Procedūra : 2009/2123(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0086/2010

Pateikti tekstai :

A7-0086/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 05/05/2010 - 13.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0106

PRANEŠIMAS     
PDF 185kWORD 112k
26.3.2010
PE 430.466v03-00 A7-0086/2010

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Véronique Mathieu

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002(3), įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą, ypač į jo 44 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0086/2010),

1.  suteikia patvirtinimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(5),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(6), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002(7), įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą, ypač į jo 44 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(8), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0086/2010),

1.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(9),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(10), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002(11), įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą, ypač į jo 44 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(12), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0086/2010),

A.  kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.  kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(13), ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje visų pirma pabrėžė, kad:

- 2007 m. perkelti asignavimai sudarė 8 600 000 EUR (t. y. 17 proc. 2007 m. biudžeto) ir kad panaikinti asignavimai siekė 4 800 000 EUR;

- nepakankamas mokėjimų panaudojimas 2007 m. iš esmės paaiškinamas pavėluotu 2007 m. metinės darbo programos, susijusios su dotacijomis, priėmimu ir vykdymu ir 7 900 000 EUR asignavimų perkėlimu iš praėjusių finansinių metų (2006 m.), iš kurių 4 500 000 EUR skirta einamajai veiklai;

Veikla, biudžeto ir finansų valdymas

1.   pabrėžia Tarnybos veiklos svarbą teikiant nepriklausomas mokslines konsultacijas visais tiesiogiai ar netiesiogiai su maisto sauga susijusiais klausimais, įskaitant gyvūnų sveikatą ir gerovę bei augalų apsaugą, ir būtinybę tinkamai informuoti apie mokslines konsultacijas;

2.  konstatuoja, kad per šeštuosius veiklos metus Tarnyba nuolatos gerino savo veiklą; pastebi, kad rezultatų rodikliai gerai atspindi šį gerinimą: 57 proc. daugiau mokslinių nuomonių ir pareiškimų, palyginti su 2007 m., taip pat jų tobulinamos rizikos vertinimo metodologijos ir mokslinių tinklų koordinavimas (pvz., gairės ir duomenų rinkimo ataskaitos), intensyvesnis mokslinių konsultacijų teikimas ir geresnis dialogas su suinteresuotosiomis šalimis (pvz., daugiau informacijos žiniasklaidoje, pateikiamos straipsniuose ir garso ir vaizdo reportažuose; pranešimų spaudai skaičiaus padidėjimas ir 21 proc. daugiau biuletenio „EFSA Highlights“ prenumeratorių, palyginti su 2007 m.); konstatuoja, kad šis rezultatų pagerėjimas susijęs su 27 proc. žmogiškųjų išteklių padidėjimu, palyginti su 2007 m.;

3.  pažymi, kad 2008 m. Tarnyba pasiekė aukštą biudžeto vykdymo lygį ir įsipareigojimų (97 proc.), ir mokėjimų (95 proc.) asignavimų srityje; pabrėžia, kad, palyginti su praėjusiais metais, biudžetas padidėjo 9 mln. EUR;

4.  be to, pastebi, kad trečius metus iš eilės Audito Rūmai atkreipia dėmesį į į kitus metus perkeltus asignavimus (t. y. 23 proc. 2008 m. biudžeto asignavimų perkelta į 2009 m.; 16 proc. 2007 m. biudžeto asignavimų perkelta į 2008 m.; ir 20 proc. 2006 m. biudžeto asignavimų perkelta į 2007 m.); pabrėžia, kad vykdant 2008 m. biudžetą tokia padėtis susiklostė dėl pavėluoto programinės įrangos tobulinimo, mokslinio bendradarbiavimo su išorės ekspertais bei dotacijų tyrimams ir projektams, susijusiems su duomenų kaupimu, veiksmų patvirtinimo ir įgyvendinimo; ragina Tarnybą pagerinti savo biudžeto valdymą taip, kad nereikėtų perkelti tokių didelių sumų;

