Postopek : 2009/2128(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0085/2010

Predložena besedila :

A7-0085/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.28
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0118

POROČILO     
PDF 181kWORD 109k
26.3.2010
PE 430.453v02-00 A7-0085/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije(3), zlasti člena 30,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0085/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije(7), zlasti člena 30,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0085/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2008

(C7‑0199/2009 – 2009/2128(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije(11), zlasti člena 30,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0085/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament dne 23. aprila 2009 podelil izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

- izrazil obžalovanje, da je Računsko sodišče v poročilu za leto 2007 ugotovilo nekaj pomanjkljivosti, ki jih je že poudarilo v poročilu za leto 2006, še zlasti visoko stopnjo prenosov in razveljavitev (skoraj 70 % odobrenih sredstev, ki so bila na voljo za leto 2007, ni bilo porabljenih);

- ugotovil, da se je proračun agencije za leto 2007 (42.100.000 EUR) v primerjavi z letom 2006 (19.200.000 EUR) več kot podvojil;

- pozval agencijo, naj izboljša finančno poslovodenje, zlasti glede povečanja svojega proračuna za leti 2007 in 2008,

C. ker je bilo leto 2008 tretje polno leto delovanja agencije,

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je bil zadnja tri leta proračun agencije znatno povečan; ugotavlja, da se je proračun v letu 2008 povečal za 29 milijonov EUR, kar je skoraj 69 % v primerjavi s prejšnjim letom in z letom 2007 (42.100.000 EUR), in da se je več kot podvojil v primerjavi z letom 2006 (19.200.000 EUR);

Ponavljajoče se težave vse od proračunskega leta 2006

3.  je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ugotovilo številne pomanjkljivosti, ki jih je že poudarilo v svojih poročilih za leto 2006 in za leto 2007; zlasti obžaluje

- visoko stopnjo prenosov in razveljavitev (skoraj 49 % odobrenih sredstev, ki so bila na voljo za leto 2008, ni bilo porabljenih v tem letu in skoraj 69 % za leto 2007 ter 55 % za leto 2006),

- dejstvo, da so bile pravne obveznosti prevzete pred ustreznimi proračunskimi obveznostmi,

- postopke zaposlovanja, ki po mnenju Računskega sodišča niso bili v skladu s pravili, zlasti glede preglednosti in nepristranskosti zadevnih postopkov;

4.  ugotavlja, da je bilo treba 30,3 milijona EUR odobrenih proračunskih sredstev prenesti v naslednje leto in da je bilo treba razveljaviti za 13 milijonov EUR odobrenih sredstev; poudarja tudi, da se je od 26,8 milijona EUR prevzetih obveznosti za operativne odhodke (naslov III), ki so bili preneseni v naslednje leto, 0,85 milijona EUR nanašalo na zaključene dejavnosti in te obveznosti bi morale biti razveljavljene; glede tega je seznanjen z odgovorom agencije, ki je izjavila, da so bili končni letni računovodski izkazi popravljeni, in je zagotovila, da bo sprejela tudi dodatne ukrepe za okrepitev nadzora nad obveznostmi;

5.  vendar poudarja, da povečano število prenosov in razveljavitev kažejo na to, da agencija ni mogla obvladovati tako velikega povečanja svojega proračuna; se sprašuje, kljub dejstvu, da je agencija v letu 2009 dosegla precejšen napredek pri porabi odobrenih proračunskih sredstev, ali ni bolj odgovorno, da so proračunski organi v prihodnje bolj pozorni, ko odločajo o povečanju proračuna agencije ter pri tem upoštevajo čas, ki je potreben, da se oblikujejo nove dejavnosti; zato zahteva, da mu agencija posreduje več podrobnosti glede izvedljivosti prihodnjih obveznosti;

6.  meni, da mora agencija vzpostaviti

- učinkovit sistem načrtovanja in nadzora pogodbenih rokov, določenih v sporazumih,

- postopek ocenjevanja tveganj glede dejavnosti, da se kasneje omogoči njegovo tesno spremljanje,

- sistem diferenciranih sredstev v prihodnjih proračunih, da se izognemo razveljavitvam v prihodnjem proračunskem letu;

7.  je zaskrbljen, saj Računsko sodišče v pripombah kritizira agencijo, ker je bilo v letu 2008 več kot 17 milijonov EUR izplačanih na podlagi enostranskih odločb o donacijah, ki jih je podpisala samo agencija, čeprav tovrstni instrument ni bil predviden v pravilih, ki veljajo za agencije; poleg tega je zaskrbljen zaradi tega, ker Računsko sodišče meni, da je agencija te odločbe pogosto podpisala šele potem, ko so se dejavnosti že začele izvajati ali so bile celo že končane; vendar je seznanjen z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da so bili novi okvirni sporazumi že podpisani z vsemi obmejnimi organi držav, ki bodo sodelovali pri skupnih dejavnostih, ki jih koordinira agencija;

