Procedură : 2009/2128(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0085/2010

Texte depuse :

A7-0085/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.28
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0118

RAPORT     
PDF 189kWORD 119k
26.3.2010
PE 430.453v02-00 A7-0085/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(3), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(7), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(11), în special articolul 30,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0085/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13) şi în rezoluţia care însoţea decizia privind descărcarea de gestiune, Parlamentul, printre altele:

- regreta faptul că, în raportul său anual pentru 2007, Curtea de Conturi a constatat mai multe deficienţe pe care le evidenţiase deja în raportul său anual pentru 2006, în special un nivel ridicat de reportări şi anulări (aproape 70% din creditele disponibile pentru 2007 nu fuseseră cheltuite);

- constata că bugetul 2007 al Agenţiei (42 100 000 EUR) fusese majorat de peste două ori faţă de bugetul 2006 (19 200 000 EUR);

- invita Agenția să își amelioreze gestiunea financiară, în special în ceea ce privește creșterea bugetului său aferent exercițiilor financiare 2007 și 2008;

C. întrucât 2008 a fost al treilea exerciţiu complet de funcţionare a Agenţiei,

1.  constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.  constată că bugetul Agenţiei a crescut substanţial în cursul ultimelor trei exerciţii; ia act de faptul că, pentru exercițiul 2008, bugetul a crescut cu 29 000 000 EUR, o creștere de cca 69% față de exercițiul anterior, și că în 2007 fusese deja de peste două ori mai mare decât în 2006 (42 100 000 EUR în 2007, respectiv 19 200 000 EUR în 2006);

Problematici recurente din exercițiul financiar 2006

3.  este îngrijorat de faptul că Curtea de Conturi a constatat mai multe deficiențe pe care le relevase deja în rapoartele sale anuale pentru 2006 și 2007; regretă în special:

- nivelul ridicat de reportări și anulări (49% dintre creditele disponibile pentru 2008 nu au fost utilizate în cursul exercițiului, aproape 69% pentru 2007 și 55% pentru 2006),

- contractarea unor angajamente juridice înainte de angajamentele bugetare corespondente;

- constatarea Curţii de Conturi conform căreia procedurile de recrutare nu sunt conforme cu normele, în special în ceea ce priveşte transparenţa şi caracterul nediscriminatoriu al procedurilor în cauză;

4.  ia act de faptul că 30 300 000 EUR din creditele aferente exercițiului au trebuit să fie reportate, iar 13 000 000 EUR din creditele disponibile au trebuit să fie anulate; subliniază, de asemenea, că în ceea ce privește cheltuielile operaționale (titlul III), din totalul de 26 800 000 EUR în credite reportate, un cuantum de 850 000 EUR viza operațiuni încheiate care ar fi trebuit să conducă la o deblocare; în acest context, ia notă totuși de răspunsul Agenției care declară că a adus corecturi situațiilor financiare anuale și oferă, de asemenea, asigurări că va lua măsuri suplimentare pentru a consolida controlul asupra angajamentelor;

5.  subliniază, cu toate acestea, că nivelul ridicat de reportări și anulări demonstrează incapacitatea Agenției de a gestiona o majorare atât de importantă a bugetului său; se întreabă, chiar dacă Agenția a făcut progrese substanțiale în utilizarea creditelor în 2009, dacă nu ar fi mai responsabil ca autoritățile bugetare să fie mai atentă pe viitor la luarea deciziei de a majora bugetul Agenției, ținând seama de timpul necesar pentru realizarea noilor activități; solicită, prin urmare, Agenției să îi furnizeze detalii ample privind fezabilitatea angajamentelor viitoare;

6.  consideră, de asemenea, necesar ca Agenția să instituie:

- un sistem eficace de programare şi de control al termenelor contractuale stabilite;

- un proces de evaluare a riscurilor aferente activităţilor pentru a permite, ulterior, o monitorizare atentă a acestora;

- un sistem de credite disociate în bugetele viitoare destinate subvenţiilor, astfel încât să se evite anulările în exerciţiile ulterioare;

7.  este îngrijorat de faptul că, în observațiile sale, Curtea de Conturi critică Agenția pentru plata a peste 17 000 000 EUR pe baza unor decizii unilaterale de acordare a unor subvenții, semnate doar de Agenție, în ciuda faptului că normele în vigoare pentru agenții nu prevăd un astfel de instrument; în plus, se declară preocupat de faptul că Curtea de Conturi consideră că Agenția a semnat adeseori astfel de decizii după demararea acțiunilor sau chiar după finalizarea lor; ia act, cu toate acestea, de răspunsul Agenției care oferă asigurări că au fost semnate noi acorduri-cadru cu toate autoritățile de supraveghere a frontierelor care vor participa la acțiuni comune coordonate de Agenție;

8.  este îngrijorat de faptul că Curtea de Conturi a constatat din nou că au fost contractate angajamente juridice înainte de angajamentele bugetare corespondente; în plus, constată că la sfârșitul exercițiului 2008 au fost înscrise în registrul excepțiilor 49 de angajamente a posteriori (în valoare totală de peste 1 000 000 EUR); subliniază, de asemenea, că, deși Agenția a dat asigurări că în mai 2009 numărul excepțiilor scăzuse deja la jumătate față de aceeași perioadă a exercițiului anterior, numărul ridicat de excepții revelează totuși o problemă recurentă în sistemul de angajamente al Agenției; solicită Agenției, prin urmare, să facă eforturi mai concrete pentru soluționarea definitivă a acestei probleme;