5.  taip pat pastebi, kad antrus metus iš eilės Audito Rūmai pabrėžė, jog iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai, susiję su einamąja veikla, turėjo būti panaikinti (t. y. 37 proc. įsipareigojimų, susijusių su einamąja veikla, perkelta iš 2007 m. ir 26 proc. įsipareigojimų, susijusių su einamąja veikla, perkelta iš 2006 m.); pabrėžia, kad vykdant 2008 m. biudžetą tokia padėtis susidarė dėl to, kad 2008 m. biudžeto vykdymo metu buvo labai vėluojama įgyvendinti 2007 m. susitarimus dėl dotacijų;

6.  taigi yra susirūpinęs, kad tokia padėtis neatitinka metinio periodiškumo principo ir iš jos galima matyti su programavimu, sutartyse nustatytų terminų kontrole ir biudžeto sudarymu susijusius Tarnybos darbo trūkumus;

7.  džiaugiasi, kad Tarnyba savo 2008 m. darbo programoje išvardijo prioritetinius tikslus ir veiklos rodiklius kiekvienai pagrindinei veiklai, kuri suplanuota; vis dėlto ragina Tarnybą gerinti veiklą siekiant SMART tikslų ir taikant RACER rodiklius, kad būtų skatinama siekti rezultatų ir sudaryti sąlygas tikrai veiklos stebėsenai; teigiamai vertina Tarnybos rizikos įvertinimo proceso vykdymą, dėl kurio 2009 m. jau turėtų būti galima plačiai stebėti Tarnybos mokslinę ir administracinę veiklą ir šią stebėseną stiprinti;

8.  pabrėžia, kad būtina, jog Tarnyba ateityje vykdydama su susitarimais dėl dotacijų susijusias procedūras labiau atsižvelgtų į sudėtingą procedūros pobūdį, kad būtų galima geriau nustatyti paraiškų konkursui terminą; be to, pastebi, kad tarnyba turėtų geriau kontroliuoti, kad būtų veiksmingai laikomasi susitarimuose dėl dotacijų nustatytų sutartinių terminų;

9.  teigiamai vertina tai, kad 2009 m. biudžete Tarnyba numatė diferencijuotus asignavimus dotacijoms, kad būtų išvengta asignavimų panaikinimo kitais metais;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Tarnybos įplaukos iš palūkanų sudarė 485 651,33 EUR; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Tarnyba nuolat turi itin didelį kiekį grynųjų pinigų; pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Tarnybos grynieji pinigai sudarė 19 990 492,26 EUR; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Tarnybos ilgalaikis grynųjų pinigų rezervas būtų kuo mažesnis;

Vidaus auditas

11. mano, kad Tarnybos 2006 m. sukurtas audito komitetas (AK) atlieka svarbų vaidmenį padėdamas valdančiajai tarybai ir užtikrindamas, kad Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) ir Tarnybos vidaus audito pajėgų darbas būtų tinkamai atliktas ir į jį deramai atsižvelgtų valdančioji taryba ir vykdamasis direktorius; mano, kad šios Tarnybos audito komitetas galėtų būti pavyzdys kitoms agentūroms;

12. pažymi, kad buvo įgyvendinta 20 iš 25 Komisijos vidaus audito tarnybų ir vidaus audito komiteto rekomendacijų (80 proc.); vis dėlto ragina Tarnybą suteikti Parlamentui papildomos informacijos apie jų svarbumą ir veiksmus, kurių buvo imtasi jas įgyvendinant;

Žmogiškieji ištekliai

13. atkreipia dėmesį į tai, kad nepaisant iškilusių sunkumų įdarbinant aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojus Parmoje, Tarnybai pavyko užpildyti 318 iš 335 jos personalo plane numatytų etatų (palyginti su 2007 m, įdarbinti 45 laikinieji darbuotojai); pažymi, kad įdarbinta 40 papildomų pagalbinių darbuotojų (pagalbinių darbuotojų, pagal sutartis dirbančių darbuotojų, komandiruotų nacionalinių ekspertų), kad jie padėtų vykdyti Tarnybai patikėtas užduotis;

14. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai dabartinėje ataskaitoje nenurodė su įdarbinimo procedūromis susijusių pažeidimų;

15. ragina Tarnybą užtikrinti, kad, vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsniu, visi buvę pareigūnai informuotų Tarnybą apie jų pradedamas eiti naujas pareigas ne institucijose; jei tokia veikla galėtų lemti konfliktą, susijusį su teisėtais institucijų interesais, Tarnyba turėtų imtis atitinkamų priemonių;

16. atkreipia dėmesį į 2008 m. spalio mėn. paskelbtą komandiruotų darbuotojų apklausą siekiant įvertinti darbo sąlygas Tarnyboje; džiaugiasi, kad apklausoje dalyvavusiųjų skaičius 2008 m. padidėjo iki 55 proc., palyginti su 44 proc. 2007 m.; ragina personalo komitetą reguliariai atlikti šį tyrimą ir padidinti apklausoje dalyvaujančiųjų skaičių ir tikisi, kad Tarnybos vadovybė pasinaudos gaunamais rezultatais personalo valdymo ir kasdieniniame darbe;

Agentūrų tinklo koordinatoriaus vaidmuo

17. sveikina Tarnybos vykdomąjį direktorių nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. labai veiksmingai vykdžiusį agentūrų tinklo koordinatoriaus funkcijas;

oo   o

18. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos xxxx rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

23.2.2010

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug.

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   pažymi, kad 2008 m. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) pasiekė aukštą biudžeto vykdymo lygį ir įsipareigojimų (97 proc.), ir mokėjimų (95 proc.) asignavimų srityje; pabrėžia, kad, palyginti su praėjusiais metais, biudžetas padidėjo 9 mln. EUR;

2.   apgailestauja, kad 15,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumą, kuri sudaro 23 proc. 2008 m. biudžeto, EMST perkėlė į kitus metus; primena EMST, kad ir 2007 m. apie 16 proc. 2007 m. biudžeto lėšų buvo perkelta į 2008 metus; atsižvelgdamas į tai, primena metinio periodiškumo principą, kuris nustatytas visoms Europos bendrijos institucijoms taikomame Finansiniame reglamente; ragina EMST pagerinti savo biudžeto valdymą siekiant sumažinti šias dideles perkeliamas sumas;

3.   pabrėžia EMST veiklos svarbą teikiant nepriklausomas mokslines konsultacijas visais tiesiogiai ar netiesiogiai su maisto sauga susijusiais klausimais, įskaitant gyvūnų sveikatą ir gerovę bei augalų apsaugą, ir būtinybę tinkamai informuoti apie mokslines konsultacijas;

4.   pastebi, kad 2008 m. patvirtintame personalo plane numatyti 335 etatai, iš kurių 2008 m. pabaigoje 318 buvo užimta; iš to matyti, kad, palyginti su 2007 m, įdarbinti 45 laikinieji darbuotojai; pažymi, kad įdarbinta 40 papildomų pagalbinių darbuotojų (pagalbinių darbuotojų, pagal sutartis dirbančių darbuotojų, komandiruotų nacionalinių ekspertų), kad jie padėtų vykdyti EMST patikėtas užduotis;

5.   atkreipia dėmesį į 2008 m. spalio mėn. paskelbtą komandiruotų darbuotojų apklausą siekiant įvertinti darbo sąlygas EMST; džiaugiasi, kad apklausoje dalyvavusiųjų skaičius 2008 m. padidėjo iki 55 proc., palyginti su 44 proc. 2007 m.; ragina personalo komitetą reguliariai atlikti šį tyrimą ir padidinti apklausoje dalyvaujančiųjų skaičių ir tikisi, kad EMST vadovybė pasinaudos gaunamais rezultatais personalo valdymo ir kasdieniniame darbe;

6.   remdamasis turima informacija mano, kad Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui gali būti suteiktas EMST 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.2.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jutta Haug, Anna Záborská

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 304, 2009 12 15, p. 95.

(2)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(4)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)

OL C 304, 2009 12 15, p. 95.

(6)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(8)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(9)

OL C 304, 2009 12 15, p. 95.

(10)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(11)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(12)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(13)

OL L 255, 2009 9 26, p. 185.

Teisinė informacija - Privatumo politika