūra nuolat turi didelį grynųjų pinigų kiekį; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Agentūros grynieji pinigai sudarė 28.604.623,67 EUR; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Agentūros kasoje nuolat būtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

11. ragina Agentūrą visapusiškai vykdyti savo pareigas ir toliau tobulinti finansų valdymą, ypač atsižvelgiant į didesnį savo 2009 ir 2010 m. biudžetą;

Žmogiškieji ištekliai

12. su nerimu pastebi, kad Audito Rūmai vėl nustatė, jog įdarbinimo procedūros neatitinka taisyklių ir neužtikrintas jų skaidrumas ir kandidatų nediskriminavimas;

Veikimas

13. pažymi, kad Agentūros valdančioji taryba 2009 m. birželio mėn. priėmė daugiametį 2010–2013 m. planą, nepaisant to, kad tai nenumatyta pagrindiniame Agentūros reglamente; pabrėžia šio daugiamečio plano svarbą tam, kad Agentūra galėtų geriau planuoti savo veiklą ir įvertinti riziką; vis dėlto ragina Agentūrą skubiai nustatyti aiškią savo darbo programos ir finansinių prognozių sąsają;

14. ragina direktorių Valdančiajai tarybai pateikti duomenis, susijusius su operacijų poveikiu;

15. ragina Agentūrą lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų metais, kuriems turi būti suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis siekiant biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteikti galimybę palyginti Agentūros vienų metų veiklą su kitų metų veikla ir geriau įvertinti jos veiklą;

16. pažymi, kad per ateinančius kelerius metus Agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti ir toliau grindžiamas Agentūros metų darbo įvertinimu.

Skaidrumas

17. pažymi, kad Agentūra savo interneto svetainėje nepaskelbė informacijos apie savo valdymo organus; todėl siekiant didesnio skaidrumo rekomenduoja Agentūros interneto svetainėje paskelbti Valdančiosios tarybos narių sąrašą nurodant išsamius visų Valdančiosios tarybos narių kontaktinius duomenis;

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

18. pažymi, kad biudžeto panaudojimas ir įgyvendinimas iš dalies priklauso nuo valstybių narių dalyvavimo; taigi ragina Agentūrą stiprinti dialogą su valstybėmis narėmis, kad jų dalyvavimas būtų aktyvesnis;

19. ragina Agentūrą gerinti finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų kompensavimu, su valstybėmis narėmis nustatyti problemos priežastis, kad bendradarbiaujant su jomis būtų surasti tinkami sprendimai;

Vidaus auditas

20. pripažįsta, kad iš 23 rekomendacijų, pateiktų po pradinio audito, kurį 2007 m. atliko Vidaus audito tarnyba (VAT), 4 buvo tinkamai ir veiksmingai įgyvendintos, 15 yra įgyvendinamos, o 4 dar nepradėtos įgyvendinti; pabrėžia, kad rekomendacijos, kurios laikomos labai svarbiomis, susijusios su pareigybių aprašymo užbaigimu ir darbuotojų tikslų nustatymu, saugumo stiprinimu, korespondencijos registravimo gerinimu, dotacijų valdymo proceso stiprinimu ir atitikties finansiniam reglamentui užtikrinimu;

21. džiaugiasi, kad Agentūra 2008 m. pabaigoje įdarbino vidaus kontrolės koordinatorių (už kokybę atsakingą vadovą); pabrėžia, kad ši nauja pareigybė padės Agentūrai užtikrinti labiau struktūruotą, disciplinuotą ir nuoseklesnį požiūrį į VAT rekomendacijų įgyvendinimą;

oo   o

22. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2010 m. balandžio xx d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

13.1.2010

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Nuomonės referentas: Juan Fernando López Aguilar

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pagrįstą patikinimą, jog 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimos ir visos atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.   tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m., palyginti su 2007 m., FRONTEX biudžetas padidėjo 29 000 000 eurų (maždaug 69 %) ir kad atitinkama asignavimų suma (30 300 000 eurų) turėjo būti perkelta į kitus metus, taip pat kad turėjo būti panaikinta 13 000 000 eurų asignavimų, taigi Audito Rūmai padarė išvadą, jog agentūra neturėjo pajėgumų tvarkyti itin padidėjusį savo biudžeto lėšų kiekį;

3.   taip pat atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas (jau pateiktas ankstesnėse ataskaitose) dėl agentūros įsipareigojimų sistemos ir įdarbinimo procedūrų problemų; atkreipia dėmesį į FRONTEX atsakymus į šiuos klausimus;

4.   atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl to, kad FRONTEX metinė darbo programa neatitiko agentūros biudžeto ir kad biudžeto pakeitimai padaryti neatlikus darbo programos persvarstymo, nors poveikis buvo itin didelis; yra susipažinęs su Agentūros pastabomis šiuo klausimu;

5.   ragina FRONTEX visapusiškai vykdyti savo pareigas ir toliau tobulinti finansų valdymą, ypač atsižvelgiant į didesnį savo 2009 ir 2010 m. biudžetą;

6.   pažymi, kad per ateinančius kelerius metus agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti grindžiamas agentūros per metus atliktu darbu.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 38.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 38.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(8)

OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 38.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 126.

(14)

Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)...

Teisinė informacija - Privatumo politika