9.  felicită Agenţia pentru introducerea unei politici de trezorerie;

10. ia act de faptul că conturile Agenţiei înregistrează venituri din dobânzi în valoare de 474 116,65 EUR pentru exerciţiul financiar 2008; deduce din conturile anuale şi din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenţia dispune permanent de lichidităţi considerabile; observă că la 31 decembrie 2008 lichidităţile Agenţiei se ridicau la 28 604 623,67 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilităţile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesităţi în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea durabilă a lichidităţilor Agenţiei la un nivel cât mai redus posibil;

11. invită Agenţia să îşi exercite pe deplin funcţiile şi să îşi amelioreze în continuare gestiunea financiară, în special ţinând seama de creşterea bugetelor sale pe 2009 şi 2010;

Resurse umane

12. constată cu îngrijorare că Curtea de Conturi a constatat, din nou, că procedurile de recrutare nu sunt conforme cu normele și că nu există garanții privind transparența acestora și nediscriminarea candidaților;

Performanţe

13. remarcă faptul că, în iunie 2009, consiliul de administrație al Agenției a adoptat un plan multianual pentru perioada 2010-2013, în ciuda faptului că acest lucru nu este prevăzut în regulamentul său de bază; subliniază importanța acestui plan multianual pentru o mai bună planificare a activităților Agenției și pentru evaluarea riscurilor conexe; solicită totuși Agenției să stabilească o legătură clară între programul său de lucru și previziunile sale financiare;

14. încurajează directorul să prezinte consiliului de administraţie date privind impactul operaţiunilor;

15. solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

16. subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele Agenţiei din cursul exerciţiului;

Transparenţă

17. ia act de faptul că Agenţia nu publică pe site-ul său informaţii privind organele sale de conducere; recomandă, prin urmare, ca o modalitate de creştere a transparenţei, să se publice pe site-ul Agenţiei lista tuturor membrilor consiliului de administraţie, împreună cu datele de contact ale acestora;

Cooperarea cu statele membre

18. constată că utilizarea și execuția bugetului depind parțial de participarea statelor membre; încurajează, prin urmare, Agenţia să îşi intensifice dialogul cu statele membre pentru a consolida participarea acestora;

19. solicită Agenţiei să îşi îmbunătăţească gestiunea financiară în ceea ce priveşte rambursarea costurilor contractate de statele membre identificând cauzele problemei în cooperare cu statele membre pentru a aplica, împreună cu acestea, soluţiile adecvate;

Auditul intern

20. remarcă faptul că, din cele 23 de recomandări emise după auditul iniţial efectuat în 2007 de Serviciul de Audit Intern (IAS), 2 au fost aplicate în mod adecvat şi eficient, 15 sunt în curs de aplicare, iar 4 nu au fost încă aplicate; subliniază că recomandările, care sunt considerate „foarte importante”, se referă la finalizarea fişelor posturilor şi stabilirea obiectivelor pentru personal, consolidarea securităţii, îmbunătăţirea înregistrării corespondenţei, consolidarea procesului de gestionare a subvenţiilor şi asigurarea respectării Regulamentul financiar;

21. felicită Agenţia pentru recrutarea, la sfârşitul lui 2008, a unei persoane responsabile cu coordonarea controalelor interne şi gestiunea calităţii; subliniază că acest nou post va ajuta Agenţia să aplice o abordare mai bine structurată, mai disciplinată şi mai coerentă faţă de aplicarea recomandărilor IAS;

oo   o

22. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

13.1.2010

AVIZ AL Comisiei pentru libertĂŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC))

Raportor pentru aviz: Juan Fernando López Aguilar

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   constată cu satisfacție că, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Frontex în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   cu toate acestea, atrage atenția asupra faptului că, în 2008, bugetul Frontex a fost majorat cu 29 000 000 EUR (cca 69%) față de 2007 și că un volum echivalent de credite (30 300 000 EUR) a trebuit să fie reportat și că a fost nevoie să fie anulate credite în cuantum de 13 000 000 EUR, Curtea concluzionând că agenția nu a avut capacitatea de a face față acestei majorări semnificative a bugetului său;

3.   atrage atenția, de asemenea, asupra comentariilor Curții (formulate deja și în rapoartele anterioare) cu privire la problemele din sistemul de angajamente al agenției și din procedurile de recrutare; ia act de răspunsurile Frontex cu privire la acest aspect;

4.   ia act de comentariile Curții cu privire la faptul că programul de lucru anual al Frontex nu a corespuns bugetului său și că modificările aduse bugetului s-au făcut fără o revizuire a programului de lucru, chiar și atunci când impactul a fost semnificativ; este la curent cu comentariile agenției privind acest aspect;

5.   invită Frontex să își exercite pe deplin funcțiile și să își amelioreze în continuare gestiunea financiară, în special ținând seama de creșterea bugetelor sale pe 2009 și 2010;

6.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanțele agenției din cursul exercițiului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.1.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 38.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO L 304, 15.12.2009, p. 38.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 38.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 126.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate