SPRÁVA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008

26.3.2010 - (C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Véronique Mathieu

Postup : 2009/2128(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0085/2010
Predkladané texty :
A7-0085/2010
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry[1],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[2], a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie[3], a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002[4], a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0085/2010),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry na rozpočtový rok 2008;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry[5],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6], a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie[7], a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002[8], a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0085/2010),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2008,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry[9],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[10], a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie[11], a najmä na jeho článok 30,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002[12], a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7‑0085/2010),

A.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne,

B.  keďže 23. apríla 2009 Európsky parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2007[13] a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

- vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2007 zistil viaceré nedostatky , ktoré už uviedol vo svojej výročnej správe za rok 2006, najmä vysokú mieru prenosov a zrušení (približne 70 % disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2007 nebolo použitých);

- konštatoval, že rozpočet agentúry na rok 2007 (42 100 000 EUR) sa viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rokom 2006 (19 200 000 EUR);

- vyzval agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie jej rozpočtu na rozpočtové roky 2007 a 2008,

C. keďže rok 2008 bol tretí úplný rozpočtový rok fungovania agentúry,

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   poznamenáva, že rozpočet agentúry sa počas týchto troch posledných rokov podstatne zvýšil; berie na vedome, že v rozpočtovom roku 2008 sa rozpočet zvýšil o 29 000 000 EUR, čo je takmer o 69 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a v roku 2007 (42 100 000 EUR) sa už viac ako zdvojnásobil v porovnaní s rokom 2006 (19 200 000 EUR);

Problémy opakujúce sa od rozpočtového roka 2006

3.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov zistil viaceré nedostatky, ktoré už uviedol vo svojich výročných správach za rok 2006 a 2007; vyjadruje poľutovanie najmä nad:

- vysokou mierou prenosov a zrušení (počas rozpočtového roka nebolo použitých 49 % disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2008, približne 69 % na rok 2007 a 55 % na rok 2006);

- tým, že právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky,

- tým, že podľa Dvora audítorov sa postupy prijímania do zamestnania nezhodujú s pravidlami, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a nediskriminačný charakter uvedených postupov;

4.   berie na vedomie, že 30 300 000 EUR z rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok sa muselo preniesť do ďalšieho roka a 13 000 000 EUR z disponibilných rozpočtových prostriedkov bolo zrušených; zdôrazňuje tiež, že pokiaľ ide o záväzky na prevádzkové výdavky (hlava III), z prenesených rozpočtových prostriedkov vo výške 26 800 000 EUR sa 850 000 EUR týkalo uzatvorených operácií, ktorých viazanosť mala byť zrušená. v tejto súvislosti však berie na vedomie odpoveď agentúry, ktorá vyhlásila, že vykonala opravy konečnej ročnej účtovnej závierky a ubezpečila, že prijme ďalšie opatrenia na posilnenie kontroly rozpočtových záväzkov;

5.   zdôrazňuje však, že vysoká miera prenosov a zrušení poukazuje na neschopnosť agentúry využiť takéto podstatné zvýšenie rozpočtu; kladie otázku, či, aj keď agentúra dosiahla výrazný pokrok vo využívaní rozpočtových prostriedkov v roku 2009, nie je zodpovednejšie, aby sa rozpočtové orgány v budúcnosti  zamerali viac na rozhodnutia o zvýšení rozpočtu agentúry a zohľadnili pritom čas potrebný na realizáciu nových činností; žiada preto agentúru, aby mu poskytla viac podrobností o uskutočniteľnosti budúcich záväzkov;

6.   považuje tiež za potrebné, aby agentúra zaviedla:

- účinný systém plánovania a kontroly stanovených zmluvných lehôt,

- postup hodnotenia rizík týkajúcich sa jej činností, ktorý by mal následne umožniť ich dôsledné monitorovanie,

- systém diferencovaných rozpočtových prostriedkov v budúcich rozpočtoch, ktorý sa bude týkať dotácií, s cieľom vyhnúť sa zrušeniam v budúcich rozpočtových rokoch;

7.   vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že Dvor audítorov vo svojich pripomienkach kritizuje agentúru za to, že poskytla viac ako 17 000 000 EUR na základe jednostranných rozhodnutí o pridelení dotácií, ktoré podpísala iba agentúra, hoci v pravidlách platných pre agentúry nie je tento druh nástrojov stanovený; vyhlasuje, že je tiež znepokojený tvrdením Dvora audítorov, že agentúra často podpisovala rozhodnutia o činnostiach, ktoré už prebiehali alebo boli dokonca ukončené; berie však na vedomie odpoveď agentúry, ktorá ubezpečuje, že so všetkými orgánmi hraničnej kontroly, ktoré sa budú podieľať na spoločných operáciách koordinovaných agentúrou, sa už podpísali nové rámcové dohody;

8.   vyjadruje znepokojenie nad opätovným zistením Dvora audítorov, že právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky; okrem toho poznamenáva, že na konci rozpočtového roka 2008 sa do registra výnimiek zaúčtovalo 49 následných záväzkov (v celkovej hodnote viac ako 1 000 000 EUR); zdôrazňuje tiež, že aj keď agentúra ubezpečila, že v máji 2009 sa počet výnimiek znížil o 50 % v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku, vysoký počet výnimiek svedčí o pretrvávajúcom probléme v systéme záväzkov agentúry; žiada preto agentúru, aby sa účinnejším spôsobom zaviazala k úplnému vyriešeniu tohto problému;

9.   oceňuje, že agentúra stanovila politiku v oblasti hotovostných operácií;

10. berie na vedomie, že v roku 2008 agentúra vykázala výnosy z úrokov vo výške 474 116,65 EUR; usudzuje na základe ročnej závierky a výšky úrokov, že agentúra trvalo disponuje vysokými hotovostnými zostatkami; berie na vedomie, že k 31. decembru 2008 bol hotovostný zostatok agentúry vo výške 28 604 623,67 EUR; žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by sa dalo zamerať hospodárenie s hotovostnými prostriedkami na potreby v súlade s článkom 15 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 s cieľom plne túto zásadu uplatniť a aká zmena koncepcie by bola potrebná na to, aby agentúra dlhodobo držala čo najnižšie hotovostné zostatky;

11. vyzýva agentúru, aby čo najlepšie vykonávala svoje funkcie a aby naďalej zlepšovala svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie jej rozpočtu v rokoch 2009 a 2010;

Ľudské zdroje

12. so znepokojením poznamenáva, že Dvor audítorov opäť uviedol, že postupy prijímania do zamestnania sa neriadia pravidlami a nezaručujú transparentnosť a nediskrimináciu kandidátov;

Výkonnosť

13. poznamenáva, že v júni 2009 správna rada agentúry schválila viacročný plán na roky 2010 – 2013, aj keď to nemá stanovené vo svojich základných pravidlách; zdôrazňuje význam tohto viacročného plánu, ktorý umožní agentúre lepšie plánovať svoje činnosti a vyhodnocovať s nimi spojené riziká; žiada však agentúru, aby urýchlene vytvorila jasné prepojenie medzi pracovným programom a finančnými odhadmi;

14. nabáda riaditeľa, aby správnej rade predložil údaje o dôsledkoch operácií;

15. žiada agentúru, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, uviedla porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium lepšie medziročné zhodnotenie výkonnosti agentúry;

Transparentnosť

16. poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry malo viac zakladať na hodnotení práce agentúry počas celého roka;

17. poznamenáva, že agentúra neuverejnila informáciu o správnej rade na svojej internetovej stránke; preto odporúča, aby sa v záujme zvýšenia transparentnosti zoznam členov správnej rady uverejnil na internetovej stránke agentúry spolu s kompletnými kontaktnými údajmi všetkých členov správnej rady;

Spolupráca s členskými štátmi

18. poznamenáva, že využívanie a zostavovanie rozpočtu sčasti závisí od účasti členských štátov; nabáda agentúru, aby posilnila svoj dialóg s členskými štátmi s cieľom zvýšiť ich účasť;

19. žiada agentúru, aby zlepšila svoje finančné hospodárenie týkajúce sa vrátenia nákladov členských štátov tým, že spolu s členskými štátmi určí príčiny problému, aby ho mohli spoločne primerane riešiť;

Vnútorný audit

20. uznáva, že z 23 odporúčaní z prvého auditu, ktorý vykonalo útvar vnútorného auditu (IAS) v roku 2007, 4 odporúčania boli primerane a účinne splnené, 15 z nich sa práve realizuje a 4 sa ešte nezačali realizovať; zdôrazňuje, že odporúčania, ktoré sa považujú za „veľmi dôležité“, sa týkajú doplnenia popisu náplne práce a stanovenia cieľov pre úradníkov, posilnenia bezpečnosti, zlepšenia evidencie pošty, posilnenia procesov riadenia grantov a zabezpečenia dodržiavania rozpočtových pravidiel;

21. oceňuje, že na konci roka 2008 agentúra prijala koordinátora vnútornej kontroly/manažéra kvality; zdôrazňuje, že toto nové pracovné miesto pomôže agentúre zabezpečiť štruktúrovanejší, disciplinovanejší a koherentnejší prístup k uplatňovaniu odporúčaní IAS;

oo   o

22. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z xx. apríla 2010[14] o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

13.1.2010

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008

(C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   s potešením konštatuje, že Dvoru audítorov sa podarilo získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry Frontex za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2008, je zo všetkých významných hľadísk spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   upozorňuje však na to, že v roku 2008 sa rozpočet agentúry Frontex zvýšil o 29 000 000 EUR (približne o 69 %) oproti roku 2007, že ekvivalentnú sumu rozpočtových prostriedkov (30 300 000 EUR) bolo potrebné preniesť do ďalšieho rozpočtového roka a že sumu 13 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov bolo nutné zrušiť, čo priviedlo Dvor audítorov k záveru, že agentúra nemá dostatočnú kapacitu na to, aby si s takýmto významným zvýšením svojho rozpočtu poradila;

3.   upozorňuje tiež na pripomienky Dvora audítorov (uvedené už v jeho predchádzajúcich správach) týkajúce sa problémov v systéme viazania rozpočtových prostriedkov agentúry a v postupoch prijímania zamestnancov; berie na vedomie príslušné odpovede agentúry Frontex;

4.   berie na vedomie pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa skutočnosti, že ročný pracovný program agentúry Frontex nezodpovedá výške jej rozpočtu a že zmeny v rozpočte sa uskutočnili bez prehodnotenia pracovného programu, aj keď ich dosah bol významný; berie na vedomie príslušné pripomienky agentúry;

5.   vyzýva agentúru Frontex, aby čo najlepšie vykonávala svoje funkcie a aby naďalej zlepšovala svoje finančné hospodárenie, najmä pokiaľ ide o zvýšenie jej rozpočtu v rokoch 2009 a 2010;

6.   poznamenáva, že v nadchádzajúcich rokoch by sa absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry malo viac zakladať na hodnotení práce agentúry počas celého roka.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.1.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

 • [1]  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 38.
 • [2]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
 • [4]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [5]  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 38.
 • [6]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [7]  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
 • [8]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [9]  Ú. v. ES C 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [10]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [11]  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
 • [12]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [13]  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 126.
 • [14]  Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)…