8.  je zaskrbljen, saj je Računsko sodišče ponovno ugotovilo, da so bile pravne obveznosti prevzete pred ustreznimi proračunskimi obveznostmi; poleg tega ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2008 v registru izjem evidentiranih 49 naknadno prevzetih obveznosti (v skupni vrednosti več kot 1 milijon EUR); poudarja tudi, da kljub temu, da je agencija maja 2009 zagotovila, da se je delež izjem v primerjavi z istim obdobjem v prejšnjem letu zmanjšal za 50 %, pa to visoko število izjem kaže na ponavljajočo se težavo v sistemu za prevzete obveznosti agencije; zato poziva agencijo, naj se učinkoviteje zaveže k popolni odpravi te težave;

9.  čestita agenciji za vzpostavitev politike vodenja zakladnice;

10. je seznanjen, da je agencija v letu 2008 vknjižila prihodke iz obresti v višini 474.116,65 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima agencija vseskozi visok gotovinski saldo; je seznanjen, da je gotovinski saldo agencije 31. decembra 2008 znašal 28.604.623,67 EUR; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo agencije trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

11. poziva agencijo, naj še naprej v celoti izvaja svoje naloge in izboljšuje finančno poslovodenje, zlasti glede povečanja svojega proračuna za leti 2009 in 2010;

Človeški viri

12. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče ponovno ugotovilo, da postopki zaposlovanja niso upoštevali pravil in niso zagotovili preglednosti in nepristranskosti do kandidatov;

Uspešnost

13. ugotavlja, da je upravni odbor agencije junija 2009 sprejel večletni načrt za obdobje 2010–2013, čeprav to ni predvideno v njeni temeljni uredbi; poudarja pomen tega večletnega načrta, saj bo tako agencija lahko bolje načrtovala svoje dejavnosti in ocenjevala z njimi povezana tveganja; vendar poziva agencijo, naj hitro vzpostavi vidno vez med svojim delovnim načrtom in svojimi finančnimi ocenami;

14. spodbuja direktorja, da upravnemu odboru predloži podatke glede vpliva operacij;

15. zahteva, da agencija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju;

16. ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna agencije temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja agencije med letom;

Preglednost

17. ugotavlja, da agencija na svoji spletni strani ne objavlja informacij glede svojega upravnega odbora; zato kot sredstvo za povečanje preglednosti predlaga, da se na spletni strani agencije objavi seznam članov odbora in se pri tem navedejo njihovi podrobni kontaktni podatki;

Sodelovanje z državami članicami

18. ugotavlja, da sta uporaba in izvrševanje proračuna delno odvisna od sodelovanja držav članic; zato spodbuja agencijo, da okrepi svoj dialog z državami članicami, da tako razvije njihovo sodelovanje;

19. agencijo poziva, da izboljša svoje finančno poslovodenje glede povračil stroškov, ki so jih imele države članice, s tem da skupaj z državami članicami identificira vir težav in z njimi poišče primerne rešitve;

Notranja revizija

20. priznava, da so bila od 23 priporočil, ki jih je navedla služba za notranjo revizijo po notranji reviziji leta 2007, primerno in učinkovito uresničena 4 priporočila, 15 jih šele poteka, 4 pa sploh še niso bila obravnavana; poudarja, da se priporočila, ki so ocenjena kot zelo pomembna, nanašajo na dokončanje opisov delovnih mest in na določanje ciljev za uslužbence, na krepitev varnosti, izboljšanje registriranja pošte, okrepitev upravljanja nepovratnih sredstev in zagotavljanje spoštovanja finančne uredbe;

21. čestita agenciji, saj je ob koncu leta 2008 zaposlila koordinatorja za notranjo kontrolo/vodja kakovosti; poudarja, da bo to novo delovno mesto pomagalo agenciji, da zagotovi bolj strukturiran, discipliniran in skladen pristop k izvajanju priporočil službe za notranjo revizijo;

oo   o

22. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

13.1.2010

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) za proračunsko leto 2008

(C7-0199/2009 – (2009/2128(DEC))

Pripravljavec mnenja: Juan Fernando López Aguilar

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi urada Frontex za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   vendar opozarja na dejstvo, da je bil leta 2008 proračun Frontexa povečan za 29.000.000 EUR (približno 69 %) v primerjavi z letom 2007 in da je bilo treba prenesti enakovreden znesek proračunskih sredstev (30.300.000 EUR) ter sredstva v višini 13.000.000 EUR preklicati, zaradi česar je Računsko sodišče ugotovilo, da agencija ni bila sposobna obvladati takšnega znatnega povečanja v svojem proračunu;

3.   opozarja tudi na pripombe sodišča (iz predhodnih poročil) glede težav s sistemom prevzema obveznosti agencije in postopki zaposlovanja; je seznanjen z odgovori agencije Frontex v zvezi s tem;

4.   je seznanjen s pripombami sodišča glede dejstva, da letni delovni načrt Frontexa ni ustrezal proračunu agencije in da so bile spremembe proračuna opravljene brez revizije delovnega načrta tudi takrat, ko je bil vpliv velik; je seznanjen s pripombami agencije v zvezi s tem;

5.   poziva agencijo Frontex, naj še naprej v celoti izvaja svoje naloge in izboljšuje finančno poslovodenje, zlasti glede povečanja svojega proračuna za leti 2009 in 2010;

6.   ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna agencije temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja agencije med letom.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilčev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Marija Nedelčeva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15.12.2009, str. 38.

(2)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(4)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 38.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(8)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 38.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(12)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 126.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov